„Dum­ne­zeul“Apple pa­tro­nea­ză ho­mo­se­xua­li­ta­tea

Romania Libera - - Front Page - Ge­or­ge Co­man

Șe­ful Apple, Tim Cook, și-a ci­o­plit un idol du­pă mo­de­lul pa­ti­mii lui. „Ho­mo­se­xua­li­ta­tea es­te cel mai mi­nu­nat ca­dou pe ca­re mi l-a fă­cut Dum­ne­zeu“, pre­tin­de Tim Cook. Într-o no­uă ple­doa­rie în fa­voa­rea ho­mo­se­xua­li­tății, șe­ful Apple ape­le­a­ză la ar­se­na­lul cla­sic al ac­ti­vis­mu­lui gay: „to­le­ra­nță“, „dem­ni­ta­te“, „res­pect“, „iu­bi­re“. În pre­mi­e­ră, Tim Cook agață și co­pi­ii în pro­pa­gan­da gay, su­sți­nând că ar exis­ta co­pii ho­mo­se­xua­li. Din­co­lo de ab­sur­di­ta­tea ideii, po­ziția șe­fu­lui Apple im­pli­că ori­cum o se­xua­li­za­re a co­pi­i­lor. Tim Cook a in­di­cat și că bă­tă­lia pro­gre­siști­lor împo­tri­va so­ci­e­tății tra­diți­o­na­le nu se va opri la drep­tu­ri­le ho­mo­se­xua­li­lor. „Fi­e­ca­re ge­ne­rație are obli­gația de a ex­tin­de de­fi­niția «drep­tu­ri­lor omu­lui»“, a de­cre­tat șe­ful Apple.

Atunci când an­tre­pre­no­rii de ma­re suc­ces fi­nan­ciar ajung să pre­dea so­ci­e­tății le­cții de mo­ra­lă, ori­ce om de bun-si­mț știe că e ca­zul să își ba­ge de­ge­te­le în ure­chi. Însă atunci când acei an­tre­pre­nori sunt niște „gu­ru“ai IT-ului, mu­lți stau să îi as­cul­te, având în ve­de­re ima­gi­nea de se­mi­zei de ca­re be­ne­fi­cia­ză cre­a­to­rii teh­no­lo­gi­ei in­for­mați­ei. În cea mai no­uă „pre­di­că“ofe­ri­tă de „tînțe­le­pții“IT-ului, Tim Cook, șe­ful Apple, l-a târât de gu­ler pe Dum­ne­zeu în spri­ji­nul ho­mo­se­xua­li­tății.

„Pen­tru mi­ne, acest lu­cru (ho­mo­se­xua­li­ta­tea, n.red.) es­te cel mai mi­nu­nat dar pe ca­re mi l-a fă­cut Dum­ne­zeu”. Ha­lu­ci­nan­ta de­cla­rație îi apa­rți­ne șe­fu­lui exe­cu­tiv al Apple, Tim Cook, ca­re a acor­dat re­cent un inter­viu pos­tu­lui ame­ri­can de te­le­vi­zi­u­ne CNN. Tim Cook es­te cel mai cu­nos­cut li­der de ma­re com­pa­nie IT ca­re a re­cu­nos­cut pu­blic că es­te ho­mo­se­xual, în 2014.

Șe­ful Apple a glo­ri­fi­cat com­por­ta­men­tul ho­mo­se­xual într-un inter­viu ex­ce­lent re­gi­zat, ca­re tran­smi­tea pri­vi­to­ru­lui căl­du­ră și em­pa­tie.

Re­a­li­za­toa­rea, ce­le­bra Chris­tia­ne Aman­po­ur, as­cul­ta cu du­i­oșie ple­doa­ria lui Tim Cook pen­tru ho­mo­se­xua­li­ta­te, în timp ce șe­ful Apple ex­pli­ca li­niștit, cu vo­cea sa blândă, ne­ce­si­ta­tea to­le­ra­nței față de ho­mo­se­xua­li.Lo­cația in­ter­vi­u­lui,un ma­ga­zin Apple, era sin­gu­rul as­pect ca­re ru­pea apa­re­nța de pre­di­că mo­ra­li­za­toa­re: pe fun­dal, cli­e­nții exa­mi­nau și cum­pă­rau pro­du­se Apple.

Li­niștea in­te­ri­oa­ră cu ca­re Tim Cook a pro­po­vă­du­it ho­mo­se­xua­li­ta­tea indi­că schim­bă­ri­le dra­ma­ti­ce ca­re au loc în so­ci­e­ta­tea mo­der­nă: cu doar o ge­ne­rație în ur­mă, vi­ci­ul era încă un lu­cru față de ca­re omul se ruși­na. În pre­zent, în epo­ca „to­le­ra­nței” față de ori­ce abe­rație, vi­ci­ul a ajuns să fie o săr­bă­toa­re. De alt­fel, ide­ea de „to­le­ra­nță” a fost cheia de bol­tă a între­gii pre­dici for­mu­la­te de Tim Cook. Șe­ful Apple, ca ori­ce bun pro­gre­sist, a fo­lo­sit cu­vântul „to­le­ra­nță” în sen­sul con­fis­cat de pro­pa­gan­da pro-ho­mo­se­xua­lă - de ac­cep­ta­re a ori­că­rui com­por­ta­ment, in­di­fe­rent cât de inac­cep­ta­bil e aces­ta pen­tru so­ci­e­ta­te. Ast­fel, Tim Cook nu și-a as­cuns cre­di­nța că to­le­ra­nța tre­bu­ie de­mon­stra­tă față de ori­ce com­por­ta­ment.

