Ne­ta­nya­hu în Oman, ope­rați­u­ne de nor­ma­li­za­re în Golf

Romania Libera - - Front Page - Ga­bri­e­la Anghel

Pre­mi­e­rul is­ra­e­lian, Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, a re­venit din­tr-o vi­zi­tă în Oman, un­de a fost pri­mit de sul­ta­nul Qa­bo­us, o pre­mi­e­ră în ul­ti­me­le do­uă de­ce­nii. În ab­se­nța re­lați­i­lor di­plo­ma­ti­ce între Isra­el și ace­as­tă ța­ră ara­bă din Golf, vi­zi­ta lui Ne­ta­nya­hu a fost me­nți­nu­tă se­cre­tă până la fi­nal și a fost di­vul­ga­tă nu­mai du­pă ce pre­mi­e­rul s-a întors în ța­ră, un­de vi­zi­ta a fost per­ce­pu­tă ca o ma­re lo­vi­tu­ră.

Pre­mi­e­rul is­ra­e­lian, Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu, a re­venit din­tr-o vi­zi­tă în Oman, un­de a fost pri­mit de sul­ta­nul Qa­bo­us, o pre­mi­e­ră în ul­ti­me­le do­uă de­ce­nii.

În ab­se­nța re­lați­i­lor di­plo­ma­ti­ce între Isra­el și ace­as­tă ța­ră ara­bă din Golf,vi­zi­ta lui Ne­ta­nya­hu a fost me­nți­nu­tă se­cre­tă până la fi­nal și a fost di­vul­ga­tă nu­mai du­pă ce pre­mi­e­rul s-a întors în ța­ră, un­de vi­zi­ta a fost per­ce­pu­tă ca o ma­re lo­vi­tu­ră. Însuși pre­mi­e­rul a scris pe Twit­ter: „O vi­zi­tă spe­cia­lă în Oman – Un mo­ment is­to­ric“. În co­mu­ni­ca­tul bi­ro­u­lui pre­mi­e­ru­lui se ara­tă că vi­zi­ta es­te „un pas im­por­tant în ca­drul po­li­ti­cii lui Ne­ta­nya­hu vi­zând apro­fun­da­rea re­lați­i­lor cu ță­ri­le din re­gi­u­ne uti­le avan­ta­je­lor Isra­e­lu­lui în do­me­ni­i­le se­cu­ri­tății,teh­no­lo­gi­ei și sec­to­ru­lui eco­no­mic“.

În Oman,me­dia ofi­cia­le au su­bli­niat că întâlni­ri­le s-au con­cen­trat asu­pra mij­loa­ce­lor pen­tru „avan­sa­rea pro­ce­su­lui de pa­ce în Ori­en­tul Mij­lo­ciu.“și asu­pra „altor pro­ble­me de in­te­res co­mun (…) ca­re ar ser­vi se­cu­ri­tății și sta­bi­li­tății în re­gi­u­ne“. Preșe­din­te­le pa­les­ti­nian, Mah­mo­ud Abbas, l-a de­van­sat pe Ne­ta­nya­hu în Oman cu câte­va zi­le, în con­tex­tul împot­mo­li­rii pro­ce­su­lui de pa­ce cu Isra­e­lul.

Ma­jo­ri­ta­tea ță­ri­lor ara­be au fă­cut din pro­ble­ma pa­les­ti­nia­nă con­diția unei nor­ma­li­zări cu Isra­e­lul. În rândul ță­ri­lor ara­be, sta­tul evreu nu are re­lații di­plo­ma­ti­ce de­cât cu Egipt și Ior­da­nia, dar Ne­ta­nya­hu nu înce­te­a­ză să pro­cla­me că noi­le re­a­li­tăți re­gi­o­na­le,înce­pând cu ex­pan­si­u­nea in­flue­nței ira­ni­e­ne, cre­e­a­ză o con­ver­ge­nță de in­te­re­se cu ță­ri­le ara­be. Spre de­o­se­bi­re de alte sta­te din re­gi­u­ne, Oman nu a par­ti­ci­pat la con­flic­te­le ar­ma­te între ță­ri­le ara­be și Isra­el.

Ace­as­tă „vi­zi­tă im­por­tan­tă“de­mon­stre­a­ză o înțe­le­ge­re pro­fun­dă și o coo­pe­ra­re cres­cândă între Isra­el și par­te­ne­rii re­gi­o­na­li – ara­tă unul din mem­brii de­le­gați­ei ca­re l-au însoțit pe Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu în Oman la invitația sul­ta­nu­lui. Prin­tre ei, di­rec­to­rul Mos­sad, al ser­vi­ci­i­lor secrete și con­si­li­e­rul pen­tru se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă.

Ne­ta­nya­hu și Admi­nis­trația ame­ri­ca­nă a lui Do­nald Trump pro­mo­ve­a­ză ide­ea unei noi con­ver­ge­nțe între Isra­el și ță­ri­le ara­be, înce­pând cu Ara­bia Sau­di­tă, ca­re ar pu­tea con­du­ce la o re­con­fi­gu­ra­re di­plo­ma­ti­că re­gi­o­na­lă.

Oman fa­ce par­te din Con­si­li­ul de Coo­pe­ra­re al Gol­fu­lui, dar întreți­ne re­lații cor­dia­le cu Iran și a ne­go­ciat între Te­he­ran și Riad în ve­de­rea unei înce­tări a fo­cu­lui în Ye­men. Ana­liștii is­ra­e­li­eni con­si­de­ră că vi­zi­ta pre­mi­e­ru­lui es­te o ten­ta­ti­vă de im­pli­ca­re a sul­ta­nu­lui Oman într-o me­di­e­re între Isra­el și pa­les­ti­ni­eni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.