Fi­na­lă pi­er­du­tă la li­mi­tă de Ma­ri­us Co­pil la Ba­sel

Romania Libera - - Sport -

Ma­rea sur­pri­ză a pe­ri­oa­dei pen­tru iu­bi­to­rii de sport din Ro­mânia es­te, fă­ră îndoia­lă, ac­ce­de­rea spec­ta­cu­loa­să a te­nis­ma­nu­lui Ma­ri­us Co­pil în fi­na­la tur­neu­lui ATP de la Ba­sel, din Elveția.

Ma­ri­us Co­pil a ple­cat la acest tur­neu având sta­tu­tul de out­si­der. El a fost ne­voit să tre­a­că și de tu­ru­ri­le de ca­li­fi­ca­re pen­tru a ajun­ge pe ta­blo­ul prin­ci­pal. În pre­li­mi­na­rii, Ma­ri­us Co­pil a tre­cut fă­ră set pi­er­dut de Mis­ha Zve­rev și D. La­jo­vic, am­bii ad­ver­sari in­co­mo­zi, mai ales pe o su­pra­față du­ră, pre­cum cea din sa­la hel­ve­tă.

Se­ria de in­vin­ci­bi­li­ta­te a lui Co­pil a con­ti­nuat du­pă ace­ea cu vic­to­rii, în or­di­ne cro­no­lo­gi­că, împo­tri­va ame­ri­ca­nu­lui Har­ri­son, croa­tu­lui Ci­lic, ame­ri­ca­nu­lui Fritz și a ger­ma­nu­lui Ale­xan­der Zve­rev, în se­mi­fi­na­le.

Ma­ri­us Co­pil a pi­er­dut, în toa­te me­ci­u­ri­le me­nți­o­na­te, un sin­gur set, în se­mi­fi­na­le.

Fe­de­rer - tro­feul 99

În ul­ti­mul act, Ma­ri­us Co­pil l-a întâlnit pe el­veția­nul Ro­ger Fe­de­rer, cel ca­re, la Ba­sel, es­te li­te­ral­men­te la el aca­să. Fi­na­la nu a fost însă o sim­plă for­ma­li­ta­te pen­tru me­tro­no­mul fost li­der mon­dial. Ma­ri­us Co­pil, deși epu­i­zat du­pă 6 me­ci­uri an­te­ri­oa­re, a dat to­tul pe te­ren. Li­ni­i­le au fost alia­te­le lui Fe­de­rer, el tri­mițând pa­tru min­gi de­mo­ra­li­zan­te, tan­gen­te pe li­ni­i­le de­li­mi­ta­toa­re.

Sco­rul fi­nal cu ca­re s-a im­pus Ro­ger Fe­de­rer a fost 7-6 (5), 6-4, aces­ta fi­ind tro­feul cu nu­mă­rul 99 din ca­ri­e­ra pro­di­gi­oa­să a ca­ris­ma­ti­cu­lui ju­că­tor.

Per­for­ma­nța lui Ma­ri­us Co­pil es­te re­com­pen­sa­tă atât cu bani, cât și cu punc­te. Ară­de­a­nul va înca­sa un cec în va­loa­re bru­tă de apro­xi­ma­tiv 200.000 de do­lari ame­ri­cani, din ca­re se vor de­du­ce ta­xe­le și im­po­zi­te­le, dar și chel­tu­i­e­li­le oca­zi­o­na­te de ace­as­tă par­ti­ci­pa­re în Ța­ra Can­toa­ne­lor. În cla­sa­men­tul ju­că­to­ri­lor pro­fe­si­o­niști, Ma­ri­us Co­pil a ajuns pe lo­cul 60, cu salt de 35 de po­ziții. Ace­as­tă per­for­ma­nță es­te, pen­tru Ma­ri­us Co­pil, cea mai bună a ca­ri­e­rei sa­le de până acum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.