Ne­go­ci­eri la sânge pen­tru re­ma­ni­e­rea gu­ver­na­men­ta­lă

Schim­ba­rea lui Tu­do­rel Toa­der din frun­tea Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei es­te do­ri­tă de PSD dar nu și de ALDE. Ar pu­tea fi schim­bat și vi­ce­pre­mi­e­rul Paul Stă­nes­cu, ca­re deți­ne por­to­fo­li­ul Dez­vol­tă­rii.

Romania Libera - - Front Page - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Dis­cuți­i­le pri­vind re­ma­ni­e­rea gu­ver­na­men­ta­lă au in­trat pe ul­ti­ma su­tă de me­tri. Su­bi­ec­tul ar ur­ma să fie tra­nșat săp­tă­mâna ace­as­ta de con­du­ce­rea PSD pe ba­za unei eva­luări re­a­li­za­te de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, su­per­vi­za­tă de li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea. Du­pă ce li­de­rul ALDE, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, a anu­nțat că es­te mu­lțu­mit de mi­niștrii din par­ti­dul său, re­ma­ni­e­rea se pa­re că va vi­za doar por­to­fo­li­i­le deți­nu­te de PSD.

Cel mai de­li­cat su­bi­ect es­te le­gat de si­tuația de la Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, por­to­fo­liu deți­nut în pre­zent de Tu­do­rel Toa­der, a că­rui schim­ba­re es­te do­ri­tă de Li­viu Drag­nea. Li­de­rul PSD es­te ne­mu­lțu­mit că Tu­do­rel Toa­der nu a emis o or­do­na­nță de ur­ge­nță pri­vind am­nis­tia și grați­e­rea. În ci­u­da fap­tu­lui că Tu­do­rel Toa­der ocu­pă în Gu­vern un post ca­re re­vi­ne PSD, Tă­ri­ce­a­nu îl su­sți­ne pe mi­nis­trul Jus­tiți­ei și da­că aces­ta va fi re­ma­niat de că­tre pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, atunci re­lați­i­le din­tre ce­le do­uă par­ti­de ris­că să se de­te­ri­o­re­ze.

Pro și con­tra Toa­der

„Es­te un mi­nis­tru foar­te bun, pen­tru că are per­for- man­ţă, pen­tru că a dus ni­ve­lul de pres­tan­ţă al func­ţi­ei un­de­va sus, cum nu a mai fost”, a fost me­sa­jul lui Tă­ri­ce­a­nu. Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat, iro­nic: „Dom­nul Tă­ri­ce­a­nu spu­ne că tre­bu­ie să ră­mână nea­pă­rat dom­nul Toa­der în Gu­vern. Dom­nul Io­han­nis spu­ne că tre­bu­ie să ple­ce. Sun­tem într-o ma­re di­le­mă în par­tid. Ne vom ex­pri­ma, tre­bu­ie să cântă­rim foar­te bine. E vor­ba de do­uă per­so­na­li­tă­ţi preg­nan­te din po­li­ti­ca ro­mâneas­că și PSD tre­bu­ie să cântă­re­as­că”.

„Exact ca la dom­nul La­zăr, fă­ră îndoia­lă și dom­nul Toa­der va fi eva­luat. Ci­ne îl eva­lue­a­ză pe dom­nul Toa­der? Doam­na prim-mi­nis­tru“, a de­cla­rat Flo­rin Ior­da­che (PSD), su­ge­rând că, exact la fel ca La­zăr,Toa­der poa­te fi eva­luat ne­ga­tiv.

Toa­der nu are car­net de mem­bru PSD și a fost pro­pus pen­tru ace­as­tă fun­cție de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, cu ca­re are o re­lație de co­la­bo­ra­re mai ve­che. De alt­fel, în 2007, Toa­der a de­venit ju­de­că­tor la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă la pro­pu­ne­rea PNL,într-un mo­ment în ca­re par­ti­dul era con­dus chiar de Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Po­li­tic, re­zol­va­rea si­tuați­ei es­te una com­pli­ca­tă, pen­tru că Li­viu Drag­nea are ne­voie de spri­ji­nul ALDE pen­tru a-și păs­tra ma­jo­ri­ta­tea în Ca­me­ra De­pu­tați­lor, PSD are 149 de vo­turi, iar ma­jo­ri­ta­tea es­te de 165. Spri­ji­nul ce­lor 19 de­pu­tați ALDE es­te ese­nțial pen­tru Li­viu Drag­nea. De ase­me­nea, li­de­rul PSD are ne­voie de păs­tra­rea pro­to­co­lu­lui par­la­men­tar cu UDMR, par­tid ca­re are 21 de de­pu­tați. Da­că re­lați­i­le cu ALDE se de­te­ri­o­re­a­ză, im­por­ta­nța spri­ji­nu­lui UDMR va crește.

Doi vi­ce­pre­mi­eri, cu ba­ga­je­le fă­cu­te

Un alt su­bi­ect de­li­cat era si­tuația vi­ce­pre­mi­e­ru­lui Paul Stă­nes­cu, ca­re a de­venit, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, unul din­tre cei mai înve­rșu­nați ad­ver­sari ai lui Li­viu Drag­nea.În aces­te con­diții, la vârful PSD s-a luat în cal­cul înlo­cu­i­rea lui Stă­nes­cu la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii cu Lia Olguța Va­si­les­cu, ac­tua­lul mi­nis­tru al Mun­cii. Por­to­fo­li­ul Dez­vol­tă­rii es­te unul cru­cial, pen­tru că deți­nă­to­rul aces­tu­ia de­ci­de în pri­vi­nța dis­tri­bu­i­rii ba­ni­lor din Pro­gra­mul Nați­o­nal de Dez­vol­ta­re Lo­ca­lă (PNDL) că­tre ju­dețe. Însă, și înlo­cu­i­rea lui Stă­nes­cu de­pin­de tot de ecuația par­la­men­ta­ră. Adver­sa­rii lui Drag­nea din par­tid con­tro­le­a­ză o par­te a de­pu­tați­lor PSD. Chiar da­că ei nu con­tro­le­a­ză nici pe de­par­te 50 de par­la­men­tari, așa cum se lau­dă, spri­ji­ni­to­rii lor sunt su­fi­ci­e­nți pen­tru a ame­ni­nța ma­jo­ri­ta­tea lui Li­viu Drag­nea.

Un alt vi­ce­pre­mi­er, Vi­o­rel Ște­fan, și-a pre­gă­tit de­ja ple­ca­rea din Gu­vern, de­pu­nându-și can­di­da­tu­ra pen­tru șe­fia Au­to­ri­tății pen­tru Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF).

Pe lis­ta re­ma­nia­bi­li­lor pa­re să fi in­trat și mi­nis­trul Apă­ră­rii, Mi­hai Fi­for, des­pre ca­re Li­viu Drag­nea a pri­mit in­for­mații că a sem­nat scri­soa­rea împo­tri­va sa. „Mi-au spus mai mul­ţi des­pre acea lis­tă. Că unii au fost, că apoi au dis­pă­rut, că au sem­nat, că n-au sem­nat (...) Am au­zit și de Fi­for, am au­zit și de alţii“, a afir­mat Li­viu Drag­nea. Mi­nis­trul Apă­ră­rii nu a fost pre­zent la șe­di­nța PSD în ca­re s-a dis­cu­tat scri­soa­rea, fi­ind ple­cat într-o vi­zi­tă în SUA. Fi­for a ne­gat că ar fi sem­nat scri­soa­rea an­ti-Drag­nea.

FO­TO: INQUAM PHOTOS/GE­OR­GE CĂ­LIN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.