Expli­ca­ţi­i­le lui Dra­goș Ja­liu du­pă dez­vă­lu­i­ri­le din pre­să

Exclu­siv „Ro­mânia li­be­ră”!

Romania Libera - Friday Edition - - PRIMA PAGINA -

Dra­goș Ja­liu, con­fe­ren­ţiar uni­ver­si­tar la SNSPA și aso­ciat cu Dan Bar­na, pre­zi­den­ţia­bi­lul USR PLUS, în proi­ec­te cu fi­nan­ţa­re eu­ro­pe­a­nă, a răs­puns între­bă­ri­lor re­por­te­ru­lui „Ro­mâni­ei li­be­re”, pe te­ma unu­ia din­tre ce­le mai mari scan­da­luri din ac­tua­la cam­pa­nie elec­to­ra­lă.

Dra­goș Ja­liu, con­fe­ren­ţiar uni­ver­si­tar la SNSPA și aso­ciat cu Dan Bar­na, pre­zi­den­ţi abi­lul USR PLUS, în proi­ec­te­mari scan­da­luri din ac­tua­la cam­pa­nie elec­to­ra­lă. În edi­ţia de astă­zi, ul­ti­ma înain­te de pri­mul tur al ale­ge­ri­lor cu fi­nan­ţa­re eu­ro­pe­a­nă, a răs­puns între­bă­ri­lor re­por­te­ru­lui „Ro­mâni­ei li­be­re”, pe te­ma unu­ia din­tre ce­le mai pre­zi­den­ţia­le, vă pre­zen­tăm un in­ter­viu de­di­cat su­bi­ec­tu­lui ca­re a arun­cat în aer sce­na po­li­ti­că ro­mâneas­că. Ro­mânia li­be­ră: În punc­tul de ve­de­re pe ca­re l-ați pre­zen­tat, ați adus niște ar­gu­men­te pe ba­za că­ro­ra su­sți­neți ide­ea că acu­zați­i­le sunt nea­de­vă­ra­te. Cum ați re­a­cți­o­nat dum­nea­voas­tră și Dan Bar­na când ați vă­zut aces­te dez­vă­lu­iri?

Dra­goș Ja­liu: Pot răs­pun­de pen­tru mi­ne. M-am ba­zat pe de­on­to­lo­gia jur­na­liști­lor. Din punc­tul meu de ve­de­re, cei de la RISE Pro­ject sunt jur­na­liști cu o re­pu­tație bu­nă.am ști­ut că ace­as­tă in­ves­ti­gație are loc, eram con­vins că voi avea șan­sa să îmi pre­zint punc­tul de ve­de­re, așa că am aștep­tat să fiu con­tac­tat, fă­ră să ob­stru­cți­o­nez în ni­ci­un fel in­ves­ti­gația. Sco­pul an­che­tei ar tre­bui să fie in­for­ma­rea co­rec­tă a ci­ti­to­ri­lor, a pu­bli­cu­lui larg. Întot­de­au­na am fost de pă­re­re că poți re­pa­ra da­că ex­plici mai bi­ne. Esca­la­da­rea unui con­flict nu mă ca­rac­te­ri­ze­a­ză.

Ro­mânia li­be­ră: În ci­u­da op­ti­mis­mu­lui afișat de Dan Bar­na, ul­ti­mul son­daj de opi­nie co­man­dat de USR îl pre­zin­tă pe aces­ta doar pe lo­cul al trei­lea, du­pă Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și Klaus Io­han­nis. Con­si­de­rați că exis­tă un efect al dez­vă­lu­i­ri­lor?

Dra­goș Ja­liu: Nu. Cred că ale­gă­to­rii USR PLUS și ai lui Dan Bar­na au tre­cut in­for­mați­i­le din an­che­ta Rise prin fil­trul pro­priu și nu au fost de­mo­bi­li­zați. Am vă­zut că Dan Bar­na a înce­put de la 5% și a cres­cut con­stant până la aproa­pe 20%. Mi se pa­re un re­zul­tat bun pen­tru un par­tid ca­re se po­ziți­o­nea­ză an­ti sis­tem și ca­re es­te la înce­put de drum.

