Abu­zul în ser­vi­ciu nu va mai pu­tea fi in­stru­men­ta­li­zat în Jus­ti­ţie

Romania Libera - - Front Page - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Con­dam­nă­ri­le pen­tru abuz în ser­vi­ciu sau con­flict de in­te­re­se vor pu­tea fi anu­la­te, pe ba­za unei de­ci­zii a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR). CCR a res­pins, re­cent, do­uă ar­ti­co­le din Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și din Co­dul Pe­nal. Cu alte cu­vin­te, ju­de­că­to­rii CCR cer Par­la­men­tu­lui să in­tro­du­că în Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și în Co­dul Pe­nal, ală­turi de prin­ci­pi­ul le­gii pe­na­le ce­le mai fa­vo­ra­bi­le, și prin­ci­pi­ul obli­ga­ti­vi­tății res­pec­tă­rii de­ci­zi­i­lor CCR pri­vind schim­ba­rea de­fi­niți­i­lor unor fap­te. Co­mu­ni­ca­tul emis de CCR du­pă lua­rea de­ci­zi­ei ara­tă că va fi po­si­bil ca per­soa­ne­le con­dam­na­te să ce­a­ră anu­la­rea sen­ti­nțe­lor ca­re au fost lua­te re­fe­ri­tor la in­fra­cți­uni ce au fost de­cla­ra­te ne­con­sti­tuți­o­na­le. Ace­as­tă de­ci­zie va ge­ne­ra un val de ce­reri de anu­la­re a unor abu­zuri din Jus­tiție.

De­ci­zie im­por­tan­tă a ma­gis­trați­lor con­sti­tuți­o­na­liști: con­dam­nă­ri­le pen­tru abuz în ser­vi­ciu sau con­flict de in­te­re­se vor pu­tea fi anu­la­te, pe ba­za unei de­ci­zii a CCR. Ace­as­tă de­ci­zie va ge­ne­ra mii de ce­reri de anu­la­re a unor abu­zuri din Jus­tiție.

Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) a res­pins, re­cent,do­uă ar­ti­co­le din Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și din Co­dul Pe­nal.Co­mu­ni­ca­tul emis de CCR du­pă lua­rea de­ci­zi­ei su­ge­re­a­ză că va fi po­si­bil ca per­soa­ne­le con­dam­na­te să ce­a­ră anu­la­rea sen­ti­nțe­lor ca­re au fost lua­te re­fe­ri­tor la in­fra­cți­uni ca­re au fost de­cla­ra­te ne­con­sti­tuți­o­na­le, pre­cum abu­zul în ser­vi­ciu sau con­flic­tul de in­te­re­se. In­ter­pre­ta­rea da­tă de CCR poa­te fi 100% cla­ră doar în mo­men­tul în ca­re ju­de­că­to­rii vor fa­ce pu­bli­că mo­ti­va­rea de­ci­zi­ei,ca­re se pu­bli­că în Mo­ni­to­rul Ofi­cial și are ca­rac­ter obli­ga­to­riu.

Ce spu­ne CCR în co­mu­ni­ca­tul de pre­să? Ple­nul Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le a luat în dez­ba­te­re ex­cep­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te a dis­po­ziți­i­lor art.595 alin.(1) din Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și art.4 din Co­dul Pe­nal. Art.595 alin.(1) din Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă pre­ve­de: „Când du­pă ră­mâne­rea de­fi­ni­ti­vă a ho­tă­rârii de con­dam­na­re sau a ho­tă­rârii prin ca­re s-a apli­cat o mă­su­ră edu­ca­ti­vă in­ter­vi­ne o le­ge ce nu mai pre­ve­de ca in­frac­ţi­u­ne fap­ta pen­tru ca­re s-a pro­nun­ţat con­dam­na­rea ori o le­ge ca­re pre­ve­de o pe­de­ap­să sau o mă­su­ră edu­ca­ti­vă mai ușoa­ră de­cât cea ca­re se exe­cu­tă ori ur­me­a­ză a se exe­cu­ta, in­stan­ţa ia mă­suri pen­tru adu­ce­rea la înde­pli­ni­re, du­pă caz, a dis­po­zi­ţi­i­lor art.4 și 6 din Co­dul Pe­nal“.

Ce a de­cis CCR

Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a ad­mis ex­cep­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te și a con­sta­tat că so­lu­ţia le­gis­la­ti­vă cu­prin­să în art.595 alin.(1) din Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă, ca­re nu pre­ve­de și de­ci­zia Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le prin ca­re se con­sta­tă ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­tea unei nor­me de in­cri­mi­na­re ca un caz de înlă­tu­ra­re sau mo­di­fi­ca­re a pe­dep­sei/mă­su­rii edu­ca­ti­ve, es­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă. Pe de altă par­te, ju­de­că­to­rii CCR au ana­li­zat și ar­ti­co­lul 4 din Co­dul Pe­nal ca­re pre­ve­de: „Le­gea pe­na­lă nu se apli­că fap­te­lor să­vârși­te sub le­gea ve­che, da­că nu mai sunt pre­vă­zu­te de le­gea no­uă.În acest caz,exe­cu­ta­rea pe­dep­se­lor, a mă­su­ri­lor edu­ca­ti­ve și a mă­su­ri­lor de si­gu­ran­ţă, pro­nun­ţa­te în ba­za le­gii ve­chi, pre­cum și toa­te con­se­cin­ţe­le pe­na­le ale ho­tă­râri­lor ju­de­că­to­rești pri­vi­toa­re la aces­te fap­te înce­te­a­ză prin intra­rea în vi­goa­re a le­gii noi“. Și în acest caz, CCR a ad­mis ex­cep­ţia de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te și a con­sta­tat că so­lu­ţia le­gis­la­ti­vă cu­prin­să în art.4 din Co­dul Pe­nal, ca­re nu asi­mi­le­a­ză efec­te­le unei de­ci­zii a Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le prin ca­re se con­sta­tă ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­tea unei nor­me de in­cri­mi­na­re cu o le­ge pe­na­lă de de­zin­cri­mi­na­re, es­te ne­con­sti­tu­ţi­o­na­lă.

