A fost „Fa­bri­ca de Re­pa­rat Avi­oa­ne“, a Flo­tei a 3-a Avia­ţie

Romania Libera - - Special -

So­ci­e­ta­tea de echi­pa­men­te hi­drau­li­ce Me­hid SA Ga­lați era una din­tre so­ci­e­tăți­le ca­re ar fi pu­tut fi o afa­ce­re de suc­ces, da­că nu ar fi fost de­mo­la­tă, ci re­teh­no­lo­gi­za­tă. Avea o is­to­rie de o su­tă de ani. Po­tri­vit is­to­ri­cu­lui Tu­do­se Ta­tu, pe la 1915, în zo­na res­pec­ti­vă fun­cți­o­nau mai mul­te ate­li­e­re me­ca­ni­ce, ca­re an­sam­blau, în re­gim de pro­duc­ţie uni­cat, la co­man­dă, echi­pa­men­te pen­tru agri­cul­tu­ră, de la cu­ră­ţi­toa­re me­ca­ni­ce pen­tru po­rumb, plu­guri, gra­pe la ba­to­ze de mici di­men­si­uni. În 1921, ate­li­e­re­le au fost cum­pă­ra­te și re­or­ga­ni­za­te de un in­dus­triaș lo­cal. În anul 1940, în con­tex­tul dez­vol­tă­rii ae­ro­por­tu­lui din Ga­la­ţi, aflat atunci în ime­dia­ta apro­pi­e­re a fa­bri­cii, ate­li­e­re­le au fost cum­pă­ra­te de stat și tre­cu­te în ad­mi­nis­tra­rea „Flo­tei a 3-a Avia­ţie”, sub ti­tu­la­tu­ra „Fa­bri­ca de Re­pa­rat Avi­oa­ne ASAM” Ga­la­ţi. Du­pă nați­o­na­li­za­rea din 1948, a fost re­pro­fi­la­tă pe re­pa­ra­ţii de trac­toa­re agri­co­le și pro­duc­ţia de pi­e­se de schimb. Din 1977 a fost re­clă­di­tă din te­me­lii și sub nu­me­le IMEH a de­venit cea mai ma­re și mai mo­der­nă fa­bri­că de echi­pa­men­te hi­drau­li­ce din Mol­do­va, în ca­re lu­crau pes­te 2.000 de oa­meni. Pri­ma teh­no­lo­gie de pro­du­ce­re a ci­lin­dri­lor hi­drau­lici a fost im­por­ta­tă din Ja­po­nia și Ger­ma­nia, fi­ind cea mai per­for­man­tă din lu­me la vre­mea ace­ea. Pro­du­cea echi­pa­men­te pen­tru fa­bri­ci­le de trac­toa­re din Brașov și Crai­o­va, pen­tru Uzi­na de Avi­oa­ne Ba­cău, pen­tru fa­bri­ci­le de ca­mi­oa­ne, dar și pen­tru Com­bi­na­tul Si­de­rur­gic Ga­lați și șan­ti­e­re­le na­va­le din Ga­la­ţi, Brăi­la și Tul­cea. Echi­pa­men­te­le hi­drau­li­ce pro­du­se la Ga­lați erau ex­por­ta­te în 40 de ţări. Du­pă 1990 a in­trat în por­to­fo­li­ul FPS, sub nu­me­le Me­hid SA. În 1999, la pri­va­ti­za­re, a fost pre­lua­tă de fir­ma Me­tal SA, a omu­lui de afa­ceri Cor­nel Man­ga­lea. Du­pă pri­va­ti­za­re afa­ce­rea a mers în pi­er­de­re. În 2011, Man­ga­lea a mu­tat uti­la­je­le Me­hid-ului la Elnav SA Ga­lați, fa­bri­ca de eli­ce na­va­le pe ca­re o deți­nea tot prin in­ter­me­di­ul Me­tal SA. Și fa­bri­ca de eli­ce na­va­le a in­trat în li­chi­da­re. În no­ua lo­cație, Me­hid SA Ga­la­ţi a ra­por­tat con­stant pi­er­deri, de 1,47 mi­li­oa­ne lei în 2015, de 1,19 mi­li­oa­ne în 2014, de 701.286 lei în 2013 și 1,15 mi­li­oa­ne în 2012. Soar­ta te­re­nu­lui pe ca­re acum se află ru­i­ne­le Me­hid ar pu­tea fi una mai bună. Prin 2012 se zvo­nea că te­re­nul ar pu­tea fi cum­pă­rat pen­tru dez­vol­ta­rea unui hy­per­mar­ket „Co­ra” pen­tru zo­na Ga­lați-Brăi­la.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.