Ro­mânia li­be­ră: Alex Sche­au și Ozsvath Zsolt au re­cla­mat că afa­ce­rea le­ga­tă de cen­tru de co­pi­e­re, fo­to­gra­fie și de­sign com­pu­te­ri­zat nu avea echi­pa­men­te­le ne­ce­sa­re pen­tru a fa­ce față con­cu­re­nței de pe piață. Cei doi su­sțin că Dan Bar­na era res­pon­sa­bil de între­prin­de­rea lor, cu acor­da­rea spri­ji­nu­lui pen­tru dez­vol­ta­rea afa­ce­rii. Cum co­men­tați ce­le su­sți­nu­te de aceștia?

Dra­goș Ja­liu: În acest proi­ect, com­pa­nia noas­tră a fost res­pon­sa­bi­lă pre­pon­de­rent de or­ga­ni­za­rea de cur­suri.alex Sche­au și Zsolt Ozsvath au fă­cut par­te din ce­le pes­te 180 de per­soa­ne ca­re au par­ti­ci­pat la cur­su­ri­le pe ca­re le-am de­ru­lat în ca­drul proi­ec­tu­lui. Nu eram res­pon­sa­bi­li de dez­vol­ta­rea struc­tu­ri­lor de eco­no­mie so­cia­lă și, im­pli­cit, nici de im­ple­men­ta­rea pla­nu­lui lor de afa­ceri. De alt­fel, toa­te de­ta­li­i­le (in­clu­siv su­me­le chel­tu­i­te) se re­gă­sesc în punc­tul meu de ve­de­re de­ta­liat și pu­bli­cat pe 31 oc­tom­brie 2019. (https://www.fon­duri-struc­tu­ra­le. ro/stiri/22793/an­che­ta-rise-pro­ject-un-punct-de­ve­de­re-ne­ce­sar).

Ro­mânia li­be­ră: Ace­le­ași per­soa­ne au spus că le-a fost res­pin­să din fașă ori­ce iniția­ti­vă pe proi­ect de că­tre Mag­da­le­na Be­ne? Ce in­for­mații aveți des­pre acest as­pect?

Dra­goș Ja­liu: Nu avem in­for­mații, din mo­ment ce am fost res­pon­sa­bi­li doar de trai­nin­gul aces­tor per­soa­ne.

Ro­mânia li­be­ră: So­rin Pă­du­ra­riu a fost cău­tat de pro­cu­ro­rii an­ti­ma­fia cu un man­dat eu­ro­pe­an și o acu­zație de tra­fic de per­soa­ne într-o in­ves­ti­gație con­ti­nen­ta­lă pe cri­mă or­ga­ni­za­tă. Se poa­te spu­ne că aso­ci­e­rea lui Dan Bar­na cu aces­ta a fost o greșe­a­lă, ți­nând cont și de fap­tul că doi mun­ci­tori au re­cla­mat că au ră­mas cu res­ta­nțe de pla­tă, du­pă ce fir­ma aces­tu­ia a in­trat în in­sol­vență?

Dra­goș Ja­liu: Am ex­pli­cat de­ja între­gul me­ca­nism de fi­na­nța­re din ca­re fă­ce­am și noi par­te și ca­re era res­pon­sa­bi­li­ta­tea noas­tră. La vre­mea res­pec­ti­vă, So­rin Pă­du­ra­riu a con­vins prin CV, de­oa­re­ce avea ex­pe­ri­e­nță în afa­ceri an­tre­pre­no­ria­le și în ma­na­ge­ment.

Ro­mânia li­be­ră: Re­fe­ri­tor la acea speță ci­u­da­tă, cea a lui Ti­bor Ruc­zui, fost edi­to­ria­list la re­vis­ta „Best of Brașov”, per­soa­na în cau­ză su­sți­ne că a pri­mit net doar 500 de lei, deși pe dis­po­ziția de pla­tă sunt tre­cuți 1.185 lei. Se ve­de clar că în con­trac­tul de mun­că es­te tre­cu­tă o sem­nă­tu­ră di­fe­ri­tă de cea de pe dis­po­ziția de pla­tă, pe ca­re nu o re­cu­noaște ca fi­ind a lui. Pe am­be­le do­cu­men­te es­te pu­să sem­nă­tu­ra Gru­pu­lui de Con­sul­ta­nță pen­tru Dez­vol­ta­re. Cu­noașteți de­ta­lii des­pre cum s-a ajuns la ace­as­tă si­tuație?

