Me­di­cii, obli­ga­ţi să de­pis­te­ze șo­fe­rii cu afec­ţi­uni pe­ri­cu­loa­se

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Ele­na Ma­ri­nes­cu

Con­form unor noi re­gle­men­tări le­gis­la­ti­ve, ori­ce doc­tor va pu­tea să se­si­ze­ze Po­li­ţia da­că unul din­tre pa­ci­en­ţi, ca­re es­te şo­fer, are pro­ble­me me­di­ca­le ce pot pu­ne în pe­ri­col si­gu­ran­ţa ce­lor­lal­ţi par­ti­ci­pan­ţi la tra­fic. Din mo­men­tul în ca­re se fa­ce ace­as­tă se­si­za­re, şo­fe­rii vor tre­bui să se pre­zin­te la un me­dic spe­cia­list pen­tru o in­ves­ti­ga­ţie amă­nun­ţi­tă. Ulte­ri­or, da­că se do­ve­deş­te că boa­la sau afec­ţi­u­nea res­pec­ti­vă pu­ne în pe­ri­col cir­cu­la­ţia pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce, con­du­că­to­rul au­to va avea trei zi­le la dis­po­zi­ţie să pre­dea per­mi­sul de con­du­ce­re.

Con­form unor noi re­gle­men­tări le­gis­la­ti­ve, ori­ce doc­tor va pu­tea să se­si­ze­ze po­li­ţia da­că unul din­tre pa­ci­en­ţi, ca­re es­te șo­fer, are pro­ble­me me­di­ca­le ce pot pu­ne în pe­ri­col si­gu­ran­ţa ce­lor­lal­ţi par­ti­ci­pan­ţi la tra­fic.

Din mo­men­tul în ca­re se fa­ce ace­as­tă se­si­za­re, șo­fe­rii vor tre­bui să se pre­zin­te la un me­dic spe­cia­list pen­tru o in­ves­ti­ga­ţie amă­nun­ţi­tă și, ulte­ri­or, da­că se do­ve­dește că boa­la sau afec­ţi­u­nea res­pec­ti­vă pu­ne în pe­ri­col cir­cu­la­ţia pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce, con­du­că­to­rul au­to va avea trei zi­le la dis­po­zi­ţie să pre­dea per­mi­sul de con­du­ce­re. Per­soa­na ca­re își pi­er­de drep­tul dea con­du­ce în ur­ma exa­me­nu­lui me­di­cal es­te obli­ga­tă să se pre­zin­te la uni­ta­tea de Po­li­ţie Ru­ti­e­ră pen­tru a pre­da per­mi­sul în ter­men de trei zi­le de la înști­in­ţa­re.

To­to­da­tă, ac­te­le le­gis­la­ti­ve pro­mul­ga­te de preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis pre­văd obli­ga­ţia uni­tă­ţii me­di­ca­le dea anun­ţa în ter­men de o zi Po­li­ţia Ru­ti­e­ră atunci când, în ur­ma con­tro­lu­lui de spe­cia­li­ta­te, șo­fe­rul es­te de­cla­rat inapt dea con­du­ce au­to ve­hi­cu­le, au­to­ri­tă­ţi­le ur­mând să sus­pen­de de înda­tă car­ne­tul de con­du­că­tor au­to. Șo­fe­rii vor pu­tea să-și re­cu­pe­re­ze per­mi­sul nu­mai du­pă ce vor scă­pa de afe­cți­u­ni­le me­di­ca­le din cau­za că­ro­ra li s-a re­tras ac­tul.În ese­nță, par­la­men­ta­rii au in­tro­dus o pro­ce­du­ră mai cla­ră re­fe­ri­toa­re la șo­fe­rii ca­re su­fe­ră de afe­cți­uni ce nu per­mit deți­ne­rea per­mi­su­lui au­to.

Prac­tic, ori­ce me­dic, nu doar cel de fa­mi­lie (așa cum e acum), va pu­tea să tri­mi­tă un șo­fer la exa­mi­na­re într-o cli­ni­că au­to­ri­za­tă. „Ori­ce me­dic, atunci când con­sta­tă că un con­du­că­tor de au­to­ve­hi­cul, de trac­tor agri­col sau fo­res­ti­er ori tram­vai, aflat în evi­de­nța sau în îngri­ji­rea sa, pre­zin­tă afe­cți­uni me­di­ca­le, es­te obli­gat să emi­tă bi­let de tri­mi­te­re că­tre o uni­ta­te de asis­te­nță me­di­ca­lă au­to­ri­za­tă, cu diag­nos­ti­ce­le con­sta­ta­te și cu da­te­le de con­tact ale uni­tății me­di­ca­le în ca­re me­di­cul tri­miță­tor își des­fășoa­ră ac­ti­vi­ta­tea și să con­sem­ne­ze acest lu­cru în fișa me­di­ca­lă a con­du­că­to­ru­lui”, scrie în proi­ec­tul de act nor­ma­tiv,cu pre­ci­za­rea că exis­tă un or­din al mi­nis­tru­lui Să­nă­tății cu afe­cți­u­ni­le ce nu per­mit con­du­ce­rea mași­ni­lor.

