FĂ­RĂ REŢINERI NO RESERVATIONS

ROMANCE.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Ka­te (Cat­he­ri­ne Ze­ta Jo­nes) es­te ma­es­tru bu­că­tar la un res­tau­rant de lux din Man­hat­tan. Cu o pre­ci­zie ulu­i­toa­re, ea con­du­ce fi­e­ca­re tu­ră de per­so­nal, coor­do­nând su­te de me­se, și pre­pa­rând im­pe­ca­bil fi­e­ca­re fel de mânca­re. Ea pă­ră­sește foar­te rar bu­că­tă­ria doar pen­tru a ac­cep­ta com­pli­men­te pen­tru un fel de mânca­re ca­re îi poar­tă sem­nă­tu­ra, sau pen­tru a dis­cu­ta cu un cli­ent. Na­tu­ra per­fe­cți­o­nis­tă a lui Ka­te es­te pu­să la încer­ca­re când în rândul per­so­na­lu­lui apa­re Nick. El însuși o stea cu­li­na­ră în de­veni­re, Nick pre­fe­ră ari­i­le de ope­ră în timp ce lu­cre­a­ză și ado­ră să-i fa­că pe cei din ju­rul său să râdă. Ka­te ar pu­tea să fa­că față aces­tei pro­ble­me de la ser­vi­ciu da­că n-ar avea pro­ble­me și aca­să, un­de se chi­nu­i­ește să con­stru­ias­că o re­lație cu ne­poa­ta sa, Zoe (Abi­gail Bres­lin).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.