Cu alte cu­vin­te, ju­de­că­to­rii CCR cer Par­la­men­tu­lui să in­tro­du­că în Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă și în Co­dul Pe­nal, ală­turi de prin­ci­pi­ul le­gii pe­na­le ce­le mai fa­vo­ra­bi­le, și prin­ci­pi­ul obli­ga­ti­vi­tății res­pec­tă­rii de­ci­zi­i­lor CCR pri­vind schim­ba­rea de­fi­niți­i­lor unor fap­te.

Po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, Par­la­men­tul are la dis­po­ziție 45 de zi­le pen­tru a mo­di­fi­ca le­gis­lația în acord cu de­ci­zi­i­le CCR. Ter­me­nul de­cur­ge din mo­men­tul în ca­re mo­ti­va­rea CCR va fi pu­bli­ca­tă în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.Însă,ate­nție,exis­tă spe­cia­liști în drept ca­re su­sțin că de­pu­ne­rea con­tes­tați­i­lor va fi po­si­bi­lă și da­că Par­la­men­tul nu res­pec­tă ter­me­nul de 45 de zi­le.

Cel mai cu­nos­cut caz de de­ci­zie a CCR de acest fel vi­ze­a­ză abu­zul în ser­vi­ciu și a fost emi­să de Cur­te în 2016.Cur­tea a sta­bi­lit că, într-ade­văr, es­te o pro­ble­mă cu tex­tul ca­re in­cri­mi­nea­ză in­fra­cți­u­nea de abuz în ser­vi­ciu drept ”înde­pli­ni­rea de­fec­tu­oa­să” a atri­buți­i­lor fun­cți­ei: ter­me­nul „de­fec­tu­os” nu es­te de­fi­nit de Cod,ce­ea ce fa­ce ca oa­me­nii să nu cu­noas­că ce li se per­mi­te și ce li se in­ter­zi­ce să fa­că; fă­ră ace­as­tă des­cri­e­re, ma­gis­trații înșiși ar pu­tea san­cți­o­na oa­me­nii în mod ar­bi­trar. Ca ur­ma­re,CCR a de­cis că nu­mai com­por­ta­men­tul ca­re con­stă în „încăl­ca­rea le­gis­lați­ei pri­ma­re” – adi­că a le­gii emi­se de Par­la­ment,dar și a or­do­na­nțe­lor și or­do­na­nțe­lor de ur­ge­nță ale Gu­ver­nu­lui – poa­te avea o con­se­ci­nță pe­na­lă.

Pro­ble­ma de ne­con­sti­tuți­o­na­li­ta­te a fost se­si­za­tă de avo­ca­tul Cor­ne­liu-Li­viu Po­pes­cu în do­uă cau­ze ca­re îi pri­ve­au pe avo­ca­tul Re­mus Bor­za și pe fos­tul di­rec­tor ge­ne­ral al RATB Vi­o­rel Po­pes­cu, con­dam­nat la închi­soa­re pen­tru abuz în ser­vi­ciu. Din co­mu­ni­ca­tul CCR, co­ro­bo­rat cu de­ci­zi­i­le an­te­ri­oa­re ale Cu­rții,rei­e­se clar că va fi po­si­bi­lă anu­la­rea de­ci­zi­i­lor ca­re vi­ze­a­ză abu­zul în ser­vi­ciu lua­te du­pă 2016, când CCR a dat, practic, o no­uă de­fi­niție in­fra­cți­u­nii. Abia du­pă apa­riția mo­ti­vă­rii CCR la de­ci­zia re­cen­tă se va pu­tea ști clar ce se întâmplă cu de­ci­zi­i­le re­fe­ri­toa­re la con­dam­nă­ri­le pen­tru abuz în ser­vi­ciu an­te­ri­oa­re anu­lui 2016.

Stu­diu de caz

Un ast­fel de caz es­te chiar cel al lui Vi­o­rel Po­pes­cu,fos­tul șef al RATB. ”Ulte­ri­or pro­nu­nță­rii de­ci­zi­ei de­fi­ni­ti­ve de apel de con­dam­na­re, a fost adop­ta­tă și pu­bli­ca­tă ofi­cial De­ci­zia Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le nr. 405/15.06.2016, prin ca­re s-a sta­tuat asu­pra con­sti­tuți­o­na­li­tății nor­mei pe­na­le in­cri­mi­na­toa­re (abu­zul în ser­vi­ciu)”, se afir­mă în plânge­rea de­pu­să de avo­ca­tul său, Cor­ne­liu-Li­viu Po­pes­cu. Avo­ca­tul a scris în se­si­za­rea că­tre CCR fap­tul că în pre­ve­de­ri­le ce­lor do­uă ar­ti­co­le con­tes­ta­te nu se sta­bi­lește înce­ta­rea efec­te­lor unei ho­tă­râri pe­na­le de­fi­ni­ti­ve de con­dam­na­re în ca­zul pu­bli­că­rii unei de­ci­zii de ne­con­sti­tuți­o­na­li­ta­te a ace­leiași le­gi pe­na­le ve­chi de in­cri­mi­na­re,deși ca­rac­te­rul de­ci­zi­i­lor CCR es­te apli­ca­bil tu­tu­ror, iar în caz de ex­ce­pție poa­te fi re­troac­tiv.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.