25.000 de ro­mâni, vic­ti­me­le po­luă­rii

Romania Libera - - Front Page - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Ca­li­ta­tea ae­ru­lui se ame­li­o­re­a­ză lent în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, dar po­lua­rea con­ti­nuă să pro­voa­ce de­ce­sul pre­ma­tur a pes­te 480.000 de eu­ro­peni, din­tre ca­re 25.000 de ro­mâni, con­form es­ti­mă­ri­lor fă­cu­te de Age­nția Eu­ro­pe­a­nă de Me­diu (AEM) în ra­por­tul său anual.

Ca­li­ta­tea ae­ru­lui se ame­li­o­re­a­ză lent în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, dar po­lua­rea con­ti­nuă să pro­voa­ce de­ce­sul pre­ma­tur a pes­te 480.000 de eu­ro­peni, din­tre ca­re 25.000 de ro­mâni, con­form es­ti­mă­ri­lor fă­cu­te de Age­nția Eu­ro­pe­a­nă de Me­diu (AEM) în ra­por­tul său anual.

Insti­tuția in­ter­nați­o­na­lă su­sți­ne că par­ti­cu­le­le fi­ne au fost res­pon­sa­bi­le pen­tru 391.000 de mo­rți pre­ma­tu­re în 2015 în ce­le 28 de țări ale UE, o ci­fră ca­re ur­că la 422.000 în ce­le 41 de țări eu­ro­pe­ne ana­li­za­te în ra­port. Spe­cia­liștii su­sțin însă că se înre­gis­tre­a­ză to­tuși o re­du­ce­re de ju­mă­ta­te de mi­li­on a nu­mă­ru­lui de­ce­se­lor pre­ma­tu­re pe an, în ra­port cu si­tuația din 1990. Eu­ro­pe­nii ca­re trăi­esc la oraș, un­de emi­si­i­le le­ga­te de tran­spor­tul ru­ti­er sunt ce­le mai im­por­tan­te, sunt afec­tați în mod spe­cial. AEM es­ti­me­a­ză că 6% din po­pu­la­ţia ur­ba­nă a UE, față de 7% cu un an mai de­vre­me, sunt ex­pu­se unor ni­ve­luri de par­ti­cu­le PM2,5 (par­ti­cu­le foar­te fi­ne for­ma­te din praf, fum, smog sau po­len), su­pe­ri­oa­re li­mi­te­lor au­to­ri­za­te. Es­te vor­ba de o pro­po­rție ca­re ur­că la 74% din po­pu­lație, da­că se ți­ne cont de re­co­man­dă­ri­le OMS, po­tri­vit unor ci­fre din 2016.

“În ce­ea ce pri­vește po­lua­rea ae­ru­lui, emi­si­i­le ge­ne­ra­te de tran­spor­tul ru­ti­er sunt ade­sea mai dău­nă­toa­re de­cât ce­le pro­veni­te din alte sur­se, de­oa­re­ce aces­te emi­sii au loc la ni­ve­lul so­lu­lui și tind să se pro­du­că în orașe, aproa­pe de oa­meni. De ace­ea, es­te atât de im­por­tant ca Eu­ro­pa să Tran­spor­tul ru­ti­er es­te una din­tre prin­ci­pa­le­le sur­se de po­lua­re a ae­ru­lui în Eu­ro­pa. își du­ble­ze efor­tu­ri­le pen­tru a re­du­ce emi­si­i­le din tran­sport, ener­gie și agri­cul­tu­ră și pen­tru a in­ves­ti în a le fa­ce mai eco­lo­gi­ce și mai du­ra­bi­le, ex­pli­că Hans Bruy­nin­ckx, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Age­nți­ei Eu­ro­pe­ne de Me­diu.

Bu­cu­rești­ul, cea mai po­lua­tă ca­pi­ta­lă eu­ro­pe­a­nă

În pri­vi­nța Ro­mâni­ei, ra­por­tul es­ti­me­a­ză că po­lua­rea cu par­ti­cu­le PM2,5 a cau­zat 25.400 de de­ce­se pre­ma­tu­re în anul 2015. Tran­spor­tul ru­ti­er es­te una din­tre prin­ci­pa­le­le sur­se de po­lua­re a ae­ru­lui din Eu­ro­pa, în spe­cial po­luan­ţii no­ci­vi, cum ar fi di­o­xi­dul de azot și pul­be­ri­le în sus­pen­sie, po­tri­vit ra­por­tu­lui in­ti­tu­lat “Ca­li­ta­tea ae­ru­lui în Eu­ro­pa - Ra­port 2018. Emi­si­i­le pro­veni­te din agri­cul­tu­ră, pro­duc­ţie de ener­gie, in­dus­trie și gos­po­dă­rii con­tri­bu­ie, de ase­me­nea, la po­lua­rea ae­ru­lui. Acest fe­no­men pe­ri­cu­los pen­tru să­nă­ta­te are, to­to­da­tă, un im­pact con­si­de­ra­bil asu­pra eco­no­mi­ei, scă­zând du­ra­ta de via­ţă, mă­rind cos­tu­ri­le me­di­ca­le și re­du­când pro­duc­ti­vi­ta­tea eco­no­mi­că ca ur­ma­re a nu­mă­ru­lui de zi­le de lu­cru pi­er­du­te din cau­za pro­ble­me­lor de să­nă­ta­te. Po­lua­rea ae­ru­lui are un im­pact ne­ga­tiv și asu­pra eco­sis­te­me­lor, pen­tru că de­gra­de­a­ză so­lu­ri­le, pă­du­ri­le, la­cu­ri­le și râu­ri­le și re­du­ce pro­duc­ţia agri­co­lă. Bu­cu­rești­ul es­te una din­tre ce­le mai po­lua­te ca­pi­ta­le din Eu­ro­pa, iar în Iași și Brașov ni­ve­lul par­ti­cu­le­lor în sus­pen­sie, PM10 (par­ti­cu­le ca­re pro­vin de la emi­si­i­le po­luan­te ge­ne­ra­te de in­dus­trie, tra­fic și încăl­zi­rea lo­cu­i­nțe­lor), de­pășește, zil­nic, ni­ve­lul ma­xim ac­cep­tat de le­gis­lație. La aces­tea se mai adau­gă și sur­se­le aler­ge­ne din aer, ca­re pot agra­va sta­rea de să­nă­ta­te a ce­lor ca­re su­fe­ră de pro­ble­me res­pi­ra­to­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.