Dra­goș Ja­liu: Sem­nă­tu­ra noas­tră are ro­lul dea ates­ta fap­tul că am luat în evi­de­nță do­cu­men­te­le și chel­tu­i­e­li­le și că le-am in­clus în cir­cu­i­tul de de­con­ta­re du­pă ce în pre­a­la­bil am ve­ri­fi­cat că sunt con­for­me cu bu­ge­tul de chel­tu­i­e­li din pla­nul de afa­ceri, apro­bat de mi­nis­ter. Even­tua­le­le frau­de ca­re ar fi pu­tut avea loc între struc­tu­ra de eco­no­mie so­cia­lă și an­ga­jații sau fur­ni­zo­rii ei tre­bu­iau sem­na­la­te or­ga­ne­lor res­pon­sa­bi­le cu an­che­te­le. Între­a­ga res­pon­sa­bi­li­ta­te con­trac­tua­lă apa­rți­nea struc­tu­rii de eco­no­mie so­cia­lă. La vre­mea res­pec­ti­vă, nu a re­cla­mat ni­meni că nu-și pri­mește sa­la­ri­ul, prin ur­ma­re noi nu pu­te­am iniția vreo an­che­tă în acest sens. E ca și cum da­că ve­dem o mași­nă că tre­ce pe roșu, acu­zăm Po­liția că nu l-a amen­dat, deși nu era de față.

Reiau ide­ea, vre­au să fie foar­te clar pen­tru ci­ti­to­rii dum­nea­voas­tră: noi ve­ri­fi­cam ca pen­tru chel­tu­i­e­li­le so­li­ci­ta­te de că­tre struc­tu­ra de eco­no­mie so­cia­lă să exis­te do­cu­men­te­le de an­ga­ja­re și de pla­tă a chel­tu­i­e­lii și ca aces­te chel­tu­i­e­li să fie în con­cor­da­nță cu bu­ge­tul apro­bat. Pla­ta sa­la­ri­i­lor an­ga­jați­lor și pla­ta fur­ni­zo­ri­lor erau res­pon­sa­bi­li tăți le struc­tu­rii de eco­no­mie

so­cia­lă. Chiar nu ne-am gândit că ar tre­bui să com­pa­răm sem­nă­tu­ri­le!

Ro­mânia li­be­ră: Con­si­de­rați că exis­tă ce­va ce Dan Bar­na ar fi pu­tut să fa­că și nu a fă­cut pen­tru ca proi­ec­te­le me­nți­o­na­te să ai­bă suc­ces? Nu mă re­fer la ches­ti­uni ce țin de bu­na in­te­nție, ci strict pro­fe­si­o­nal.

Dra­goș Ja­liu: O pri­mă pre­ci­za­re: Eva­lua­rea mun­cii întot­de­au­na tre­bu­ie să se fa­că în ra­port cu ro­lul cu ca­re ești in­ves­tit. Proi­ec­te­le com­pa­ni­ei ca­re au fost pre­zen­ta­te, la fel ca și ce­le­lal­te proi­ec­te ale noas­tre, nu re­pre­zin­tă in­suc­ce­se. Fap­tul că ar fi pu­tut ca ele să me­ar­gă mai bi­ne sau să ai­bă du­ra­bi­li­ta­te și mai ma­re în timp nu a ți­nut și nu ți­ne doar de noi, ci de între­gul me­ca­nism de im­ple­men­ta­re a fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne, pre­cum și de ca­drul ge­ne­ral (le­gis­lație, cli­ma­tul de bu­si­ness etc.). Ne-am de­di­cat și ne de­di­căm atât pro­fe­si­o­nal, cât și per­so­nal tu­tu­ror proi­ec­te­lor noas­tre, tu­tu­ror afa­ce­ri­lor fi­na­nța­te.

