Vom lo­cui con­form unor noi stan­dar­de?

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ion Dia­man­di

În ce­ea ce pri­vește so­lu­ţi­i­le pen­tru de­sig­nul și ame­na­jă­ri­le de in­te­ri­or, 2019 de­bu­te­a­ză în for­ţă, mul­te din­tre târgu­ri­le fa­ni­on în acest do­me­niu fi­ind pro­gra­ma­te în pri­me­le săp­tă­mâni ale anu­lui. Sunt ast­fel fi­xa­te încă de la înce­put me­ga­ten­din­ţe­le va­la­bi­le pe tot acest par­curs ca vânză­to­rii să ai­bă timp să fa­că co­men­zi­le ne­ce­sa­re ast­fel încât cli­en­ţii să poa­tă de­ma­ra noi­le proi­ec­te.

Sus­te­na­bi­li­ta­tea, con­for­tul, so­lu­ţi­i­le in­te­li­gen­te și prac­ti­ce, ca­rac­te­rul con­tem­po­ran al ame­na­jă­ri­lor re­pre­zin­tă fi­rul roșu ca­re se poa­te spu­ne că le­a­gă toa­te aces­te eveni­men­te.

Cum tre­bu­ie să fie fă­cu­te ame­na­jă­ri­le pen­tru a res­pec­ta me­di­ul încon­ju­ră­tor și a oferi cât mai mult con­fort? Cum tre­bu­ie să fie de­sig­nul de in­te­ri­or pen­tru a pu­tea fi ca­rac­te­ri­zat drept con­tem­po­ran? Ce atri­bu­te tre­bu­ie să înde­pli­neas­că o ca­să pen­tru a fi con­si­de­ra­tă per­fec­tă, a co­res­pun­de exact ne­voi­lor de via­ţă ac­tua­le? Ce tre­bu­ie să fa­cem pen­tru a avea o ca­să să­nă­toa­să, a ne pu­tea în ea re­la­xa și des­fășu­ra di­ver­se ac­ti­vi­tă­ţi? Sunt câte­va din­tre între­bă­ri­le la ca­re au răs­puns so­lu­ţi­i­le pre­zen­ta­te la aces­te târguri iar în prim plan și ca stu­diu pri­vind ten­din­ţe­le s-au pla­sat cu­lo­ri­le, lu­mi­na, na­tu­ra și plan­te­le, mo­bi­li­e­rul mul­ti­func­ţi­o­nal și in­te­li­gent.

Heim­tex­til – spre o no­uă uto­pie

Ma­te­ria­le­le tex­ti­le sunt ce­le ca­re dau to­nul prin­ci­pal în ce­ea ce pri­vește ten­din­ţe­le în de­sig­nul de in­te­ri­or, pre­cum și în fas­hi­on și, de ace­ea, sunt stu­dia­te și cer­ce­ta­te cu ma­re aten­ţie, iar târgul Heim­tex­til (8 - 11 ia­nua­rie, Fran­kfurt) es­te cel mai pres­ti­gi­os și re­pre­zen­ta­tiv în acest do­me­niu. O zo­nă spe­cial ame­na­ja­tă din ca­drul com­ple­xu­lui es­te pre­vă­zu­tă în no­ul Heim­tex­til Trend Spa­ce, din pa­vi­li­o­nul 3.0, în ca­re se vor pu­tea des­co­peri ten­din­ţe­le 2019/2020. Expo­zi­ţia ca­re va ilus­tra me­ga­ten­din­ţe­le mo­men­tu­lui în do­me­ni­ul de­sig­nu­lui de in­te­ri­or va fi o pre­zen­ta­re ex­tra­va­gan­tă având ca te­mă “To­ward Uto­pia”. Pen­tru ilus­tra­rea te­mei ale­se au fost se­lec­ţi­o­na­te ma­te­ria­le, tex­turi și alte ele­men­te ino­va­ti­ve ca­re, în com­bi­na­ţie cu alte ma­te­ria­le, pro­duc efec­te sur­prin­ză­toa­re.

Anul 2019 vi­ne cu di­ver­se pro­vo­cări, iar sus­te­na­bi­li­ta­tea con­ti­nuă să ocu­pe gându­ri­le noas­tre. Ca răs­puns cău­tăm căi spre o no­uă uto­pie - o so­ci­e­ta­te clă­di­tă pe res­pon­sa­bi­li­tă­ţi in­di­vi­dua­le și ca­re să res­pec­te fi­e­ca­re per­soa­nă și me­di­ul său încon­ju­ră­tor, o lu­me în ca­re lo­cu­i­rea se va fa­ce, deci, con­form unor noi stan­dar­de. Es­te bi­ne­cu­nos­cut fap­tul că rit­mul ne­na­tu­ral al vi­e­ţii ac­tua­le poa­te avea un efect ne­ga­tiv asu­pra să­nă­tă­ţii, iar de­sig­ne­rii cau­tă di­ver­se re­zol­vări în ve­de­rea com­pen­să­rii aces­tui fapt. La in­te­ri­or so­lu­ţi­i­le par a ve­ni din eco­lo­gie prin ape­lul la na­tu­ră, pre­cum și la fo­lo­si­rea cu­lo­ri­lor, ma­te­ria­le­le tex­ti­le ju­când în con­ti­nua­re un rol de­ci­siv. Vor fi ofe­ri­te mai mul­te sce­na­rii in­te­rac­ti­ve pri­vind ast­fel de con­cep­te de lo­cu­i­re ale vi­i­to­ru­lui. O emi­si­u­ne Heim­tex­til li­ve va fi dis­po­ni­bi­lă, în ca­re re­pre­zen­tan­ţii aces­tui târg și mem­brii Trend Co­un­cil vor ex­pli­ca ten­din­ţe­le pri­vind cu­lo­ri­le, ma­te­ria­le­le și de­sig­nul ca­re vor fi în ce­re­re în 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.