Ur­me­a­ză alte mo­di­fi­cări fis­ca­le până pe 15 fe­brua­rie 2019

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Flo­rin Bu­des­cu

Între­prin­ză­to­rii au fost obli­ga­ţi să cu­noas­că și să pu­nă în apli­ca­re, în mai pu­ţin de 12 luni, mo­di­fi­cări și com­ple­tări im­por­tan­te și nu­me­roa­se. Es­te vor­ba des­pre 236 de ar­ti­co­le din Co­dul Fis­cal, con­form Con­si­li­u­lui IMM-uri­lor.

În pri­me­le 11,5 luni ale anu­lui 2018 (până pe 17.12.2018), ca­drul le­gis­la­tiv a fost ma­jor mo­di­fi­cat”, pre­ci­ze­a­ză CNIPMMR. Au fost adop­ta­te 862 de ac­te nor­ma­ti­ve: 309 le­gi, 18 or­do­nan­ţe, 107 OUG, 428 HG, fă­ră a lua în cal­cul or­di­ne­le de mi­nis­te­re/agen­ţii și alte re­gle­men­tări. Pes­te 45% din le­gi­le și or­do­nan­ţe­le adop­ta­te au afec­tat di­rect și sem­ni­fi­ca­tiv între­prin­de­ri­le, in­clu­siv IMM-uri­le.

Cu câte­va mi­nu­te înain­te de OUG anun­ţa­tă mar­ţi se­a­ră, 18 oc­tom­brie, de că­tre mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, Dan Schwar­tz, ma­na­ging par­tner RSM Ro­mânia, de­cla­ra pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”: „E foar­te pro­ba­bil ca, până la sfârși­tul anu­lui, să se schim­be le­gis­la­ţia fis­ca­lă din nou și, po­si­bil, în mod sem­ni­fi­ca­tiv”.

„Nu pot să vă spun exact în ce con­stă schim­ba­rea, dar es­te foar­te pro­ba­bil ca schim­ba­rea să se pro­du­că la ni­vel de OUG, le­gi, or­di­ne ale mi­nis­tru­lui Fi­nan­ţe­lor și preșe­din­te­lui ANAF”, a con­ti­nuat Schwar­tz.

Aces­te noi schim­bări vor fi atât în zo­na fis­ca­lă, cât și în con­for­ma­rea din Co­dul de Pro­ce­du­ră Fis­ca­lă, a atras aten­ţia ex­per­tul, pre­fi­gu­rând: „Ce nu se va mo­di­fi­ca până pe 1 ia­nua­rie e foar­te pro­ba­bil să se mo­di­fi­ce până în 15 fe­brua­rie. Pro­ba­bil că în anul 2019 schim­bă­ri­le le­gis­la­ti­ve vor con­ti­nua în ritm sus­ţi­nut, în ci­u­da pro­tes­te­lor Con­si­li­u­lui IMM sau altor ac­tori. Vor tre­bui cel pu­ţin co­rec­ta­te une­le efec­te ne­ga­ti­ve ale re­for­mei fis­ca­le din 2017”.

Cos­turi cres­cu­te, ca­re se duc în pre­ţuri și, în con­se­cin­ţă, în in­fla­ţie

Cum au fost afec­ta­te IMM-uri­le de mă­su­ri­le aces­tea fis­ca­le în cas­ca­dă? „În ul­ti­mii trei ani, le­gis­la­ţia fis­ca­lă s-a schim­bat de cel pu­ţin 30 de ori. Ace­as­ta pre­su­pu­ne mo­di­fi­cări mul­ti­ple pe ar­ti­co­le ș.a.m.d.”, spu­ne Dan Schwar­tz.

El adau­gă că „prin­ci­pa­lul im­pact pe ca­re l-a sim­ţit me­di­ul de afa­ceri a fost cel ge­ne­rat de lip­sa de sta­bi­li­ta­te și de pre­dic­ti­bi­li­ta­te, ce du­ce la di­fi­cul­tă­ţi, da­că nu chiar la im­po­si­bi­li­ta­tea de a lu­cra pe bu­ge­te anua­le”.

Schwar­tz spu­ne că, „la ni­ve­lul com­pa­ni­i­lor, ac­ti­vi­ta­tea de bu­ge­ta­re a de­venit foar­te di­fi­ci­lă și cos­ti­si­toa­re. Tot ce ţi­ne de pla­ni­fi­ca­re ne­ce­si­tă și pu­ne­rea în prac­ti­că a pla­nu­ri­lor de bu­si­ness, pre­cum și a mo­di­fi­că­ri­lor le­gis­la­ti­ve, so­li­ci­tând in­ves­ti­ţii sem­ni­fi­ca­ti­ve: teh­ni­că de cal­cul, per­so­nal ș.a.m.d.”.

Așa­dar, în mo­men­tul în ca­re tu, an­tre­pre­nor, îţi faci niște cal­cu­le fi­nan­cia­re la înce­pu­tul anu­lui și în tim­pul anu­lui se pe­tre­ce o sin­gu­ră ast­fel de mo­di­fi­ca­re, tu tre­bu­ie să re­faci toa­te cal­cu­le­le.

„Ce­ea ce Gu­ver­nul fa­ce o da­tă sau de do­uă ori pe an – așa-nu­mi­ta rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră – în me­di­ul de afa­ceri sun­tem obli­ga­ţi să o fa­cem în mod con­ti­nuu, toc­mai ţi­nând cont de mo­di­fi­că­ri­le le­gis­la­ti­ve, ca­re au ca­rac­ter de con­ti­nu­i­ta­te. Ace­as­ta înse­am­nă cos­turi con­ta­bi­le mai mari pen­tru fir­me, și nu nu­mai con­ta­bi­le”, su­bli­nia­ză ex­per­tul.

