Re­gu­li noi pri­vind ares­tul la do­mi­ci­liu

Se­na­tul a adop­tat mo­di­fi­că­ri­le adu­se proi­ec­tu­lui de le­ge pen­tru exe­cu­ta­rea pe­dep­se­lor și a mă­su­ri­lor pri­va­ti­ve de li­ber­ta­te dis­pu­se de or­ga­ne­le ju­di­cia­re în cur­sul pro­ce­su­lui pe­nal.

Romania Libera - - Front Page - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Se­na­tul a adop­tat mo­di­fi­că­ri­le adu­se proi­ec­tu­lui de le­ge pen­tru exe­cu­ta­rea pe­dep­se­lor şi a mă­su­ri­lor pri­va­ti­ve de li­ber­ta­te dis­pu­se de or­ga­ne­le ju­di­cia­re în cur­sul pro­ce­su­lui pe­nal.

Se­na­tul a adop­tat,în ca­li­ta­te de pri­mă Ca­me­ră se­si­za­tă, mo­di­fi­ca­rea Le­gii pri­vind exe­cu­ta­rea pe­dep­se­lor (Le­gea 254/2013) în sen­sul in­tro­du­ce­rii po­si­bi­li­tății ca in­frac­to­rii con­dam­nați pen­tru fap­te fă­ră vi­o­le­nță să fa­că închi­soa­re la do­mi­ci­liu, du­pă ce Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă (CCR) a res­pins pa­rțial proi­ec­tul. Proi­ec­tul le­gis­la­tiv a fost adop­tat,cu amen­da­men­te,cu 102 vo­turi „pen­tru“, 14 vo­turi „împo­tri­vă“și 3 ab­ţi­neri.

Po­tri­vit proi­ec­tu­lui, cei cu pe­dep­se de până la 18 luni vor efec­tua au­to­mat pe­dep­se­le la do­mi­ci­liu: „În ca­zul per­soa­ne­lor con­dam­na­te la pe­de­ap­sa închi­so­rii de până la 18 luni exe­cu­ta­rea pe­dep­sei se re­a­li­ze­a­ză prin de­ten­ţie la do­mi­ci­liu, cu ex­cep­ţia per­soa­ne­lor con­dam­na­te pen­tru fap­te cu vi­o­len­ţă“. Pre­ve­de­ri­le se apli­că și ce­lor ca­re mai au 18 luni până la înde­pli­ni­rea con­diți­i­lor pen­tru eli­be­ra­rea con­diți­o­na­tă.

Un alt ar­ti­col pre­ve­de că exe­cu­ta­rea aca­să a pe­dep­sei se fa­ce fie cu brăța­ră elec­tro­ni­că de su­pra­ve­ghe­re, fie fă­ră, da­că per­soa­na con­dam­na­tă nu a avut aba­teri dis­ci­pli­na­re, iar pe­de­ap­sa sa nu de­pășește 5 ani. În aces­te ca­zuri, de­ci­zia es­te lua­tă de judecătorul de su­pra­ve­ghe­re. „Judecătorul de su­pra­ve­ghe­re a pri­vă­rii de li­ber­ta­te poa­te dis­pu­ne exe­cu­ta­rea de­te­nți­ei la do­mi­ci­liu fă­ră sis­tem elec­tro­nic de su­pra­ve­ghe­re în ca­zul în ca­re per­soa­na con­dam­na­tă: a) nu are ra­por­ta­te aba­teri dis­ci­pli­na­re; b) are o pe­de­ap­să ca­re nu de­pășește 5 ani“,pre­ve­de un ar­ti­col nou in­tro­dus. Li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a fost con­dam­nat, pe 21 iu­nie,în pri­mă in­sta­nță,la trei ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în do­sa­rul an­ga­jă­ri­lor fic­ti­ve de la Pro­te­cția Co­pi­lu­lui Te­le­or­man. De­ci­zia nu es­te de­fi­ni­ti­vă, ape­lul lui Drag­nea fi­ind în curs de ju­de­ca­tă.

Întreți­ne­rea mi­no­ri­lor

Ve­ri­fi­ca­rea exe­cu­tă­rii se va re­a­li­za de lu­cră­to­rii anu­me de­sem­nați de că­tre MAI. Ve­ri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii de că­tre per­soa­na con­dam­na­tă a obli­gați­i­lor sta­bi­li­te de că­tre judecătorul de su­pra­ve­ghe­re se va re­a­li­za prin su­pra­ve­ghe­re pe­ri­o­di­că a imo­bi­lu­lui de exe­cu­ta­re, prin vi­zi­te la per­soa­na con­dam­na­tă, prin obți­ne­rea de in­for­mații prin mo­da­li­tăți pre­vă­zu­te de le­ge în le­gă­tu­ră cu com­por­ta­men­tul și acti­vi­ta­tea aces­teia în lo­cul de exe­cu­ta­re.

Una din­tre mo­di­fi­că­ri­le adop­ta­te se re­fe­ră la per­soa­ne­le con­dam­na­te la pe­de­ap­sa închi­so­rii și ca­re au în între­ţi­ne­re mi­nori. „Re­gi­mul de­ten­ţi­ei la do­mi­ci­liu se apli­că și per­soa­ne­lor cu con­dam­na­re la închi­soa­re de până la 10 ani apli­ca­tă fe­mei­lor însăr­ci­na­te, per­soa­ne­lor ca­re au în între­ţi­ne­re mi­nori, da­că aces­tor per­soa­ne nu li s-au in­ter­zis drep­tu­ri­le pă­rin­tești înain­tea pro­nun­ţă­rii unei ho­tă­râri de con­dam­na­re de­fi­ni­ti­vă“, pre­ve­de mo­di­fi­ca­rea adu­să proi­ec­tu­lui de le­ge. Prin­tre per­soa­ne­le ca­re ar pu­tea be­ne­fi­cia de efec­te­le pro- iec­tu­lui de le­ge se nu­mă­ră Ele­na Udrea, ca­re a năs­cut, re­cent, în Cos­ta Ri­ca. Udrea a fost con­dam­na­tă la 6 ani cu exe­cu­ta­re în do­sa­rul „Gala Bu­te“, iar au­to­ri­tăți­le din Cos­ta Ri­ca au afir­mat că ex­tră­da­rea es­te po­si­bi­lă,dar au avan­sat un ter­men de șa­se luni de zi­le.

„Eli­be­ra­rea con­di­ţi­o­na­tă se poa­te acor­da și pen­tru per­soa­ne­le con­dam­na­te ca­re exe­cu­tă pe­de­ap­sa în re­gim se­mi­des­chis, des­chis sau se află în exe­cu­ta­rea pe­dep­sei prin de­ten­ţie la do­mi­ci­liu“, pre­ve­de un alt ar­ti­col al proi­ec­tu­lui vo­tat de Se­nat.

De ase­me­nea, le­gea mai pre­ve­de scă­de­rea a câte 20 de zi­le din pe­de­ap­să pen­tru fi­e­ca­re lu­cra­re ști­i­nți­fi­că sau in­venție, față de 20 de zi­le in­di­fe­rent de nu­mă­rul aces­to­ra – cum pre­ve­de le­gea în pre­zent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.