38 de „ca­do­uri“pen­tru anul 2019

Re­zo­lu­ţie: Fii mai bun ca să ai un an bun!

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Ele­na Ma­ri­nes­cu

Cum ar fi 2019 da­că ne-am pu­ne mușchii voi­nței la tre­a­bă într-un mod in­te­li­gent, di­rect și pro­duc­tiv? Cum ar fi să ve­dem că e în za­dar să fa­cem ace­le­ași lu­cruri și să aștep­tăm re­zul­ta­te mai mari sau di­fe­ri­te? Cum ar fi si­tuația noas­tră emoți­o­na­lă, fi­nan­cia­ră și psi­hi­că da­că ne-am sta­bi­li­za, ne-am con­cen­tra și ne-am aju­ta mai mult?

Pen­tru anul ca­re de-abia a înce­put, psi­ho­lo­gul Ale­xan­dru Pleșea, cu­nos­cut opi­ni­ei pu­bli­ce drept Antre­no­rul Mi­nții, ne pro­pu­ne să ne des­chi­dem min­tea și su­fle­tul și să ac­cep­tăm ce­le 38 de „ca­do­uri” ca­re vor fa­ce din 2019 cel mai bun an din viața ta.

1. Ui­tă-te cu ate­nție la lu­cruri. Ele de­vin pro­ble­me când tu spui că sunt pro­ble­me.

2. Pri­vește oa­me­nii în ochi mă­car 3 se­cun­de.

3. Se­te­a­ză un pro­cent din veni­tul tău să fie rein­ves­tit în ti­ne.

4. Du-te în că­lă­to­rii cât mai des. E cel mai plă­cut mod de in­ves­tiție și edu­ca­re.

5. Păs­tre­a­ză-te sin­cer față de ti­ne. E greu, dar poți ce­re aju­to­rul.

6. Ui­tă-te la oa­meni ca și cum i-ai ve­dea pen­tru ul­ti­ma oa­ră.

7. Du-te la mu­ze­e­le mari din lu­me, cau­tă ar­ta și nu o pri­vi prin sen­ti­men­te.

8. Nu te mai du­ce la oa­me­nii ca­re nu fac de­cât să se dis­tre­ze. Stai și ci­tește mai bi­ne.

9. Ți­ne-ți pro­mi­si­u­ni­le. Da­că spui că faci ce­va, tra­ge de ti­ne și fă-o.

10. Fă 15 mi­nu­te de sport ac­tiv di­mi­neața. Acti­ve­zi se­le ro­to­ni­na și do­pa­mi­na ca­re te duc la in­spi­rație, en­tu­ziasm, pa­ce și au­to­con­trol.

11. Oprește-te să mai acti­ve­zi prin­tre le­neși. Vei de­ve­ni ca ei. Du-te într-o echi­pă ca­re scoa­te tot ce es­te mai bun din ti­ne.

12. Cau­tă să nu te ce­rți pen­tru ori­ce greșe­a­lă faci. Mai bi­ne fă un com­pli­ment cu­i­va drag.

13. Cum­pă­ră-ți că­rți scum­pe, inac­ce­si­bi­le pe piață. Sau ce­le în ediție li­mi­ta­tă.

14. Cau­tă-ți un an­tre­nor de obi­ec­ti­ve și sco­puri. Îți scur­te­zi ast­fel dru­mul spre ce îți do­rești. 15. Pe­tre­ce timp cu pă­ri­nții, chiar da­că nu îți fa­ce tot tim­pul plă­ce­re.

16. Fă-ți pro­pria ru­gă­ci­u­ne – cea în ca­re tu ac­ce­se­zi sta­rea. Roa­gă-te prin ea, nu cu ea.

17. Pe­dep­sește-te da­că te mai ener­ve­zi. Pe lângă stre­sul men­tal, nici ini­ma nu o du­ce prea bi­ne da­că nu te înveți min­te.

18. Obli­gă-te să dor­mi nici mult, nici puțin. Cal­me­a­ză-ți min­tea înain­te de somn prin me­di­tație, ru­gă­ci­u­ne sau mu­zi­că li­niști­toa­re. Evi­tă pro­gra­me­le ra­dio sau TV. Tre­zește-te până în ora 8 di­mi­nea­ţa.

19. Mă­nâncă bi­ne și des. Nu bi­ne și mult. Ener­gia ta se con­su­mă, iar tu ai ne­voie de hra­nă vie, de ali­men­te vii.

20. Ui­tă de ali­men­te­le pro­ce­sa­te. Așa cum ex­pi­ră în ma­ga­zin, vor ex­pi­ra și în ti­ne.

21. Fă-ți un ri­tual să ci­tești 30 de mi­nu­te pe zi. Dar nu de pe te­le­fon. Bea un ce­ai când o faci. Te li­niștește și min­tea ta ab­soar­be mai bi­ne in­for­ma­ţi­i­le.

22. Nu fi doar pă­rin­te de co­pil, ci dez­vol­tă-le ap­ti­tu­dini- prin pro­vo­cări, chiar da­că lor nu le pla­ce.

23. Iar­tă-i pe cei de lângă ti­ne. Ori­ci­ne ar fi. Fii deștept, ce Dum­ne­zeu!

24. Mă­rește-ți veni­tu­ri­le prin mun­că cu ate­nție, nu mun­că mul­tă și fă­ră ate­nție.

25. Strânge bani pen­tru zi­le înso­ri­te în va­can­ţe de vis, le me­ri­ţi!

26. Nu bârfi, ci ale­ge să-ți di­re­cți­o­ne­zi cu­vin­te­le cu drag spre acel om.

27. Apu­că-te de exer­ciții de res­pi­rație. Fă­ră ele nu poți schim­ba ni­mic pe plan men­tal.

28. Aju­tă-i pe oa­me­nii ca­re vor să se aju­te. Nu sta du­pă le­neși, bârfi­tori și trântori.

29. Chiar da­că cei din ju­rul tău nu ob­ser­vă de fi­e­ca­re da­tă evo­lu­ţia ta, nu ei sunt cei ca­re tre­bu­ie să te re­com­pen­se­ze, ci chiar tu.

30. Învață des­pre vir­tuți, ci­tește fi­lo­zo­fia gre­a­că sau cea ro­ma­nă.

31. Nu mai vor­bi des­pre bani. Acți­o­nea­ză prin fap­te, voi­nță și răb­da­re.

32. Du-ți pri­e­te­nii la un film bun. Vor­bește des­pre ei, pen­tru ei.

33. Oprește-te să arunci cu ba­nii pe plă­ceri ego­cen­tri­ce, ți­gări, ca­fea, bi­ju­te­rii sau ches­tii ca­re nu fac de­cât să-ți bu­cu­re va­ni­ta­tea.

34. Când gândești prea mult des­pre un lu­cru, mai bi­ne te apuci de altul.

35. Ce­re spri­jin fa­mi­li­ei ta­le pen­tru obi­ec­ti­ve­le pe ca­re le ţi le-ai pro­pus.

36. Ce­le­bre­a­ză vic­to­ri­i­le alto­ra. Cei ca­re urăsc nu câști­gă ni­ci­o­da­tă.

37. Ofe­ră-ți cea mai du­ră in­stru­cție – adu-ți amin­te că nu sun­tem veșnici.

38. Iu­bește ce nu îți pla­ce să faci. Iu­bește ce­ea ce nu iu­bești.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.