La rândul lor, ace­as­ta înse­am­nă cos­turi pen­tru com­pa­nii, pen­tru că, „atunci când se schim­bă, de exem­plu, co­ta de TVA sau, sem­ni­fi­ca­tiv, le­gis­la­ţia pri­vind TVA, to­tul tre­bu­ie re­se­tat”.

Ca­se de mar­cat, sof­twa­re-uri de con­ta­bi­li­ta­te noi. Cu in­tro­du­ce­rea ca­se­lor de mar­cat cu jur­nal elec­tro­nic, „schim­ba­rea le­gis­la­ti­vă s-ar pu­tea să pre­su­pu­nă chiar in­ves­ti­ţii de har­dwa­re sem­ni­fi­ca­ti­ve, pen­tru că aces­tea nu exis­tau până acum”. Es­te înde­a­juns ca o ca­să de mar­cat să nu poa­tă să lu­cre­ze de­cât cu Win­dows 10 Pro­fes­si­o­nal și fir­ma să ai­bă Win­dows 7 sau 8. To­tul se du­ce în cos­turi co­la­te­ra­le mari.

„Noi le nu­mim cos­turi de con­for­ma­re cu le­gis­la­ţia unei ţări. La noi, în Ro­mânia, aces­te cos­turi de con­for­ma­re sunt din ce în ce mai mari și sunt ge­ne­ra­te în prin­ci­pal de schim­bă­ri­le le­gis­la­ti­ve foar­te frec­ven­te, dar de mul­te ori sunt ge­ne­ra­te și de ero­ri­le pe ca­re le întâlnim la ni­vel de ANAF, ca­re tre­bu­ie co­rec­ta­te du­pă ace­ea”, a ex­pli­cat pen­tru RL Dan Schwar­tz.

OG 79 (așa-zi­sa Ma­re Re­vo­lu­ţie Fis­ca­lă) es­te în aer

Prin­ci­pa­la mo­di­fi­ca­re pe ca­re o aștep­ta me­di­ul de bu­si­ness – apro­ba­rea sau res­pin­ge­rea prin le­ge a OG 79 – încă nu a fost apro­ba­tă în Par­la­ment. O par­te din­tre între­prin­ză­tori, ex­pli­că Schwar­tz, „au in­tro­dus con­tri­bu­ţi­i­le so­cia­le în sa­la­ri­ul brut, asu­mându-și ris­cul că, da­că OG 79 va fi res­pin­să, sa­la­ri­i­le bru­te să nu mai poa­tă să fie re­a­du­se la ni­ve­lul ante­ri­or”.

„Alţi între­prin­ză­tori, mai pru­den­ţi, nu au in­clus în sa­la­ri­ul brut con­tri­bu­ţi­i­le so­cia­le da­to­ra­te de an­ga­ja­tor, dar și-au com­pen­sat sa­la­ria­ţii prin di­ver­se for­me de sti­mu­la­re – bo­nu­suri, pri­me etc., ast­fel ca să le asi­gu­re un venit net la ni­ve­lul ce­lui pe ca­re îl ave­au ante­ri­or apa­ri­ţi­ei OG 79”, con­ti­nuă spe­cia­lis­tul în fis­ca­li­ta­te.

Pri­mii tre­mu­ră cu gândul la re­ver­sa­re prin res­pin­ge­rea OG 79, cei­lal­ţi o aște­ap­tă. Prac­tic, me­di­ul de bu­si­ness din Ro­mânia fa­ce echi­li­bris­ti­că pen­tru a su­pra­vi­e­ţui mo­di­fi­că­ri­lor fis­ca­le. Însă, „aco­lo un­de ar fi tre­bu­it să se schim­be, fis­ca­li­ta­tea nu s-a mo­di­fi­cat, în schimb, apar alte mo­di­fi­cări noi”, atra­ge aten­ţia Dan Schwar­tz.

De exem­plu, toa­tă lu­mea aște­ap­tă anu­la­rea de­fal­că­rii TVA. Mă­su­ra ace­as­ta fi­re­as­că nu es­te lua­tă de Fi­nan­ţe. Mai exis­tă pro­ble­ma crește­rii con­ti­nue a sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie, fă­ră să se ţi­nă cont de pro­duc­ti­vi­ta­tea mun­cii. „Aces­tea ge­ne­re­a­ză creșteri de cos­turi sa­la­ria­le nea­vu­te în ve­de­re la înce­pu­tul anu­lui”, spu­ne Schwar­tz. Exis­tă și ris­cul ca unii între­prin­ză­tori să re­nun­ţe la o par­te din per­so­na­lul an­ga­jat, dar dis­po­ni­bi­li­ză­ri­le aces­tea sunt di­fi­cil de fă­cut, „pen­tru că ce­re­rea de for­ţă de mun­că es­te foar­te ma­re, iar ofer­ta foar­te mi­că”.

Ca­re va fi im­pac­tul? „Vom asis­ta la creșteri de cos­turi și pre­ţuri, până la ni­vel de re­tail, pen­tru că aces­te creșteri tre­bu­ie re­cu­pe­ra­te de un­de­va. Înse­am­nă im­pli­ca­ţii în in­fla­ţie și scă­de­rea pu­te­rii de cum­pă­ra­re a po­pu­la­ţi­ei”, a spus ex­per­tul pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.