MAFIA GUNOAIELOR, mi­li­oa­ne de eu­ro din deșeuri îngro­pa­te. Mi­nis­te­rul Me­di­u­lui, com­pli­ce!

Do­ve­zi de nez­drun­ci­nat în le­gă­tu­ră cu co­rup­ţia en­de­mi­că din in­sti­tu­ţi­i­le de me­diu din Gorj, ai că­ror șe­fi au fost re­va­li­da­ţi în func­ţii de mi­nis­trul Me­di­u­lui, Cos­tel Ale­xe.

Romania Libera - Friday Edition - - PRIMA PAGINA -

În mij­lo­cul co­mu­nei Bă­lești, ime­diat lângă Târgu Jiu, îți zgârie pri­vi­rea mu­nții de ba­loți cu deșeuri, fix ca aceia im­por­tați ile­gal din Occi­dent, iar mi­ro­sul pes­ti­le­nțial îți taie ră­su­fla­rea.

În mij­lo­cul co­mu­nei Bă­lești,ime­diat lângă Târgu Jiu, îți zgârie pri­vi­rea mu­nții de ba­loți cu deșeuri, fix ca aceia im­por­tați ile­gal din Occi­dent, iar mi­ro­sul pes­ti­le­nțial îți taie ră­su­fla­rea. Ba­loții oc­ci­den­ta­li se văd și mai bi­ne într-o fo­to­gra­fie re­a­li­za­tă deu­nă­zi de Gar­da de Me­diu Gorj, ca­re a ajuns la fața lo­cu­lui doar du­pă ce te­le­vi­zi­u­nea lo­ca­lă TÂRGU JIU TV a di­fu­zat ima­gini ha­lu­ci­nan­te cu acest de­po­zit. În ju­rul de­po­zi­tu­lui de deșeuri se află zeci de ca­se și un bloc de lo­cu­i­nțe. În ma­jo­ri­ta­tea tim­pu­lui, gu­noai­e­le ajung până aproa­pe de ul­ti­mul etaj. Te­o­re­tic, aici deșeu­ri­le se tran­sfor­mă în ma­te­ria­le de con­stru­cții. De fapt, se de­po­zi­te­a­ză cu ne­mi­lu­i­ta gu­noaie, ma­jo­ri­ta­tea ne­sor­ta­te, se toa­că și se îngroa­pă noap­tea, pe câmpu­ri­le din co­mu­nă. Chiar ieri am des­co­pe­rit o ast­fel de groa­pă, proas­păt să­pa­tă, ce ur­ma să fie um­plu­tă cu gu­noaie.

Pri­ma­rul li­be­ral al co­mu­nei Bă­lă­nești, Mă­dă­lin Ungu­re­a­nu, a gă­sit re­pe­de o ex­pli­cație plau­zi­bi­lă: ”groa­pa e fă­cu­tă de un afa­ce­rist lo­cal, Vîrțan Ion, fără au­to­ri­zație. L-am amen­dat, am înțe­les că l-a san­cți­o­nat și Me­di­ul. Nu ne-a spus ce voia să fa­că aco­lo.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.