Bu­nu­ri­le bi­se­ri­ci­lor din Ţa­ra Sfântă, ame­nin­ţa­te de un proi­ect de le­ge

Romania Libera - - Front Page - Ga­bri­e­la Anghel

Un proi­ect de le­ge is­ra­e­lian ar pu­tea per­mi­te ex­pro­pri­e­rea bu­nu­ri­lor imo­bi­lia­re ale in­sti­tuți­i­lor re­li­gi­oa­se crești­ne din Ie­ru­sa­lim ca­re be­ne­fi­cia­ză de un sta­tut spe­cial în vi­goa­re din epo­ca oto­ma­nă. Sub pre­si­u­nea Bi­se­ri­ci­lor crești­ne din Ie­ru­sa­lim, pre­mi­e­rul Ben­ja­min Ne­ta­nya­hu a in­ter­venit pen­tru frâna­rea exa­mi­nă­rii aces­tui proi­ect de le­ge, ce­ea ce nu înse­am­nă și anu­la­rea lui. Proi­ec­tul a apă­rut du­pă dez­vă­lu­i­rea că pa­triar­hul gre­co-or­to­dox a vândut une­le te­re­nuri deți­nu­te în Ie­ru­sa­lim unor in­ves­ti­tori ano­ni­mi și da­că va fi apro­bat, va au­to­ri­za sta­tul evreu să con­fiște pă­mântu­ri­le din Isra­el vându­te de Bi­se­ri­ci­le din Lo­cu­ri­le Sfin­te și să le ofe­re pro­mo­to­ri­lor pri­vați. În pa­ra­lel, ecle­ziaștii lup­tă pen­tru obți­ne­rea aban­do­nă­rii de că­tre mu­ni­ci­pa­li­ta­tea Orașu­lui Sfânt a ta­xă­rii ac­ti­vi­tăți­lor lor co­mer­cia­le le­ga­te de pe­le­ri­naj și de tu­rism, sec­tor ca­re per­mi­te con­gre­gați­i­lor re­li­gi­oa­se să se fi­na­nțe­ze și să vi­nă în aju­to­rul crești­ni­lor din Ori­ent. Dez­ba­te­rea tex­tu­lui a fost amâna­tă în Knes­set, însă pro­pu­ne­rea de re­pu­ne­re în dis­cuție a sus­ci­tat din nou îngri­jo­ra­rea șe­fi­lor Bi­se­ri­ci­lor crești­ne, deși pre­mi­e­rul asi­gu­ra­se în do­uă re­pri­ze că va fi re­tras. Zi­le­le tre­cu­te au fost da­te chiar asi­gu­rări că gu­ver­nul nu are nici o in­te­nție de con­fis­ca­re a pă­mântu­ri­lor bi­se­ri­ci­lor sau să cau­ze­ze o pro­ble­mă eco­no­mi­că. Tex­tul a fost de­pus pri­ma oa­ră în iu­lie anul tre­cut în Knes­set, când Bi­se­ri­ci­le crești­ne au vă­zut în ace­as­tă pro­pu­ne­re o atin­ge­re a drep­tu­lui de pro­pri­e­ta­te. Pe 19 oc­tom­brie, o scri­soa­re sem­na­tă de pa­triar­hul or­to­dox al Ie­ru­sa­li­mu­lui, The­op­hi­los III, de Fra­te­le Fran­ces­co Pat­ton, cus­to­de al Lo­cu­ri­lor Sfin­te și de pa­triar­hul ar­me­an No­ur­han Ma­no­u­gian, a fost doar un prim semn de pro­test față de re­a­pa­riția pe cu­loa­re­le par­la­men­ta­re is­ra­e­li­e­ne a proi­ec­tu­lui pe ca­re bi­se­ri­ci­le îl con­si­de­ră „umi­li­tor“. Gu­ver­nul anu­nța­se în fe­brua­rie sus­pen­da­rea exa­mi­nă­rii du­pă închi­de­rea Sfântu­lui Mor­mânt de­ci­să de bi­se­ri­ci­le din Ie­ru­sa­lim în semn de pro­test, însă, în iu­lie, proi­ec­tul a re­a­pă­rut ca­mu­flat sub o no­uă ver­si­u­ne ca­re șter­ge ori­ce re­fe­ri­nță la Bi­se­rici.

Aces­tea nu s-au lă­sat înșe­la­te și s-au adre­sat din nou pre­mi­e­ru­lui pre­ci­zând că vor ri­pos­ta da­că va fi ne­ce­sar și au cri­ti­cat iar „un proi­ect de le­ge scan­da­los“, „un atac sis­te­ma­tic și fă­ră pre­ce­dent împo­tri­va crești­ni­lor din Ța­ra Sfântă“, un text ca­pa­bil să mi­ne­ze „rețe­aua de­li­ca­tă de re­lații“con­stru­i­tă în de­ce­nii între co­mu­ni­tăți­le crești­ne lo­ca­le și sta­tul evreu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.