Sce­na­riu: Tan­dem Tă­ri­ce­a­nu – preșe­din­te, Bo­lo­jan – pre­mi­er!

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Ci­prian Aron

Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu e con­vins că me­ri­tă ro­lul de can­di­dat la Pre­şe­din­ţia Ro­mâni­ei.

Li­de­rul ALDE și pri­ma­rul din Ora­dea sunt ve­chi ca­ma­ra­zi po­li­tici. Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu și Ilie Bo­lo­jan sunt am­bii, astă­zi, în po­zi­ţii se­cun­da­re de de­ci­zie, deși amândoi vor mai mult. Pen­tru foar­te mul­ţi, o ast­fel de alian­ţă poa­te însem­na a treia ca­le în po­li­ti­ca de la noi, și una cu mari șan­se de reuși­tă.

Nu mai es­te ni­ci­un se­cret că se cau­tă va­rian­te pen­tru 2019. Chiar da­că pre­zi­den­ţia­le­le și par­la­men­ta­re­le sunt la dis­tan­ţă de un an, mo­da tan­de­mu­ri­lor nu a dis­pă­rut. Exem­ple­le din 2012 în ca­re prim-mi­nis­te­ria­bi­lul Pon­ta se plim­ba agă­ţat de mânu­ţa (de ca­re avea să se le­pe­de de­gra­bă) pre­zi­den­ţia­bi­lu­lui Anto­nes­cu sau în 2016 când Ci­o­loș era pre­zen­tat drept par­te­ne­rul preșe­din­te­lui ca po­ten­ţial pre­mi­er dat de PNL sau USR sunt încă pre­zen­te. Așa că la fel va fi în 2019. Când as­pi­ran­tul la jil­ţul din Pa­la­tul Co­tro­ceni își va pre­zen­ta și com­pa­ni­o­nul de cur­să lun­gă,pre­mi­e­rul din 2020.

De alt­fel, can­di­da­tu­ra în tan­dem pen­tru 2019 va de­ve­ni, pro­ba­bil, obli­ga­to­rie. Asta în lu­mi­na ul­ti­me­lor re­a­li­tă­ţi și scan­da­luri ca­re au mă­ci­nat in­sti­tu­ţi­i­le pla­sa­te în pa­la­te­le Co­tro­ceni și Vic­to­ria. Deci, vi­i­to­rul preșe­din­te va in­di­ca per­soa­na pe ca­re o ale­ge prim-ministru, ofe­rind și un im­puls elec­to­ral se­ri­os pen­tru 2020. Cum Klaus Io­han­nis și-a ma­ni­fes­tat op­ţi­u­nea pen­tru al doi­lea man­dat, sus­ţi­nut, de­si­gur, de PNL, în con­se­cin­ţă, pre­mi­e­rul său de­vi­ne li­de­rul par­ti­du­lui - Lu­do­vic Orban. Și ce și-ar pu­tea dori mai mult ac­tua­lul preșe­din­te de­cât să îl ai­bă ală­turi pe cel ca­re știe ci­ne îi es­te ge­ne­ra­lul!

Cu ju­mă­ta­te de gu­ră,Li­viu Drag­nea a re­cu­nos­cut că ar pu­tea can­di­da la vi­i­toa­re­le ale­geri pre­zi­den­ţia­le. Pe prin­ci­pi­ul că cel mai ma­re par­tid din Ro­mânia nu își poa­te per­mi­te să nu-și de­sem­ne­ze un can­di­dat pro­priu. Deși, apa­rent, de­cla­ra­ţi­i­le sa­le, cât și ale altor li­deri PSD acre­di­te­a­ză ide­ea de­sem­nă­rii prim-mi­nis­tru­lui în per­soa­na lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, lu­cru­ri­le nu stau de­loc așa. Ni­meni, și pro­ba­bil cu atât mai pu­ţin Li­viu Drag­nea, nu poa­te ui­ta re­zis­ten­ţa și ne­su­pu­ne­rea lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu în re­la­ţia sa cu preșe­din­te­le Traian Bă­ses­cu din pe­ri­oa­da 20052008. Și pen­tru ce s-a ve­ri­fi­cat o da­tă... șan­sa să se re­pe­te e foar­te ma­re. De aici, foar­te pro­ba­bil se va naște fa­lia între cei doi li­deri.

Co­nști­ent de po­ten­ţia­lul său de crește­re elec­to­ra­lă, in­di­fe­rent că ar fi can­di­da­tul alian­ţei PSD-ALDE sau al PNL-ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu e con­vins că me­ri­tă ro­lul de can­di­dat la preșe­din­ţie. Cum nici PSD și nici ve­chi­ul său par­tid nu dau sem­ne că l-ar sus­ţi­ne, apa­re o altă ipo­te­ză. Cea în ca­re ALDE se alia­ză cu di­si­den­ţii li­be­ra­li ai lui Bo­lo­jan. Mar­gi­na­li­zat în par­tid, cel mai de suc­ces edil al PNL vrea mai mult. Și cum ac­tua­la con­du­ce­re nu îi ofe­ră ace­as­tă șan­să, nu e de­loc ex­clus să îi ve­dem pe Bo­lo­jan și Tă­ri­ce­a­nu într-un ine­dit tan­dem elec­to­ral. Să nu ui­tăm că cei doi au mai avut o pe­ri­oa­dă de co­la­bo­ra­re apro­pia­tă: Tă­ri­ce­a­nu – pre­mi­er,iar Bo­lo­jan – se­cre­tar ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui.O co­la­bo­ra­re mult prea strânsă, din­co­lo de sim­ple or­go­lii sau atașa­men­te po­li­ti­ce, au gu­ver­nat împreu­nă la cel mai înalt ni­vel și se cu­nosc prea bi­ne cu bune și cu re­le.

Ast­fel,Tă­ri­ce­a­nu va pu­tea pre­lua în con­ti­nua­re din ne­mul­ţu­mi­ţii din PSD, asta cu atât mai mult cu cât Pro Ro­mânia e încă o struc­tu­ră pa­li­dă, cu un li­der prea pu­ţin cre­di­bil, în vre­me ce Bo­lo­jan e în sta­re să ru­pă o bu­ca­tă se­ri­oa­să din PNL. Înce­pând poa­te chiar cu or­ga­ni­za­ţi­i­le din Alian­ţa Ves­tu­lui?!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.