19 lu­cruri pe ca­re să le faci pen­tru sti­lul tău per­so­nal în 2019

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Dia­na Mol­do­ve­an

No­ul an vi­ne cu re­zo­luții noi, cu pla­nuri noi, cu gânduri noi. Și poa­te mai mult de­cât cu alte oca­zii, aces­te pla­nuri sunt ori­en­ta­te că­tre ti­ne, că­tre lu­cruri pe ca­re si­mți ne­voia să le faci pen­tru ti­ne. Așa că pro­fi­tă de ace­as­tă mi­că do­ză de egoism, de alt­fel foar­te ne­ce­sa­ră, și înce­pe să ima­gi­ne­zi o lis­tă de lu­cruri pe ca­re să le faci pen­tru sti­lul tău per­so­nal. Un înce­put am fă­cut noi.

Ana­li­ze­a­ză-ți sti­lul

Su­nă des­tul de sim­plu, însă nu es­te nea­pă­rat la fel de sim­plu. To­tuși, înce­ar­că să faci o lis­tă de lu­cruri ca­re îți plac și lu­cruri ca­re nu îți plac la look-ul tău. Poți înce­pe cu gar­de­ro­ba, dar nu te li­mi­ta la ea. E va­la­bil și pen­tru ma­chiaj, coa­fu­ră, ati­tu­di­ne.

Ale­ge ci­ne vrei să fii

Du­pă ace­as­tă ana­li­ză, ide­al es­te să îți dai se­a­ma da­că acum ai un stil ca­re ți se po­tri­vește sau nu. Poa­te că te si­mți bi­ne în pi­e­lea ta și în ți­nu­te­le ta­le sport-ca­sual. Sau poa­te to­tuși vrei să schim­bi ce­va. Poa­te că acum ai des­co­pe­rit că de­ge­a­ba ai 25 de pi­e­se de îmbră­că­min­te roșii în gar­de­ro­bă. Acum po­rți mai de­gra­bă je­ans și al­bas­tru. Prin ur­ma­re, oda­tă ce știi cum ai vrea să arăți, poți înce­pe un de­tox com­plet al gar­de­ro­bei ca­re să te adu­că to­to­da­tă mai aproa­pe de acea TU pe ca­re o vi­se­zi.

Re­or­ga­ni­ze­a­ză-ți gar­de­ro­ba

Așa cum ți-ai dat și tu se­a­ma din rându­ri­le de mai sus, to­tul se le­a­gă. Prin ur­ma­re, da­că știi cum vrei să arăți, știi și la ce să re­nu­nți. Și e im­por­tant să re­nu­nți la ace­le pi­e­se ca­re nu au ni­cio le­gă­tu­ră cu sti­lul tău per­so­nal, să re­nu­nți la pi­e­se din gar­de­ro­bă ca­re nu fac de­cât să um­ple spați­ul, dar ca­re nu-ți aduc ni­cio bu­cu­rie, pe ca­re ajun­gi să le pui pe raf­tul de jos de fi­e­ca­re da­tă. De ase­me­nea, hai­ne­le ca­re-ți sunt mici, mari, ca­re s-au uzat ar tre­bui să dis­pa­ră des­tul de re­pe­de din du­la­puri. Nu de alta, dar cu si­gu­ra­nță nu vrei cu ade­vă­rat să le mai po­rți.

Fă-ți o gar­de­ro­bă-cap­su­lă

Cu si­gu­ra­nță ai tot au­zit de tren­dul gar­de­ro­bei-cap­su­lă. Par­tea bu­nă es­te că o ast­fel de gar­de­ro­bă te va scoa­te din toa­te im­pa­su­ri­le sti­lis­ti­ce. Câte­va pi­e­se de ba­ză ale­se co­rect, ca­re te avan­ta­je­a­ză și ca­re se com­bi­nă spec­ta­cu­los în nu­me­roa­se fe­luri sunt so­luția la toa­te între­bă­ri­le ca­re încep cu: eu cu ce mă îmbrac? Ai ne­voie de o că­mașă cla­si­că, al­bă, de o pe­re­che de je­ans ca­re să-ți vi­nă per­fect, de do­uă fus­te, din nou, po­tri­vi­te si­lue­tei ta­le, de do­uă to­puri ca­re să fa­că tre­ce­rea de la ca­sual la ele­gant în fun­cție de si­tuație, de do­uă ro­chii ale­se pe ace­le­ași prin­ci­pii, de un sa­cou, de o pe­re­che de pan­ta­loni of­fi­ce… Aces­tea sunt doar câte­va idei, e foar­te im­por­tant să ale­gi pi­e­se­le de ba­ză în fun­cție de stil și de si­lue­tă. Par­tea mai puțin bu­nă es­te că, re­al, e aproa­pe im­po­si­bil să te li­mi­te­zi la o gar­de­ro­bă-cap­su­lă. Și așa ajun­gem la punc­tul ur­mă­tor.

