Red­nic nu a reușit să ri­di­ce echi­pa

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ul­ti­mul meci din tu­rul se­zo­nu­lui re­gu­lat al Li­gii I la fot­bal s-a dis­pu­tat luni se­a­ră, la Chiaj­na, între Con­cor­dia din lo­ca­li­ta­te și Di­na­mo Bu­cu­rești. Me­ci­ul, aștep­tat cu su­fle­tul la gu­ră de fa­nii di­na­mo­viști în spe­cial, s-a încheiat cu un re­zul­tat de ega­li­ta­te, 0-0, ca­re a ali­men­tat și mai mult frus­tră­ri­le acu­mu­la­te de pe­lu­za di­na­mo­vis­tă.

Echi­pa ce­lor de la Di­na­mo, pre­gă­ti­tă mai nou de că­tre Mir­cea Red­nic, a avut mo­men­te je­nan­te, cu mi­nu­te între­gi în ca­re nu a reușit să tre­a­că de li­nia me­dia­nă, ori cu greșe­li

im­par­do­na­bi­le în sis­te­mul de­fen­siv. Cu ex­ce­pția că­pi­ta­nu­lui Nis­tor, ca­re s-a zbă­tut și a încer­cat să re­dre­se­ze co­ra­bia, res­tul ju­că­to­ri­lor de câmp echi­pați în alb și roșu au fost ine­rți. Por­ta­rul Pe­ne­do,ca­re a apă­rat și pen­tru Pa­na­ma la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial, a avut câte­va pa­ra­de ex­ce­pți­o­na­le, sal­vând o re­mi­ză al­bă, chi­nu­i­tă și cu gust foar­te amar pen­tru câini.

Es­te drept că Di­na­mo se poa­te le­ga de nea­cor­da­rea unei lo­vi­turi de pe­de­ap­să, în pri­ma re­pri­ză, la un he­nț co­mis de Fo­ta în pro­pri­ul ca­reu, dar ori­cum es­te mult prea puțin.

Con­flict cu fa­nii

Tri­bu­na di­na­mo­vis­tă de­ja a ră­buf­nit. În mo­men­tul în ca­re ce­lă­lalt inter­nați­o­nal pa­na­mez, Coo­per, a fost înlo­cu­it, fa­nii l-au ata­cat ra­sial, imi­tând su­ne­te­le unei mai­muțe. Fot­ba­lis­tul a avut in­te­nția de a se ră­fui cu fa­nii, dar în ul­ti­ma se­cun­dă s-a răz­gândit, iar con­flic­tul a fost apla­nat.

La fi­na­lul me­ci­u­lui, Mir­cea Red­nic și-a tri­mis ju­că­to­rii di­rect la ves­tia­re, să­rind pes­te obișnu­i­tul sa­lut că­tre fani. Su­por­te­rii nu au ră­mas nici ei da­tori,blo­când pen­tru câte­va mi­nu­te au­to­ca­rul di­na­mo­vist, în par­ca­rea sta­di­o­nu­lui din Chiaj­na.

Cu nu­mai 13 punc­te du­pă 13 eta­pe, Di­na­mo ocu­pă, la fi­na­lul tu­ru­lui, lo­cul 12, ca­re du­ce la ba­raj. Mai mult, Her­man­nstadt s-a apro­piat la nu­mai do­uă lun­gi­mi du­pă vic­to­ria de la Iași, iar Vo­lun­ta­ri­ul, 8 punc­te, nu stă nici ea cu mâi­ni­le în sân.

Pen­tru Di­na­mo ur­me­a­ză din nou o de­pla­sa­re ine­di­tă, dar în ega­lă mă­su­ră și com­pli­ca­tă, la Mi­er­cu­rea Ci­uc, în Cu­pa Ro­mâni­ei. O even­tua­lă eli­mi­na­re ar însem­na mai mult de­cât un de­zas­tru pen­tru Red­nic și com­pa­nia.

FO­TO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.