Din do­ri­nța de a aju­ta, de­se­ori am împru­mu­tat struc­tu­ri­le de eco­no­mie so­cia­lă pen­tru a le aju­ta să plă­te­as­că sa­la­ri­i­le. Nu era tre­a­ba noas­tră, dar am fă­cut-o.eu,de exem­plu,am pus cru­ce unei su­me de 27.000 lei pe ca­re am dat-o cu ti­tlu de im­pru­mut Ses-ului im­pli­cat în frau­da de echi­pa­men­te.am fă­cut-o la ru­ga­min­tea ce­lui ca­re,cul­mea iro­ni­ei!, du­pa doar ca­te­va luni, a luat echi­pa­men­te­le struc­tu­rii de eco­no­mie so­cia­lă de la Brașov,lă­sând-o fă­ră ac­ti­vi­ta­te și fă­ră po­si­bi­li­ta­tea de a fa­ce veni­turi și de a-mi re­tur­na împru­mu­tul. Ca să înțe­le­geți, nu doar că nu am fost par­te a ace­lei frau­de, dar eu însu­mi am pi­er­dut bani din do­ri­nța de a fa­ce să me­ar­gă niște struc­turi de eco­no­mie so­cia­lă pe ca­re nu era res­pon­sa­bi­li­ta­tea mea să le fac să me­ar­gă (o par­te din împru­mut - 10.000 lei a fost fă­cut la fi­na­lul pe­ri­oa­dei de sus­te­na­bi­li­ta­te). Deci, am fă­cut și greșe­li, dar aces­tea au fost re­zul­ta­tul încre­de­rii în oa­meni. Întot­de­au­na plec de la pre­mi­sa de bu­nă cre­di­nță. Ca­te­o­da­tă, însă, mă înșel și su­port con­se­ci­nțe­le. Am fa­cut pi­o­ni­e­rat într-un do­me­niu com­plex și în con­ti­nuă schim­ba­re, cel al fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne, și e tot mai greu să ve­zi cum cei ce pri­vesc de pe mar­gi­ne au ten­di­nța să con­si­de­re, în mod in­co­rect, că ce­ea ce nu a per­for­mat du­pă aștep­tă­ri­le sau per­ce­pți­i­le lor per­so­na­le es­te un eșec. Mult din know-how-ul nos­tru, pe ca­re l-am do­bândit prin im­ple­men­ta­rea aces­tor proi­ec­te și pe ca­re l-am împăr­tășit au­to­ri­tăți­lor și altor or­ga­ni­zații ca­re au ac­ce­sat fon­duri, a ge­ne­rat îmbu­nă­tățiri no­ta­bi­le dea lun­gul tim­pu­lui, în acest sis­tem.

Ro­mânia li­be­ră: Do­uă trei­mi din achi­ziți­i­le fă­cu­te în proi­ec­te­le fos­tei fir­me a lui Dan Bar­na au fost sau nu ano­ni­mi­za­te?

Dra­goș Ja­liu: Con­si­der că ter­me­nul de ano­ni­mi­za­re e in­ter­pre­tat greșit. Nu are sen­sul de a as­cun­de ce­va.

Expli­cația e un pic mai com­pli­ca­tă și are le­gă­tu­ră cu mo­dul în ca­re chel­tu­i­e­li­le au fost in­tro­du­se și apoi ex­por­ta­te din sis­te­mul în ca­re au­to­ri­tăți­le înre­gis­trau chel­tu­i­e­li­le tri­mi­se spre de­con­ta­re de că­tre be­ne­fi­cia­rii de proi­ec­te. Ce­le mai mul­te din­tre su­me au fost in­tro­du­se agre­gat în sis­tem pe ca­te­go­rii mari bu­ge­ta­re. Când Cris­tian Ghi­nea a tran­spa­ren­ti­zat, de fapt s-au ex­por­tat din SMIS (sis­te­mul in­for­ma­tic de ca­re me­nți­o­nam mai sus), toa­te aces­te chel­tu­i­e­li in­tro­du­se bulk ca­re cu­prin­de­au in­clu­siv chel­tu­i­e­li sa­la­ria­le, bi­le­te de tren, ca­za­re etc. Sunt de­ta­lii teh­ni­ce, dar, ex­pli­ca­te, ele aju­tă la înțe­le­ge­rea co­rec­tă.

Dan Bar­na, preșe­din­te­le USR Dra­goș Ja­liu, aso­cia­tul lui Dan Bar­na Dra­goș Ja­liu, fon­da­to­rul Struc­tu­ral Con­sul­ting™ Gro­up

Dra­goș Ja­liu, preșe­din­te Aso­ciația Be­ne­fi­cia­ri­lor de Fon­duri Eu­ro­pe­ne Pre­miu acor­dat por­ta­lu­lui www.fon­duri-struc­tu­ra­le.ro

Emble­ma USR, par­ti­dul con­dus de Dan Bar­na

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.