Ia-ți 5 pi­e­se de re­zis­te­nță

Cum spu­neam, e im­po­si­bil să te li­mi­te­zi la o gar­de­ro­bă-cap­su­lă. Toc­mai de ace­ea, pe lângă ce­le 10-12 pi­e­se de ba­ză, ar tre­bui să te ori­en­te­zi că­tre 5 pi­e­se de re­zis­te­nță. Fie că vor­bim de o ro­chie de oca­zie, de o ge­a­că de pi­e­le cu fran­juri, de niște ciz­me pes­te ge­nun­chi, de ro­chia ace­ea ca­re me­reu te fa­ce să te si­mți se­xy, tre­bu­ie să le ai în gar­de­ro­bă. Ar fi bi­ne ca pi­e­se­le de re­zis­te­nță să nu fie prea mul­te. Nu tre­bu­ie să ai tot! Iar o li­mi­ta­re a achi­ziți­i­lor te va fa­ce mai in­ven­ti­vă.

Pal­to­nul – alia­tul tău iar­na

Chiar da­că re­co­man­dă­ri­le sti­lis­ti­ce din acest ar­ti­col se po­tri­vesc ori­că­rui ano­timp, se­zo­nul re­ce are o par­ti­cu­la­ri­ta­te ce tre­bu­ie nea­pă­rat me­nți­o­na­tă. Pal­to­nul es­te ese­nțial pen­tru look-ul tău. Aces­ta re­pre­zin­tă pri­ma im­pre­sie. Prin ur­ma­re, ale­ge o croia­lă cla­si­că, ca­li­ta­tea aces­teia și a ma­te­ria­lu­lui sunt ese­nția­le. Fie că pre­feri să ado­pți un look mai ca­sual sau unul mai ele­gant, pal­to­nul tre­bu­ie să ai­bă o lun­gi­me me­die, în ni­ci­un caz scurt. Nu-ți fa­ce gri­ji, lun­gi­mea ace­as­ta es­te una ver­sa­ti­lă.

Acce­so­rii ca­re te re­pre­zin­tă

Ajun­gem la zo­na ac­ce­so­ri­i­lor. Încă­lță­min­tea, ge­nți­le tre­bu­ie să fie de ca­li­ta­te și ale­se în acord cu gar­de­ro­ba ta. De­ge­a­ba ai pus ochii pe niște ghe­te rock roșii da­că toa­tă gar­de­ro­ba ta es­te mai de­gra­bă una ele­gan­tă. Căci da, ne mai îndră­gos­tim și de lu­cruri to­tal ati­pi­ce pen­tru sti­lul nos­tru. Dar, da­că de­ci­zi să-ți schim­bi sti­lul, poți înce­pe de la acce­so­rii. Mai ales că atât încă­lță­min­tea, cât și ge­nți­le pot re­pre­zen­ta pi­e­se sta­te­ment în ți­nu­te­le ta­le.

Bi­ju­te­rii sta­te­ment sau nu?

S-a tot vor­bit des­pre bi­ju­te­ri­i­le ca­re să atra­gă ate­nția. Toți le re­co­man­dă. Un co­li­er ca­re să de­vi­nă pi­e­să cen­tra­lă având ca fun­dal o că­mașă cla­si­că, sim­plă sau o ro­chie în cu­lori neu­tre es­te una din­tre ce­le mai frec­ven­te ale­geri sti­lis­ti­ce. Chiar și așa însă, nu ori­ci­ne poa­te pur­ta o bi­ju­te­rie sta­te­ment. Da­că te si­mți mai bi­ne în com­pa­nia bi­ju­te­ri­i­lor mai dis­cre­te es­te la fel de co­rect din punct de ve­de­re sti­lis­tic.

