AC vă pre­zin­tă ade­vă­ra­tul horoscop pen­tru anul 2019.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

BERBEC

Dra­gos­te: Aveți o ten­di­nță na­tiv­zo­dia­ca­lă de-a vă arun­ca cu ca­pul înain­te într-o no­uă re­lație amo­roa­să, dar nu veți fa­ce ni­cio brânză.

Bani: Fi­ind Berbec, deci stă­pân pes­te oi, aveți un ma­re avan­taj din punct de ve­de­re fi­nan­ciar: oi­le sunt mari pro­du­că­toa­re de cash (Ate­nție, unii ță­rani ne­e­du­cați pro­nu­nță caș). Să­nă­ta­te: Na­ti­vii ti­neri și foar­te ti­neri vor avea pro­ble­me se­ri­oa­se de să­nă­ta­te de Paști.

TAUR

Dra­gos­te: O zo­die bi­ne­cu­vânta­tă, pe ca­re o împart mul­te per­so­na­li­tăți: Cris­tian Bo­u­re­a­nu, Ale­xan­dru Bo­ur­ce­a­nu, Grig Bi­vo­la­ru, Ni­co­lae Vă­că­roiu. Fi­ind do­tați cu fu­du­lii su­pra-di­men­si­o­na­te, na­ti­vii din Taur au ten­di­nța de-a se fu­du­li și în dra­gos­te, mo­tiv pen­tru ca­re vor avea des­tu­le de pi­er­dut în 2019. Bani: La cum va mer­ge eco­no­mia, o să vă ui­tați ca vițe­lul la le­a­fa no­uă. Să­nă­ta­te: Ni­mic grav sau ni­mic ca­re să nu se re­zol­ve cu niște Sânge de Taur, roșu de­mi­dul­ce. Nu adău­gați apă, dău­nea­ză!

GEMENI

Dra­gos­te: Fi­ind o fi­re dua­lă, ori­ce act amo­ros obișnu­it să­vârșit de un na­tiv din Gemeni poa­te fi ca­ta­lo­gat drept un thre­e­so­me. Sau chiar un fo­ur­so­me, da­că par­te­ne­rul e tot Ge­a­măn. Pe ace­lași con­si­de­rent, ori­ce act in­di­vi­dual de au­to­sa­tis­fa­ce­re poa­te fi con­si­de­rat in­cest. Se anu­nță un an bun pen­tru Ge­me­nii din ju­dețul Vas­lui.

Bani: E na­sol când to­tul se împar­te la doi.

Să­nă­ta­te: Se anu­nță un an di­fi­cil la ca­pi­to­lul să­nă­ta­te, cu mul­te bo­li ener­van­te și ac­ci­den­te mi­no­re. So­luția e să vă ru­gați s-o pățe­as­că ce­lă­lalt Ge­a­măn.

RAC

Dra­gos­te: Na­ti­vii din zo­dia Rac au o viață amo­roa­să di­fi­ci­lă. Ten­di­nța lor de a mer­ge în la­te­ral, cu spa­te­le sau cu fața, poa­te bul­ver­sa ori­ce po­si­bil par­te­ner. Sfa­tul astro­lo­gi­lor es­te să ți­neți întot­de­au­na con­tră, in­di­fe­rent de di­re­cția în ca­re ale­geți să mer­geți în dra­gos­te.

Bani: Pen­tru că es­te o zo­die de apă, ra­cul înoa­tă în ape tul­buri în 2019. Ate­nție ma­re la da­to­rii și nu dați îna­poi chiar da­că si­tuația ma­te­ria­lă va fi mai di­fi­ci­lă. Să­nă­ta­te: Afe­cți­uni mai ve­chi pe ca­re le cre­de­ați tre­cu­te pot da îna­poi. Ma­re ate­nție la can­cer.

LEU

Dra­gos­te: Leul va frânge mul­te ini­mi de ro­mâni în 2019. Aces­ta va dis­pă­rea su­bit din vi­eți­le lor în fa­voa­rea uni­cu­lui iu­bit ade­vă­rat al său: sta­tul ro­mân. Astre­le ne spun, to­tuși, că exis­tă o ca­te­go­rie so­cia­lă ca­re va be­ne­fi­cia din plin de dra­gos­tea lei­lor în anul ce vi­ne – po­li­ti­ci­e­nii. Bani: Si­tuația fi­nan­cia­ră a leu­lui de­pin­de, ex­clu­siv, de Mu­gur Isă­res­cu. Să­nă­ta­te: Da­că sca­de cur­sul Eu­ro, leul o va du­ce des­tul de bi­ne anul aces­ta. Da­că Eu­ro crește însă, nu-i ve­dem bi­ne pe cei năs­cuți în zo­dia Leu­lui.

FECIOARĂ

Dra­gos­te: În 2019 le va fi din ce în ce mai greu Fe­ci­oa­re­lor să-și gă­se­as­că par­te­neri ca­re să le împăr­tășe­as­că va­lo­ri­le. Având în ve­de­re cât por­no se gă­sește pe Inter­net, la te­le­vi­zor, în zia­re, pe Fa­ce­book, e cam trist să fii năs­cut în zo­dia Fe­ci­oa­rei în ul­ti­ma vre­me. Bani: Cei ca­re-și vând Fe­ci­o­ria pe inter­net, vor avea par­te de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Să­nă­ta­te: Ca de-obi­cei, na­ti­vii Fecioară nu au bo­li vene­ri­ce, dar sunt mai ner­voși, mai stre­sați și pot avea coșuri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.