Ci­ne a com­pro­mis Cen­te­na­rul?

Romania Libera - - Front Page - Ma­ri­us Ghi­le­zan

C „oa­li­ţia se pră­bușește!“, „Ul­ti­me­le zi­le ale dic­ta­to­ru­lui“. Me­sa­je­le apo­ca­lip­ti­ce, de sfârșit de lu­me, gra­vi­te­a­ză pre­cum coa­da co­me­tei. Pro­fe­ţi­i­le aya­tol­la­hi­lor sunt răs­pândi­te și am­pli­fi­ca­te de un an­gre­naj extrem de com­plex și de ra­fi­nat. Când nu se ri­di­că Ro­bor-ul, în chip de pra­pori ai noii re­li­gii, se co­boa­ră fri­ca. Pre­cum cor­ti­na groa­zei. Ba că nu mai sunt bani de sa­la­rii, de pen­sii, că împru­mu­tu­ri­le cresc, de par­că nu întreg ca­pi­ta­lis­mul s-a dez­vol­tat pe cre­dit. Pe toa­te ca­na­le­le se trâmbi­ţe­a­ză ma­rea tră­da­re a lui Tă­ri­ce­a­nu. Când li­de­rul ALDE in­fir­mă zvo­nu­ri­le, sar pit­pa­la­cii de la po­po­ta sis­te­mu­lui să anun­ţe că în ju­rul lui Paul Stă­nes­cu sunt 40 de par­la­men­tari, ga­ta să-și răs­toar­ne pro­pri­ul gu­vern.

Când ești să­nă­tos la min­te, schim­bi ca­na­lul sau ieși din bu­la fa­ti­di­că a ce­lor ca­re din ji­had pro­pa­gan­dis­tic își fac o pro­fe­sie. Cum să-și dă­râme pro­pri­ul gu­vern? Vi­ne un ci­o­lă­nos să-i pu­nă pe ei cap de ma­să? Cei să­nă­toși la min­te și si­guri pe sta­tul de drept aște­ap­tă cu­vi­oa­sa Mo­ţi­u­ne de cen­zu­ră, sin­gu­ra în mă­su­ră să re­zol­ve ma­rea aștep­ta­re a uno­ra. Da­că nu ie­se, ghi­ni­on, vor­ba preșe­din­te­lui. Uli­ţa n-a gu­ver­nat ni­ci­o­da­tă.

Si­gur că ni­meni nu e per­fect. Așa și gu­ver­na­rea. Mai schim­bă pi­e­se, ţa­ra tre­bu­ie să me­ar­gă înain­te.

Ma­rea du­re­re a tra­di­ţi­o­na­liști­lor e că Cen­te­na­rul es­te com­pro­mis. Ci­ne­va a avut încă de la înce­pu­tul ad­mi­nis­tră­rii do­zei de an­ti­co­rup­ţie in­te­re­sul ca pa­ci­en­tul să fie me­reu agi­tat. Tul­bu­rat în ches­ti­u­ni­le esen­ţia­le. Lo­vit la ce­le sfin­te. Pen­tru a-și pi­er­de iden­ti­ta­tea. In­te­re­sul ne­ex­pri­mat, dar do­ve­dit de sco­pu­ri­le te­ra­pi­ei, era ca întreg or­ga­nis­mul să fie ră­vășit, ast­fel încât pu­te­ri­le cen­tra­le să-i dic­te­ze via­ţa, des­ti­nul și să-i ia re­sur­se­le.

Tă­vă­lu­gul an­ti­co­rup­ţi­ei, adus de prin can­ce­la­ri­i­le în ca­re până și scia­ti­ca e tra­ta­tă cu plo­con, n-a avut de­cât sco­pul de a scoa­te in­de­zi­ra­bi­lii de pe sce­nă.

Când te ui­ţi ca­re e con­trao­fer­ta, te apu­că groa­za. Băi­e­ţi și fe­te, fă­ră proi­ect în via­ţă, oa­meni ca­re n-au să­dit un pom, dar­mi­te să ri­di­ce o ca­să, ame­nin­ţă, înju­ră în nu­me­le No­u­lui Co­lo­nia­lism de gro­tă. Da­că Ada Co­lau, pri­mă­ri­ţa din Bar­ce­lo­na ca­re a des­co­pe­rit că Sa­gra­da n-are aviz de con­struc­ţie și me­ri­tă amen­da­tă, re­pre­zin­tă no­ua for­mă de via­ţă po­li­ti­că, da­că doam­na Ci­chi­rău e mo­de­lul de iz­bă­vi­re, mul­ţi creștini pot să-și fa­că o ru­gă­ci­u­ne și să ros­te­as­că: „Fe­re­as­că Dum­ne­zeu!“.

„Ci­ne nu sa­re ori e pe­se­dist, ori e prost de moa­re!“, stri­ga Pe­lu­za Hâldan la me­ci­ul nul al lui Di­na­mo la Chiaj­na. Me­mo­ria e ca ta­be­la de scor. Lu­mea uită re­pe­de. Omul ca­re le între­ţi­ne echi­pa e fra­te­le unui pri­mar PSD. Dar când ești lo­vit de pro­pa­gan­dă nu mai gândești cu min­tea, ros­tești ce dic­te­a­ză co­lec­ti­vul. Mul­ţi­mea poa­te fi co­rup­tă în ma­să, par­că așa spu­nea, la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut, ma­re­le Gus­ta­ve Le Bon.

