Tul­cea – in­ves­ti­ţii ma­jo­re în 2019

Prin­tre ce­le mai im­por­tan­te se nu­mă­ră: po­dul pes­te Du­nă­re, Por­tul Tul­cea, Spi­ta­lul Ju­dețe­an și Ae­ro­por­tul Del­ta Du­nă­rii.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Cris­tian Ha­gi

Anul 2018 a fost unul în ca­re s-au pus ba­ze­le unor in­ves­tiții im­por­tan­te în ju­dețul Tul­cea. Șan­ti­e­re­le ca­re s-au des­chis vor con­ti­nua lu­crul în 2019. „Din­tre toa­te țin­te­le ma­jo­re pe ca­re eu și Con­si­li­ul Ju­dețe­an ni le-am asu­mat, res­pec­tiv po­dul pes­te Du­nă­re, Por­tul Tul­cea, Spi­ta­lul Ju­dețe­an și Ae­ro­por­tul Del­ta Du­nă­rii – aces­tea fi­ind ce­le mai mari din punct de ve­de­re va­lo­ric – pe toa­te le vom avea des­chi­se, ca șan­ti­er, în pri­mă­va­ra și va­ra anu­lui vi­i­tor. Re­fe­ri­tor la ce­le­lal­te in­ves­tiții,pe dru­muri ju­dețe­ne, une­le din­tre ele au tre­cut de fa­za de li­ci­tație, s-a fă­cut de­ja achi­ziția,iar la res­tul achi­ziți­i­le sunt în de­ru­la­re, ce­ea ce înse­am­nă că in­ves­tiți­i­le de pes­te 120 mi­li­oa­ne de eu­ro pen­tru dru­muri ju­dețe­ne vor fi efec­tiv în exe­cuție înce­pând din pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Tul­cea, Ho­ria Te­o­do­res­cu.

În pri­vi­nța in­ves­tiți­i­lor în do­me­ni­ul cul­tu­ral, res­pec­tiv ce­le trei mo­nu­men­te is­to­ri­ce – Mu­zeul de Etno­gra­fie Tul­cea, Ca­sa Pa­na­ghia din Ba­ba­dag și Fa­rul de la Su­li­na – și aces­tea sunt în sta­di­ul de li­ci­tație pen­tru sta­bi­li­rea con­struc­to­ru­lui, ur­mând a in­tra în exe­cuție în pri­mă­va­ra sau va­ra anu­lui 2019, da­că nu vor exis­ta con­tes­tații. „Ace­as­ta înse­am­nă că toa­te șan­ti­e­re­le ma­jo­re vor fi des­chi­se în pri­mă­va­ra anu­lui vi­i­tor. În mo­men­tul de față, pot să spun că 100% din in­ves­tiți­i­le de im­pact pen­tru ju­dețul Tul­cea sunt re­a­li­za­bi­le. Cred că prin aces­te in­ves­tiții ma­jo­re lu­cru­ri­le se vor schim­ba pen­tru ju­dețul Tul­cea, dar și pen­tru ju­dețul Con­sta­nța, aces­tea având un im­pact be­ne­fic pen­tru toa­tă Do­bro­gea“, a mai de­cla­rat preșe­din­te­le Ho­ria Te­o­do­res­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.