Dem­ni­tari cu pro­ble­me de ima­gi­ne

Romania Libera - - Politică -

PSD ar pu­tea să re­nu­nțe și la o se­rie de dem­ni­tari cu pro­ble­me de ima­gi­ne,cum ar fi Dă­nuț Andrușcă, ti­tu­la­rul pos­tu­lui de la Eco­no­mie,Lu­cian Șo­va,mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, sau Ioa­na Bran – mi­nis­trul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­ri­lor.

Și-ar pu­tea pi­er­de fun­cția și mi­nis­trul Cul­tu­rii,Ge­or­ge Ivașcu, pro­pus pen­tru acest post de pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei,Ga­bri­e­la Fi­rea.Lui Ivașcu i se re­proșe­a­ză fap­tul că mi­nis­te­rul pe ca­re îl con­du­ce nu a avut su­fi­ci­en­te acți­uni de­di­ca­te Cen­te­na­ru­lui. Por­to­fo­li­ul Edu­cați­ei, pă­ră­sit re­cent de Va­len­tin Po­pa,în ur­ma unui scan­dal cu UDMR ar ur­ma să fie pre­luat fie de Eca­te­ri­na Andro­nes­cu,fie de Li­viu Pop.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.