Len­je­rie ca­re te fa­ce să te si­mți bi­ne

Pen­tru a te si­mți bi­ne, len­je­ria es­te la fel de im­por­tan­tă. Nu es­te un su­bi­ect ta­bu, dim­po­tri­vă. Ale­ge ma­te­ria­le de ca­li­ta­te, pen­tru că aces­tea stau cel mai mult în con­tact cu ti­ne și în zo­ne­le ce­le mai sen­si­bi­le. Croi­e­li­le sen­zua­le sunt și ele im­por­tan­te - și nu doar atunci când vrei să im­pre­si­o­ne­zi în dor­mi­tor, ci în fi­e­ca­re zi. Evi­dent, sen­zua­li­ta­tea es­te per­ce­pu­tă di­fe­rit.

Le­cții de au­to­ma­chiaj

Acum că am vor­bit des­pre par­tea cea mai evi­den­tă a sti­lu­lui per­so­nal, să tre­cem la sub­ti­li­tăți. Ma­chia­jul na­tu­ral se poar­tă în 2019, însă se­cre­tul pe ca­re tre­bu­ie să îl știi es­te că și acest ma­chiaj na­tu­ral es­te tot un ma­chiaj. De la fon­dul de ten la far­dul ales, to­tul tre­bu­ie să te re­pre­zin­te și să te aju­te să obții în fi­e­ca­re zi look-ul pe ca­re ți-l do­rești. Nu spu­ne NU unor cur­suri de spe­cia­li­ta­te. Du­re­a­ză una-do­uă zi­le și înse­am­nă un up­gra­de sem­ni­fi­ca­tiv; prin ur­ma­re, in­ves­tiția es­te per­fect jus­ti­fi­ca­tă.

Coa­fu­ra per­fec­tă

În ace­e­ași idee, coa­fu­ra ta tre­bu­ie să fie com­ple­men­ta­ră sti­lu­lui per­so­nal. Fie că te vop­sești sau nu, că pre­feri un look îndrăz­neț sau unul cla­sic, sfă­tu­i­ește-te cu un hair­sty­list apre­ciat și nu vei re­gre­ta.

Îngri­ji­rea te­nu­lui

O pi­e­le să­nă­toa­să, hi­dra­ta­tă, cu­ra­tă, lu­mi­noa­să șter­ge câți­va ani de pe ori­ce chip. Es­te im­por­tant să ai gri­jă de te­nul tău, chiar să faci câte­va tra­ta­men­te pe an pen­tru a aju­ta te­nul să-și re­ca­pe­te stră­lu­ci­rea. Fac­to­rii de me­diu in­flue­nțe­a­ză ne­ga­tiv acest as­pect, la fel și ali­men­tația și sti­lul de viață. Toc­mai de ace­ea, ri­tua­lul de îngri­ji­re tre­bu­ie res­pec­tat zil­nic. Ale­ge pro­du­se­le ca­re ți se po­tri­vesc și nu fa­ce ex­pe­ri­men­te.

Șter­ge im­pac­tul săr­bă­to­ri­lor

Pen­tru că am ajuns aici, tre­bu­ie să nu­mă­răm și ki­lo­gra­me­le. Mai mult de­cât atât, pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor, dar și iar­na în ge­ne­ral, es­te una în ca­re car­bo­hi­drații ne fac tot mai mult cu ochi­ul. Și dul­ci­u­ri­le, mai ales că se întu­ne­că re­pe­de, stăm mai mult în ca­să, tin­dem să fim mai se­den­tari, să ro­nțăim în fața te­le­vi­zo­ru­lui. Flo­ri­na Ba­dea, he­al­th coa­ch, spu­ne că, în me­die, în ace­as­tă pe­ri­oa­dă acu­mu­lăm între 2 și 4 ki­lo­gra­me, ca­re însă pot ple­ca în do­uă săp­tă­mâni. „Es­te mo­men­tul să re­nu­nțăm la al­cool, za­hăr, sa­re în ex­ces și să tre­cem la ali­men­te ușoa­re, bo­ga­te în nu­tri­e­nți și să­ra­ce în ca­lo­rii. Car­nea de cur­can, pește­le, brânza fă­ră smântână, ouă­le poșa­te sau fi­er­te, iaur­turi cu co­nți­nut re­dus de gră­si­me, fruc­te de se­zon, pot fi și con­ge­la­te, le­gu­me cu frun­ze ver­zi. Pâi­nea, de pre­fe­rat de se­ca­ră, dar nea­pă­rat în can­ti­tăți re­du­se: 1-2 fe­lii mici”, a ex­pli­cat Flo­ri­na Ba­dea. Ace­as­ta ofe­ră și un exem­plu de me­niu: di­mi­neața – do­uă ouă fi­er­te/ poșa­te, o fe­lie de pâi­ne Was­sa, do­uă bi­luțe mici de moz­za­re­la, câte­va roșii cher­ry și ca­fea fă­ră za­hăr și fă­ră lap­te. La prânz: car­ne de cur­can la cup­tor cu broc­co­li fă­cut la abur, iar la ci­nă do­ra­dă la gră­tar cu le­gu­me me­xi­ca­ne tra­se la wok. Pen­tru ce­le do­uă gus­tări, spe­cia­lis­tul re­co­man­dă un ke­fir mic, res­pec­tiv 1-2 man­da­ri­ne mici.

