JOC DE RĂZBOI DEASUPRA MĂRII NEGRE

Romania Libera - Friday Edition - - PRIMA PAGINA - mihai.diac@ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Do­uă bom­bar­di­e­re es­cor­ta­te de do­uă avi­oa­ne de vână­toa­re ale Ru­si­ei s-au apro­piat de li­mi­ta spa­ţi­u­lui ae­rian al NATO, în zo­na li­to­ra­lu­lui Ro­mâni­ei, al Bul­ga­ri­ei și al Tur­ci­ei.

Ma­rea Ne­a­gră, zo­na de “ci­oc­ni­re” a in­te­re­se­lor eco­no­mi­ce și stra­te­gi­ce ale Ru­si­ei și ale NATO, a fost sce­na unui nou in­ci­dent mi­li­tar. Patru avi­oa­ne mi­li­ta­re ale Ru­si­ei s-au apro­piat până la li­mi­ta spați­u­lui ae­rian al NATO – mai pre­cis, până la li­mi­ta spați­u­lui ae­rian al Ro­mâni­ei, al Bul­ga­ri­ei și al Tur­ci­ei. Pri­ma ța­ră ca­re a fost vi­za­tă de ace­as­tă pro­vo­ca­re a Ru­si­ei a fost Ro­mânia – poa­te din cau­ză că, din­tre ce­le trei sta­te NATO me­nți­o­na­te, ea es­te și cea mai apro­pia­tă ge­o­gra­fic de Rusia.

La ace­as­tă acți­u­ne agre­si­vă, Rusia nu a fo­lo­sit avi­oa­ne mi­li­ta­re de tran­sport – ca în alte mo­men­te – ci chiar avi­oa­ne de lup­tă: do­uă mo­del Tu-22 și do­uă mo­del Su 27. Fi­e­ca­re din­tre ce­le trei țări NATO ri­ve­ra­ne Mării Negre a ri­pos­tat ri­di­când în aer ce­ea ce avea în do­ta­rea cu­ren­tă, ce­ea ce fa­ce plau­zi­bi­lă ipo­te­za că Rusia a do­rit, prin acest exer­cițiu ae­rian, să ve­ri­fi­ce po­te­nția­lul de lup­tă al Ro­mâni­ei, Bul­ga­ri­ei și Tur­ci­ei. Con­cret, Ro­mânia a tri­mis la in­ter­cep­ta­re do­uă avi­oa­ne MIG 21 Lan­cer – si­tuație cel puțin șo­can­tă, în con­diți­i­le în ca­re acest mo­del de avi­on, uzat fi­zic și mo­ral, tre­bu­ia scos de­fi­ni­tiv din ex­ploa­ta­re de vreo ze­ce ani. “Ce­le do­uă avi­oa­ne MIG 21 Lan­cer, ca­re se aflau în ser­vi­ci­ul de Po­liție Ae­ria­nă, au de­co­lat la so­li­ci­ta­rea Co­man­da­men­tu­lui Aliat al NATO, au ur­mă­rit tra­seul de zbor al ae­ro­na­ve­lor rusești, du­pă ca­re au fost pre­lua­te pe trai­ec­tul lor de zbor de aeronave ale fo­rțe­lor ae­ri­e­ne bul­ga­re și, la fi­nal, de aeronave ale fo­rțe­lor ae­ri­e­ne din Tur­cia”, a pre­ci­zat pur­tă­to­rul de cu­vânt al Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le, col. Con­stan­tin Spînu.

De ce n-am fo­lo­sit avi­oa­ne F-16 Re­pre­zen­ta­nții MAPN nu au ex­pli­cat de ce Ro­mânia nu a fo­lo­sit, împo­tri­va ae­ro­na­ve­lor rusești, avi­oa­ne F-16, ce­le mai noi din do­ta­rea ac­tua­lă a Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne Ro­mâne, și ca­re, te­o­re­tic, ar tre­bui să fie ope­rați­o­na­le. MAPN are de­ja 12 avi­oa­ne F-16 și ur­me­a­ză să mai pri­me­as­că încă ase­me­nea cinci aeronave, ca­re sunt de­ja achi­ziți­o­na­te, ce­ea ce ar per­mi­te for­ma­rea unei pri­me es­ca­dri­le com­ple­te. Avi­oa­ne­le F-16 de­ja in­tra­te în do­ta­re fo­lo­sesc Ba­za Ae­ria­nă de la Bor­cea - una din­tre ce­le mai mo­der­ne din Ro­mânia. Mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ni­co­lae Ci­u­că, anu­nța re­cent că Ro­mânia ar dori să cum­pe­re și o a do­ua es­ca­dri­lă de avi­oa­ne F-16. Du­pă înde­păr­ta­rea de spați­ul ae­rian al Ro­mâni­ei, ce­le patru aeronave rusești s-au apro­piat de li­to­ra­lul Bul­ga­ri­ei și, în fi­nal, de cel al Tur­ci­ei. Bul­ga­ria a ri­di­cat în aer do­uă avi­oa­ne MIG 29, iar Tur­cia a întâmpi­nat avi­oa­ne­le rusești cu do­uă avi­oa­ne F-16.