Re­gu­li stric­te pen­tru bol­na­vii car­diaci și cu dia­bet

De un an de zi­le, te­o­re­tic, per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de afec­ţi­uni car­dia­ce sau de dia­bet ob­ţin mai greu eli­be­ra­rea și reînnoi­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re, po­tri­vit unui or­din al mi­nis­tru­lui Să­nă­tă­ţii, la ce­re­rea unei di­rec­ti­ve eu­ro­pe­ne din anul 2016. În do­cu­ment se ar­gu­men­te­a­ză prin fap­tul că „afec­ţi­u­ni­le car­di­o­vas­cu­la­re pot de­ter­mi­na o alte­ra­re brus­că a func­ţi­i­lor ce­re­bra­le, ca­re con­sti­tu­ie un pe­ri­col pen­tru si­gu­ran­ţa ru­ti­e­ră, re­pre­zen­tând un mo­tiv pen­tru in­ter­zi­ce­rea, cu ti­tlu tem­po­rar sau per­ma­nent, a con­du­ce­rii unui au­to­ve­hi­cul”. În ca­zul mai mul­tor ast­fel de afec­ţi­uni, pre­cum bra­dia­rit­mii, ta­hia­rit­mii su­pra­ven­tri­cu­la­re și ven­tri­cu­la­re, simp­to­me de an­gi­nă, im­plan­ta­re sau înlo­cu­i­re a unui sti­mu­la­tor car­diac per­ma­nent, pi­er­de­re tran­zi­to­rie a stă­rii de co­nști­en­ţă și a to­nu­su­lui pos­tu­ral sau sin­drom co­ro­na­rian acut,vi­i­to­ri­lor șo­feri sau con­du­că­to­ri­lor au­to le pot fi eli­be­ra­te sau reînnoi­te per­mi­se­le de con­du­ce­re au­to nu­mai du­pă ce afec­ţi­u­nea în cau­ză a fost efec­tiv tra­ta­tă și sub re­zer­va avi­zu­lui eli­be­rat de me­di­cul de spe­cia­li­ta­te car­di­o­lo­gie și, du­pă caz, prin efec­tua­rea unui con­trol me­di­cal pe­ri­o­dic. De ase­me­nea, or­di­nul pre­ci­ze­a­ză că pen­tru bo­li așa cum sunt ce­le ca­re ne­ce­si­tă im­plan­ta­rea unui de­fi­bri­la­tor, bo­li vas­cu­la­re pe­ri­fe­ri­ce, in­su­fi­ci­en­ţă car­dia­că sau car­di­o­pa­tie val­vu­la­ră înso­ţi­tă de re­gur­gi­ta­re aor­ti­că, can­di­da­ţi­lor sau con­du­că­to­ri­lor au­to nu li se pot eli­be­ra sau reînnoi per­mi­se­le de con­du­ce­re.

În plus, po­tri­vit do­cu­men­tu­lui, un con­du­că­tor au­to ca­re su­fe­ră de dia­bet za­ha­rat și ca­re ur­me­a­ză un tra­ta­ment me­di­ca­men­tos cu risc de in­du­ce­re a hi­po­gli­ce­mi­ei tre­bu­ie să de­mon­stre­ze că înţe­le­ge ris­cu­ri­le hi­po­gli­ce­mi­ei și că es­te ca­pa­bil să ţi­nă sub con­trol aces­te epi­soa­de. „În ca­zul în ca­re un can­di­dat sau un con­du­că­tor au­to cu dia­bet za­ha­rat ur­me­a­ză un tra­ta­ment me­di­ca­men­tos, eli­be­ra­rea sau reînnoi­rea per­mi­se­lor se efec­tue­a­ză nu­mai pe ba­za avi­zu­lui me­di­cu­lui dia­be­to­log și, du­pă caz, pe ba­za unor con­troa­le me­di­ca­le pe­ri­o­di­ce efec­tua­te la in­ter­va­le de ma­xi­mum 5 ani; nu se eli­be­re­a­ză și nu se reînnoi­esc per­mi­se­le de con­du­ce­re în ca­zul can­di­da­ţi­lor sau con­du­că­to­ri­lor au­to cu hi­po­gli­ce­mie cro­ni­că gra­vă de­cât da­că so­li­ci­tă­ri­le sunt sus­ţi­nu­te de un aviz al me­di­cu­lui dia­be­to­log și de efec­tua­rea unor con­troa­le me­di­ca­le pe­ri­o­di­ce; în ca­zul hi­po­gli­ce­mi­i­lor cro­ni­ce gra­ve în tim­pul ore­lor de ac­ti­vi­ta­te, per­mis u l de con­du­ce­re au­to se eli­be­re­a­ză sau se reînnoi­ește nu­mai du­pă ce au tre­cut 3 luni de la cel mai re­cent epi­sod”, se ara­tă în do­cu­men­tul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tă­ţii. Trei va­rian­te de lu­cru

