ANUNȚ PUBLICITAR

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

So­ci­e­ta­tea CUPRU MIN S.A. cu se­di­ul în Abrud, str. P-ța Pe­tru Do­bra nr. 1, jud. Alba, tel. 0258-780083, fax 0258-780296, email oˆ[email protected]­pru­min.ro, pro­cu­re­[email protected]­pru­min.ro or­ga­ni­ze­a­ză li­ci­tație des­chi­să pen­tru achi­ziția: Do­uă li­nii de flo­tație, fi­e­ca­re cu ca­pa­ci­ta­tea de 315 t/h so­lid ca­re să in­clu­dă proi­ec­ta­rea, achi­ziția uti­la­je­lor, a lu­cră­ri­lor de con­stru­cți­e­mon­taj afe­ren­te, in­clu­siv pu­ne­rea în fun­cți­u­ne la Uzi­na de Pre­pa­ra­re De­a­lul Pi­ci­o­ru­lui din co­mu­na Lu­pșa, sat Mușca, FN, jud. Alba. Du­ra­ta con­trac­tu­lui: 18 luni. Da­ta li­mi­tă de de­pu­ne­re a pli­cu­lui 05 mar­tie 2019 ora 11.00 la se­di­ul so­ci­e­tății-ser­vi­ci­ul ad­mi­nis­tra­tiv, pli­cu­ri­le pri­mi­te du­pă ora/da­ta sta­bi­li­tă nu vor fi lua­te în con­si­de­ra­re fi­ind re­tur­na­te ne­des­chi­se. Da­ta li­mi­tă de pri­mi­re a so­li­ci­tă­ri­lor de cla­ri­fi­cări pri­vind co­nți­nu­tul do­cu­men­tați­ei de atri­bu­i­re es­te 14 fe­brua­rie 2019, ora 16:00. Da­ta li­mi­tă de tran­smi­te­re a răs­pun­su­ri­lor la cla­ri­fi­cări es­te de ma­xim 6 zi­le lu­cră­toa­re de la pri­mi­rea so­li­ci­tă­rii. Ofer­te­le vor fi de­pu­se în lim­ba ro­mână și en­gle­ză, cu va­la­bi­li­ta­te de 90 zi­le de la des­chi­de­re. Des­chi­de­rea pli­cu­ri­lor va avea loc pe da­ta de 05 mar­tie 2019, ora 12:00 la se­di­ul so­ci­e­tății. Cri­te­ri­ul de atri­bu­i­re es­te ofer­ta cea mai avan­ta­joa­să din punct de ve­de­re eco­no­mic. Do­cu­men­tația de atri­bu­i­re se poa­te obți­ne gra­tu­it de la ser­vi­ci­ul achi­ziții, în ba­za unei so­li­ci­tări scri­se ca­re va cu­prin­de toa­te da­te­le de iden­ti­fi­ca­re fis­ca­lă și de con­tact ale ope­ra­to­ru­lui eco­no­mic in­te­re­sat, înce­pând cu da­ta de 07 ia­nua­rie 2019. Do­cu­men­tația de atri­bu­i­re se poa­te ri­di­ca per­so­nal, prin cu­ri­er împu­ter­ni­cit sau poa­te fi tran­smi­să prin email.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.