Min­te să­nă­toa­să

Echi­li­brul men­tal es­te la fel de im­por­tant ca și as­pec­tul fi­zic. Pen­tru că ale­ge­ri­le ves­ti­men­ta­re și sti­lul per­so­nal sunt me­reu o proi­e­cție a per­so­na­li­tății. Prin ur­ma­re, fie că vor­bim de min­dful­lness, de yo­ga, de mers la psi­ho­log sau pur și sim­plu de o împă­ca­re cu si­ne, fe­lul în ca­re ne ve­dem pe noi înși­ne es­te pri­mul pas în a avea un stil per­so­nal fa­bu­los.

… în corp să­nă­tos și to­ni­fiat

Un aliat im­por­tant es­te mișca­rea. Spor­tul. Fie că mer­gi la sa­lă, că aler­gi în par­cul din apro­pi­e­re sau că te fo­lo­sești de apli­cații pen­tru a-ți to­ni­fia cor­pul, es­te im­por­tant să faci sport. Cel puțin 30 de mi­nu­te pe zi sau, da­că pre­feri sa­la, de cel puțin 3 ori pe săp­tă­mână. Pa­re mult? Nu es­te, iar în mo­men­tul în ca­re vei ve­dea be­ne­fi­ci­i­le te vei mo­ti­va sin­gu­ră.

Albește-ți di­nții

Es­te un truc sim­plu. Efi­ci­ent și ex­trem de im­por­tant. Atunci când zâmbe­tul nu mai are stră­lu­ci­rea de altă­da­tă, nu mai zâmbim cu ace­e­ași na­tu­ra­lețe și par­că de­venim din ce în ce mai puțin încre­ză­tori în noi. „Albi­rea den­ta­ră es­te pro­ce­du­ra cu cea mai ma­re cău­ta­re din ca­te­go­ria es­te­ti­cii den­ta­re. Fu­ma­tul, con­su­mul ex­ce­siv de ca­fea sau ce­ai, an­ti­bi­o­ti­ce­le lua­te în co­pi­lă­rie, con­su­mul de ali­men­te co­lo­ra­te sau doar moște­ni­rea ge­ne­ti­că ori îmbă­trâni­rea in­flue­nțe­a­ză cu­loa­rea dan­tu­rii. Pen­tru mu­lți pa­ci­e­nți, albi­rea di­nți­lor nu înse­am­nă nu­mai re­că­pă­ta­rea zâmbe­tu­lui stră­lu­ci­tor, ci chiar re­că­pă­ta­rea încre­de­rii în si­ne”, spu­ne me­di­cul sto­ma­to­log Clau­diu Lu­pașcu (Cli­ni­ca LLL Den­tal). Po­tri­vit aces­tu­ia, teh­ni­ca în do­me­niu a avan­sat atât de mult încât albi­rea di­nți­lor se poa­te fa­ce cu până la 10 nua­nțe, pro­ce­du­ri­le ca­re im­pli­că la­se­rul du­rând un­de­va la 20 de mi­nu­te. Însă mun­ca ta nu se oprește aici. „Pro­ce­du­ri­le de cos­me­ti­că den­ta­ră se re­a­li­ze­a­ză cu re­zul­ta­te spec­ta­cu­loa­se, dar pen­tru a vă bu­cu­ra cât mai mult timp de di­nții dum­nea­voas­tră cu­rați, vă re­co­man­dăm să re­nu­nțați la fu­mat și să evi­tați con­su­mul de li­chi­de și de mâncă­ruri ca­re co­nțin co­lo­ra­nți. Pu­teți ape­la in­clu­siv la re­me­di­i­le na­tu­ra­le, adi­că la con­su­mul de fruc­te și de le­gu­me cru­de, cum sunt me­re­le și mor­co­vii, de­oa­re­ce aces­tea înde­păr­te­a­ză res­tu­ri­le ali­men­ta­re de pe su­pra­fața di­nți­lor și mă­resc pro­du­ce­rea de sa­li­vă. Și, foar­te im­por­tant, nu ui­tați de vi­zi­te­le pe­ri­o­di­ce de igi­e­ni­za­re, ca­re sunt obli­ga­to­rii pen­tru a vă pu­tea păs­tra să­nă­ta­tea și fru­mu­sețea zâmbe­tu­lui”, a mai pre­ci­zat me­di­cul Clau­diu Lu­pașcu.