Bi­le­tul de tri­mi­te­re va fi tri­mis șo­fe­ri­lor cât mai re­pe­de, iar în ma­xi­mum trei zi­le lu­cră­toa­re de la co­mu­ni­ca­re aceștia vor fi obli­gați să se pre­zin­te la cli­ni­ca in­di­ca­tă pen­tru o exa­mi­na­re me­di­ca­lă de spe­cia­li­ta­te. Du­pă cum apre­cia­ză spe­cia­liștii ci­ta­ţi de avo­cat. net, vor pu­tea exis­ta trei fi­na­luri pen­tru si­tuația în ca­re se află șo­fe­rii, una im­pli­când și ne­pre­zen­ta­rea la exa­mi­na­rea me­di­ca­lă.

Pri­ma va­rian­tă va fi pre­zen­ta­rea la exa­mi­na­re și con­sta­ta­rea că șo­fe­rul es­te apt să con­du­că mașini în con­ti­nua­re. În acest caz, cli­ni­ca va co­mu­ni­ca me­di­cu­lui tri­miță­tor, în ma­xi­mum 15 zi­le de la con­sta­ta­rea fap­tu­lui că șo­fe­rul es­te apt, re­zul­ta­tul exa­mi­nă­rii. Re­zul­tat: șo­fe­rul își va păs­tra per­mi­sul au­to.

Va­rian­ta a do­ua va im­pli­ca pre­zen­ta­rea la exa­mi­na­re și con­sta­ta­rea că șo­fe­rul es­te inapt să mai con­du­că au­to­mo­bi­le.Într-o sin­gu­ră zi de la da­ta con­sta­tă­rii, cli­ni­ca va tre­bui să in­for­me­ze Po­liția Ru­ti­e­ră, me­di­cul tri­miță­tor și șo­fe­rul în cau­ză des­pre re­zul­ta­tul exa­mi­nă­rii. Re­zul­tat: șo­fe­rul își va pi­er­de per­mi­sul du­pă ce Po­liția Ru­ti­e­ră îl va re­tra­ge la da­ta pri­mi­rii in­for­mă­rii cli­ni­cii.

A treia și ul­ti­ma va­rian­tă va fi ne­pre­zen­ta­rea șo­fe­ru­lui la exa­mi­na­rea me­di­ca­lă. În acest caz, da­că me­di­cul tri­miță­tor nu va fi in­for­mat de cli­ni­că, în ma­xi­mum 30 de zi­le de la co­mu­ni­ca­rea bi­le­tu­lui de tri­mi­te­re că­tre șo­feri, des­pre re­zul­ta­tul exa­mi­nă­rii, aces­ta va in­for­ma Po­liția Ru­ti­e­ră. Re­zul­tat: șo­fe­rul își va pi­er­de per­mi­sul du­pă ce Po­liția Ru­ti­e­ră îl va re­tra­ge la da­ta pri­mi­rii co­mu­ni­că­rii me­di­cu­lui.

În ori­ce caz, pen­tru a asi­gu­ra fun­cți­o­na­rea me­ca­nis­mu­lui, par­la­men­ta­rii au pre­vă­zut și in­tro­du­ce­rea unor amen­zi pen­tru me­di­cii și cli­ni­ci­le ca­re nu-și vor res­pec­ta obli­gați­i­le le­ga­le.În pre­zent sunt si­tua­ţii în ca­re me­di­cii cad la învoia­lă cu pa­ci­e­nții să nu le tre­a­că în fișe­le me­di­ca­le ast­fel de afe­cți­uni cu po­te­nțial de risc, dar e ile­gal și o fac pe pro­pria răs­pun­de­re. În mo­men­tul de față, nu­mai me­di­cul de fa­mi­lie poa­te tri­mi­te șo­fe­rii la exa­mi­na­rea me­di­ca­lă și nu exis­tă o pro­ce­du­ră cu­prin­ză­toa­re de co­mu­ni­ca­re între me­dic, cli­ni­că și po­liție.

Po­tri­vit noi­lor re­gle­men­tări, doc­to­rii sunt obli­ga­ţi să îi tri­mi­tă la un con­trol de spe­cia­li­ta­te pe to­ţi cei ca­re au afec­ţi­uni in­com­pa­ti­bi­le cu şo­fa­tul. În ca­zul în ca­re re­fu­ză exa­mi­na­rea me­di­ca­lă, şo­fe­rii vor ră­mâne pi­e­toni.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.