ACȚIUNE.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Ro­bert Red­ford in­ter­pre­te­a­ză în film ro­lul unui agent CIA, Nat­han Mu­ir, ca­re află la o zi înain­te de fi­na­lul ca­ri­e­rei sa­le că ele­vul său, Tom Bis­hop (Brad Pitt), se află într-o in­chi­soa­re străi­nă, acu­zat de spi­o­naj. Bis­hop a încer­cat să eva­de­ze și acum mai are doar 24 de ore de trăit. Te­mându-se de un in­ci­dent pe plan in­ter­nați­o­nal, CIA de­ci­de să nu îl sal­ve­ze. Așa­dar, to­tul de­pin­de acum de Mu­ir, ca­re tre­bu­ie să gă­se­as­că o ca­le de a pă­că­li or­ga­ni­zația, pe ca­re a ser­vit-o atâția ani, pen­tru a obți­ne de­ta­lii des­pre si­tuația lui Bis­hop. * Brad Pitt a re­fu­zat ro­lul prin­ci­pal în „The Bo­ur­ne Iden­ti­ty/ Iden­ti­ta­tea lui Bo­ur­ne“(2002) pen­tru a ju­ca în acest film. * Bis­hop a fost nu­me­le per­so­na­ju­lui in­ter­pre­tat de Ro­bert Red­ford în „Snea­kers/ Cu­tia nea­gră“(1992).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.