Pen­tru că tot s-a vor­bit des­pre Co­lec­tiv, mi­li­ţi­i­le re­gi­mu­lui con­ti­nuă să in­sul­te pu­te­rea ro­mânu­lui de a ju­de­ca sin­gur. Vin fel de fel de evi­den­ţe că mă­ce­lul a fost pro­vo­cat de o sub­stan­ţă de am­pli­fi­ca­re a fo­cu­lui, iar Par­che­te­le se ocu­pă de scris pe­ti­ţii pen­tru nu știu ce Tai­că La­zăr și-ar pi­er­de bar­bișo­nul.

„A tre­bu­it să moa­ră oa­meni!“Cu­vin­te­le preșe­din­te­lui nu tre­bu­ie ui­ta­te. Ele atârnă greu la ju­de­ca­ta is­to­ri­ei. Ce a schim­bat tra­ge­dia? Ni­mic. Doar a tri­mis la plim­ba­re un gu­vern și a adus un su­ro­gat des­chis la pun­gă pen­tru toa­te cor­po­ra­ţi­i­le și to­ţi su­gă­to­rii de bu­ge­te eu­ro­pe­ne.

Ci­ne­va se între­ba de ce nu avem au­tos­tră­zi. Pen­tru că UE ne dă ba­nii, dar im­pu­ne fir­me­le ca­re să le con­stru­ias­că, la pre­ţuri de 7 ori mai mari. Da­că ro­mânii ar vrea să fa­că un ki­lo­me­tru de au­tos­tra­dă cu 2 mi­li­oa­ne de eu­ro, nu pot. Pen­tru că vin con­di­ţi­i­le UE, ca­re cos­tă 14 mi­li­oa­ne/km. Din ca­re 30% e con­tri­bu­ţie pro­prie. Deci în loc să faci un ki­lo­me­tru cu do­uă mi­li­oa­ne, faci cu 4, pen­tru că așa e în te­ni­sul in­te­gră­rii.

La Bu­da­pes­ta ecua­ţia a fost mai sim­plă. Băi­e­ţii lui Vik­tor Orbán au ci­u­gu­lit ba­nii eu­ro­peni, și-au ri­di­cat co­na­ce la gra­ni­ţa cu Ro­mânia, in­ves­tesc în Arde­al, iar an­ti­co­rup­ţia nu i-a ajuns din ur­mă.

Între­bat oda­tă pre­mi­e­rul ma­ghiar de ce nu are o DNA, a răs­puns că nu vrea să tran­sfor­me Unga­ria în Ro­mânia. Li­de­rul FIDESZ e con­si­de­rat au­to­crat. Dar pe el se spri­ji­nă mai mul­ţi li­deri ai UE. Mer­ge la Mos­co­va, ple­a­că pe Po­to­mac, adu­ce bani Unga­ri­ei. Sta­rea de ten­si­u­ne nu i s-a pu­tut im­pu­ne. De ce? A in­ter­zis prin le­ge ONG-uri­le fi­nan­ţa­te din străi­nă­ta­te.

E tot mai clar că in­jec­ţia cu an­ti­co­rup­ţie a fost re­a­du­să din me­an­dre­le is­to­ri­ei. Oa­me­ni­lor tre­bu­ia să li se im­pu­nă co­nști­in­ţa asu­pri­rii. Du­pă ce a fă­cut praf cla­sa po­li­ti­că din Ita­lia, prin anii ’90, a fost rein­ven­ta­tă de noii Men­ge­le de la Bru­xel­les ca­re cre­e­a­ză me­tas­ta­ze pen­tru a po­za ei în chip de sal­va­tori.

Între­a­ga agi­ta­ţie co­ti­dia­nă, cu ho­ţi, pe­na­li sau alte ca­li­fi­cări de for­mă și de azi­mut, nu prin­de la Ro­mânia pro­fun­dă.

Vi­i­toa­re­le ale­geri vor ară­ta că încă ţa­ra nu es­te ocu­pa­tă de lif­te­le le­fe­tis­te, adu­se pe noi­le tan­curi, po­re­cli­te în bat­jo­cu­ră gad­ge­turi, ori­câte par­ti­de co­ro­zi­ve ar mai crea sis­te­mul. Unda eu­ro­pe­a­nă na­ţi­o­na­lis­tă nu poa­te fi sto­pa­tă. Dar ci­ne va ad­mi­nis­tra cu­ren­tul con­ser­va­tor de la noi? Si­gur, mișca­rea de la Cluj din noi­em­brie a im­pos­to­ri­lor lui Bă­ses­cu nu e de­cât o tac­ti­că bru­ca­nis­tă de ocu­pa­re a tra­nșeu­lui li­ber.

Fap­tul că ro­mânii nu-și pot vene­ra înain­tașii, că nu pot să ani­ver­se­ze co­rect Cen­te­na­rul e pen­tru că ci­ne­va din afa­ră, în co­la­bo­ra­re cu șo­bo­la­nii din ca­să, a lan­sat o te­mă pa­ra­zi­ta­ră, la ca­re au pus mi­e­ros bo­ti­cul cei mai să­raci de înger.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.