Ca­să să­nă­toa­să: Ori­en­ta­rea fa­ţă de punc­te­le car­di­na­le

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - ION DIA­MAN­DI

Po­zi­ţi­o­na­rea ca­sei în ra­port cu punc­te­le car­di­na­le es­te de ma­xi­mă im­por­tan­ţă, ori­en­ta­rea su­di­că a fa­ţa­dei fi­ind obli­ga­to­rie, pen­tru a se asi­gu­ra un câștig ener­ge­tic so­lar cât mai ma­re. Re­gu­la de aur es­te că, ori­cât de fru­moa­să ar fi per­spec­ti­va pe ace­as­tă di­rec­ţie, vi­tra­rea ca­sei pe zo­na de nord tre­bu­ie re­du­să la mi­ni­mum, re­par­ti­ţia spa­ţi­i­lor in­te­ri­oa­re fi­ind gândi­tă în con­se­cin­ţă. Da­că vă do­ri­ţi, să spu­nem, un di­ning cu fe­res­tre mari, va tre­bui să vă gândi­ţi la o altă ori­en­ta­re a aces­tei încă­peri, în ni­ci­un caz una că­tre nord. Bal­coa­ne­le tre­bu­ie să ai­bă struc­tu­ră de sus­ţi­ne­re pro­prie sau, da­că sunt îmbi­na­te cu pla­nșee, să pre­zin­te o so­lu­ţie con­struc­ti­vă echi­va­len­tă ter­mic cu cea a an­ve­lo­pei clă­di­rii. Spre est, sud sau sud-est înso­ri­rea es­te ma­xi­mă, ast­fel încât aici își vor gă­si loc func­ţi­u­ni­le de zi, pen­tru a avea cea mai bu­nă lu­mi­nă, iar pe par­tea ves­ti­că be­ne­fi­cia­ţi de lu­mi­nă bu­nă du­pă-amia­za și se­a­ra. Fi­ind cea mai ma­re încă­pe­re din ca­să și ocu­pând un loc cen­tral în ac­ti­vi­tă­ţi­le zil­ni­ce, pri­ma încă­pe­re asu­pra că­reia ne vom opri es­te li­vin­gul. Aici se întâlnesc to­ţi mem­brii fa­mi­li­ei și își pe­trec cea mai ma­re par­te din timp. De ace­ea, at­mos­fe­ra cre­a­tă aici tre­bu­ie să fie plă­cu­tă și des­tin­să, iar acest lu­cru se poa­te re­a­li­za nu nu­mai prin de­co­ra­re și mo­bi­la­re, ci și prin­tr-o bu­nă ae­ri­si­re și ilu­mi­na­re a spa­ţi­u­lui. De ase­me­nea, tre­bu­ie să ne gândim și la fap­tul că ide­al ar fi ca va­ra li­vin­gul să fie ră­co­ros, iar iar­na căl­du­ros. În plus, nu tre­bu­ie să ui­tăm și de ce­ea ce ve­dem pe fe­re­as­tră, pa­nor­ma fi­ind și ea im­por­ta­nță pen­tru am­bi­en­tul li­vin­gu­lui.

Pen­tru înde­pli­ni­rea tu­tu­ror aces­tor coor­do­na­te es­te re­co­man­da­tă ori­en­ta­rea că­tre nord. Va­ra, soa­re­le, mai ales în ore­le de vârf, es­te si­tuat pe cer în așa fel încât ra­ze­le sa­le vor că­dea asu­pra fe­res­trei cu un un­ghi mai ma­re, ce­ea ce fa­ce ca ma­re par­te din aces­tea să fie res­pin­se că­tre ex­te­ri­or, evi­tându­se su­praîncăl­zi­rea li­vin­gu­lui. În schimb, pe tim­pul ier­nii, chiar și la amia­ză, astrul se află des­tul de jos pe cer, iar ra­ze­le lui vor lo­vi ge­a­mul sub un un­ghi mai mic, pă­trun­zând mai ușor în ca­me­ră. Acest lu­cru va oferi li­vin­gu­lui un aport mai ma­re de căl­du­ră și lu­mi­nă, iar între­gul spa­ţiu va de­ve­ni mai plă­cut.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.