Tre­bu­ie amin­tit că avi­oa­ne­le MIG 21 și MIG 29 sunt pro­du­se în fos­ta URSS și sunt chiar mai ve­chi de­cât Su­hoi 27 – ce­le tri­mi­se acum de Rusia spre Ro­mânia și spre Bul­ga­ria. Ce-i drept, MIG 21 a fost ul­te­ri­or mo­der­ni­zat, re­zul­tând ver­si­u­nea MIG 21 Lan­cer. MIG 29 es­te mai nou de­cât MIG 21 dar mai ve­chi de­cât Su­hoi 27. Drept ur­ma­re, da­că s-ar fi des­chis fo­cul, șan­se­le avi­oa­ne­lor Ro­mâni­ei sau Bul­ga­ri­ei de a câști­ga lup­ta ae­ria­nă ar fi fost ex­trem de dis­cu­ta­bi­le.

Teh­nic vor­bind, Su-27 es­te com­pa­ra­bil cu F-16. Ast­fel că, într-o lup­tă re­a­lă, fac­to­rul de­ci­siv es­te ex­pe­ri­e­nța pi­lo­tu­lui. Rusia fo­lo­sește în mod frec­vent aeronave Su­hoi 27 în zo­na es­ti­că a Eu­ro­pei. De exem­plu, acum doi ani, un ase­me­nea avi­on a fost in­ter­cep­tat tot în apro­pi­e­rea spați­u­lui ae­rian al Ro­mâni­ei. De ase­me­nea, în mar­tie 2020, un avi­on Su­hoi 27 al Ru­si­ei s-a pră­bușit în Ma­rea Ne­a­gră, mo­ti­vul ofi­cial in­vo­cat de Mos­co­va fi­ind con­diți­i­le me­teo di­fi­ci­le. Inte­re­san­tă es­te im­pli­ca­rea, în sce­na­ri­ul apli­cat acum do­uă zi­le de ruși, a avi­oa­ne­lor Tu-22. Ca aeronave de bom­bar­da­ment, aces­tea au ca­pa­ci­ta­tea de a lua la bord și ar­me nu­cle­a­re. Se poa­te pre­su­pu­ne că ele nu au avut, acum, o ase­me­nea încăr­că­tu­ră, dar au fost in­clu­se în for­mați­u­nea ae­ria­nă a Ru­si­ei pen­tru a si­mu­la o ame­ni­nța­re cât mai apro­pia­tă de una re­a­lă.

“Ni­mic din ce­ea ce s-a întâmplat ieri nu a fost sur­prin­ză­tor și nu cred că ne pu­te­au lua prin sur­prin­de­re. Fo­rțe­le ae­ri­e­ne ale NATO au ca­pa­ci­ta­tea să re­a­cți­o­ne­ze de fi­e­ca­re da­tă cu promp­ti­tu­di­ne. Sun­tem obișnu­iți cu o ast­fel de evo­luție a ae­ro­na­ve­lor rusești”, a ex­pli­cat, mi­er­curi se­a­ră, pur­tă­to­rul de cu­vânt al MAPN, Con­stan­tin Spînu. ■

Do­uă bom­bar­di­e­re es­cor­ta­te de do­uă avi­oa­ne de vână­toa­re ale Ru­si­ei s-au apro­piat de li­mi­ta spa­ţi­u­lui ae­rian al NATO, în zo­na li­to­ra­lu­lui Ro­mâni­ei, al Bul­ga­ri­ei și al Tur­ci­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.