Că­lă­to­rește

Din ca­te­go­ria in­spi­rație, că­lă­to­ri­i­le te pot aju­ta să-ți gă­sești sti­lul per­so­nal. Atunci când ești obli­gat să pui într-un ba­gaj de mici di­men­si­uni pi­e­se ves­ti­men­ta­re ver­sa­ti­le și to­tuși sty­lish, înce­pi să-ți re­gândești gar­de­ro­ba. Pen­tru că nu mai ple­a­că ni­meni în va­ca­nțe doar cu tri­co­uri și je­a­nși. Cel puțin nu du­pă o anu­mi­tă vârstă.

Învață de la alții

Sti­lul nu se învață, însă te poți in­spi­ra de la alții. Fie că ale­gi să ur­mă­rești con­turi de Insta­gram ale unor per­soa­ne sty­lish, ale unor bran­duri fas­hi­on sau cum­peri re­vis­te de mo­dă, fă-o re­a­list. Mo­de­le­le sunt mo­de­le, nu s-a tre­zit ni­meni ma­chiat și coa­fat la 7 di­mi­neața. Fil­tre­le de pe so­cial me­dia înfru­mu­sețe­a­ză re­a­li­ta­tea, așa că înce­ar­că să ve­zi din­co­lo de apa­re­nțe. Urmă­rește fe­lul în ca­re sunt com­bi­na­te tex­turi, cu­lori, croi­e­li. Sau poți mer­ge chiar mai de­par­te și ape­la la un con­sul­tant de stil sau mer­ge la cur­suri de spe­cia­li­ta­te. Sunt des­tul de mul­te dis­po­ni­bi­le, ac­ce­si­bi­le ca preț și ținute de per­soa­ne de re­fe­ri­nță din in­dus­trie, cum ar fi Ovi­diu Bu­ta sau Mau­ri­ce Mun­te­a­nu.

Cum­pă­ră sus­te­na­bil

Deși am lă­sat acest as­pect la fi­nal, es­te poa­te unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te. In­di­fe­rent da­că vor­bim de hai­ne, de acce­so­rii, de ma­ke-up sau de ori­ce altce­va, es­te im­por­tant să faci ale­geri co­nști­en­te, nu im­pul­si­ve, ur­mă­rind ca­li­ta­tea, și nu can­ti­ta­tea. Cu­ren­tul fast-fas­hi­on es­te de­pășit, dar nu pen­tru că sun­tem noi hip­steri, ci pen­tru că tot mai mul­tă lu­me co­nști­en­ti­ze­a­ză că ale­ge­ri­le cum­pă­ta­te, ca­re să su­sți­nă in­dus­tria lo­ca­lă, dar și spi­ri­tul sus­te­na­bi­li­tății por­nesc în pri­mul rând de la echi­li­brul cu si­ne. Nu ai ne­voie de achi­ziții noi ca­re să te va­li­de­ze, ci mai de­gra­bă de ale­geri ca­re să ex­pri­me ci­ne ești cu ade­vă­rat. Aces­tea fi­ind zi­se, vă do­resc un 2019 sty­lish!

FOTO: ȚINUTE FLORENTINA GIOL

PALTON MAISON CHOUCHOU

BI­JU­TE­RII PANDORA

FOTO: PEXELS

FOTO: PEXELS

FOTO: PEXELS

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.