Ia­tă cum va ară­ta par­cul din spa­te­le Pa­la­tu­lui de Jus­ti­ţie

Spați­ul va fi mo­der­ni­zat de Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4, prin Admi­nis­trația Do­me­ni­u­lui Pu­blic

Romania Libera - - Actualitat­ea - Ci­prian Con­stan­tin

Si­tuat în cen­trul Ca­pi­ta­lei, la câte­va su­te de me­tri de ”Ki­lo­me­trul 0 al Ro­mâni­ei”, par­cul din spa­te­le Pa­la­tu­lui de Jus­tiție va fi mo­der­ni­zat de că­tre an­ga­jații S.C. ADP4 S.A. Proi­ec­tul in­clu­de zo­ne de re­la­xa­re, lo­curi de joa­că și de fit­ness, pre­cum și alei pi­e­to­na­le.

Mu­lți oa­meni au po­po­sit pe băn­ci­le lui îmbă­trâni­te, ore în șir, ani la rând, în aștep­ta­rea unei de­ci­zii din par­tea ma­gis­trați­lor, alții și-au adus co­pi­ii pen­tru a-i dis­tra în puți­ne­le apa­ra­te de joa­că exis­ten­te, iar alții doar l-au par­curs, pen­tru a scur­ta dru­mul că­tre res­tau­ran­te­le din zo­nă, sau l-au oco­lit, ca să sca­pe de aglo­me­rația de pe Splai.

Par­cul Tri­bu­na­lu­lui,cum es­te cu­nos­cut de cei ca­re lo­cu­i­esc în zo­nă, si­tuat între stră­zi­le Pa­la­tul Jus­tiți­ei,Da­ni­e­lo­pol Ghe­or­ghe și Sfi­nții Apos­to­li avea ne­voie de o reîmpros­pă­ta­re.Vă­zut de sus, de la ni­ve­lul blo­cu­ri­lor de câte no­uă ni­ve­luri, pa­re o mi­că pă­du­re, iar, con­form proi­ec­tu­lui, va de­ve­ni im­pre­si­o­nant și de la ni­ve­lul alei­lor.

Aici vor fi ame­na­ja­te de an­ga­jații S.C. ADP4 S.A., lo­curi de joa­că, o zo­nă de fit­ness, spații de re­la­xa­re,vor fi am­pla­sa­te bănci, per­go­le și coșuri de gu­noi. Tro­tua­re­le vor fi as­fal­ta­te, iar întreg par­cul va fi ilu­mi­nat. Nu vor lip­si nici spați­i­le ver­zi, ar­buștii sau alei­le pi­e­to­na­le fru­mos pa­va­te.

„Sec­to­rul 4 se dez­vol­tă, iar acest lu­cru s-a vă­zut din mo­men­tul în ca­re au fost de­ma­ra­te proi­ec­te pre­cum lăr­gi­rea de bu­le­var­de, cre­a­rea de noi lo­curi de par­ca­re, re­con­fi­gu­ra­rea pei­sa­gis­ti­că, do­ta­rea cu mo­bi­li­er ur­ban și ame­na­ja­rea spați­i­lor ver­zi. Mai mult, au fost ame­na­ja­te spații ver­zi, în lo­curi în ca­re în tre­cut nu exis­tau, iar mi­ci­le par­curi au fost re­a­me­na­ja­te. Ui­tați-vă la ron­dul de la Coșbuc, l-am tran­sfor­mat într-o oa­ză de ver­de­ață! Ace­lași lu­cru îl vom fa­ce și în acest parc, din spa­te­le Pa­la­tu­lui de Jus­tiție, un­de lu­cră­ri­le vor fi lua­te de la ze­ro”, a de­cla­rat Ma­rian Go­le­ac, Di­rec­to­rul Ge­ne­ral al SC ADP S4.

Po­tri­vit Pri­ma­ru­lui Sec­to­ru­lui 4, Da­ni­el Bă­luță, toa­te spați­i­le ver­zi afla­te în ace­as­tă zo­nă ad­mi­nis­tra­ti­vă vor fi re­a­me­na­ja­te, pe rând și re­da­te lo­cu­i­to­ri­lor Sec­to­ru­lui 4, în ca­drul unei am­ple cam­pa­nii de re­ge­ne­ra­re ur­ba­nă înce­pu­tă de pri­mă­rie în ur­mă cu doi ani.

Aces­ta es­te proi­ec­tul ge­ne­ral al par­cu­lui

An­ga­jații Admi­nis­trați­ei Do­me­ni­u­lui Pu­blic au înce­put de­ja lu­cră­ri­le de ame­na­ja­re a par­cu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.