Ci­fre­le bu­ge­tu­lui

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Bu­ge­tul ge­ne­ral con­so­li­dat, ca­re in­clu­de atât bu­ge­tul de stat, cât și bu­ge­te­le de pen­sii și de șo­maj, a încheiat pri­me­le 11 luni cu un de­fi­cit de 26 mi­liar­de lei (5,58 mi­liar­de eu­ro), 2,7% din Pro­du­sul Intern Brut (PIB), de aproa­pe trei ori mai ma­re fa­ţă de ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut, ara­tă da­te­le pu­bli­ca­te re­cent pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor. În pri­me­le 11 luni din 2017, de­fi­ci­tul bu­ge­tar a fost de 10,2 mi­liar­de lei, res­pec­tiv 1,21% din PIB. În ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2016, de­fi­ci­tul bu­ge­tar a fost de 5,5 mi­liar­de lei, res­pec­tiv 0,73% din PIB.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.