Cea mai to­xi­că idee pro­mo­va­tă de șe­ful Apple pe alta­rul glo­ri­fi­că­rii com­por­ta­men­tu­lui ho­mo­se­xual a fost ide­ea exis­te­nței co­pi­i­lor ho­mo­se­xua­li. Ide­ea ho­mo­se­xua­li­tății înnăs­cu­te a fost mu­lți ani de zi­le ca­lul de bă­taie al pro­pa­gan­dei ho­mo­se­xua­le,însă ac­ti­viștii aces­teia nu au îndrăz­nit să im­pli­ce co­pi­ii în mișca­rea de pro­pa­gan­dă de­cât în ul­ti­mii ani, o da­tă cu glo­ri­fi­ca­rea așa-zi­sei ”te­o­rii a ge­nu­lui”. Din­co­lo de ide­ea fo­lo­si­rii co­pi­i­lor de ac­ti­viștii pro-ho­mo­se­xua­li­ta­te, ide­ea lui Tim Cook re­fe­ri­toa­re la „co­pi­ii ho­mo­se­xua­li” im­pli­că în mod au­to­mat ide­ea de se­xua­li­za­re tim­pu­rie a co­pi­i­lor, deci și de re­du­ce­re a co­pi­i­lor la se­xua­li­ta­tea lor.

În in­ter­vi­ul acor­dat CNN, Tim Cook nu a for­mu­lat ex­pli­cit cu­vin­te­le „co­pii ho­mo­se­xua­li”, dar con­stru­cția fra­zei în lim­ba en­gle­ză indi­că fă­ră du­bii că fă­cea re­fe­ri­re cla­ră la ce­ea ce con­si­de­ra ho­mo­se­xua­li­ta­tea unor co­pii. Șe­ful Apple a fo­lo­sit cu­vântul „kids”, ca­re în ge­ne­ral se tra­du­ce prin „co­pii”, dar are și sen­sul de „ado­les­ce­nți”.

Ho­mo­se­xua­lii au con­vins adu­lții, acum țin­tesc di­rect co­pi­ii

„Opi­nia mea fer­mă e că toți oa­me­nii ar tre­bui să fie tra­tați cu dem­ni­ta­te și res­pect. Așa pri­vesc eu oa­me­nii, cu dem­ni­ta­te și res­pect, in­di­fe­rent de ori­en­ta­rea se­xua­lă, de ra­să,de re­li­gie,in­di­fe­rent de ori­gi­nea et­ni­că. In­di­fe­rent de ori­ce, eu așa pri­vesc oa­me­nii. Eu am fă­cut pu­blic (com­por­ta­men­tul său ho­mo­se­xual, n.red.) pen­tru că am înce­put să pri­mesc scri­sori de la co­pii (ho­mo­se­xua­li, n.red.), ca­re au ci­tit on­li­ne in­for­mații des­pre fap­tul că eu sunt gay, iar ei erau hă­rțu­iți la școa­lă pe te­ma asta, si­mțe­au că fa­mi­lia nu îi iu­bește, erau res­pi­nși de aca­să de pă­ri­nți,erau foar­te aproa­pe de si­nu­ci­de­re, iar lu­cru­ri­le astea îmi sfâșiau ini­ma”,a afir­mat Tim Cook.

„Așa că am înce­put să îmi spun: eu sunt o per­soa­nă pri­va­tă, și mi-am păs­trat in­for­mați­i­le pri­va­te doar pen­tru cer­cul meu intim, dar mi-am zis că acest lu­cru e în acest mo­ment o do­va­dă de egoism. Mi-am zis că tre­bu­ie să fiu mai bun de­cât atât. Am ne­voie să fac ce­va pen­tru ei (acei co­pii, n.red.), să le arăt că poți să fii gay și în ace­lași timp să ajun­gi să ai un job foar­te bun, că au și ei o ca­le în viață. Aces­ta e mo­ti­vul pen­tru ca­re am fă­cut pu­blic (com­por­ta­men­tul său ho­mo­se­xual, n.red.). Nu am ales să fac pu­bli­că ho­mo­se­xua­li­ta­tea mea pen­tru a da un exem­plu pen­tru alți li­deri de mari com­pa­nii”, a su­sți­nut șe­ful Apple.

„Am fost pri­mul li­der de com­pa­nie ca­re am fă­cut pu­blic fap­tul că sunt gay. Sunt foar­te mândru de asta. Pen­tru mi­ne,acest lu­cru (ho­mo­se­xua­li­ta­tea, n.red.) es­te cel mai mi­nu­nat dar pe ca­re mi l-a fă­cut Dum­ne­zeu”, a pre­tins Tim Cook.

„Sen­ti­men­tul de a fi într-o mi­no­ri­ta­te îți dă un sen­ti­ment de em­pa­tie față de alți oa­meni. Eu am avut no­ro­cul de a crește într-o fa­mi­lie iu­bi­toa­re. Nu am ex­pe­ri­men­tat si­tuați­i­le pe ca­re mi le-au des­cris per­so­nal co­pi­ii cu ca­re vor­besc astă­zi, de a fi res­pi­nși de aca­să. Eu nu am trăit asta, dar am trăit hă­rțu­i­rea la școa­lă,de­si­gur.Tre­bu­ie să fim dea­su­pra aces­tor lu­cruri (dea­su­pra „in­to­le­ra­nței”, n.red.)”, a ce­rut șe­ful Apple.

Ac­ti­viștii ho­mo­se­xua­li go­lesc de co­nți­nut „dem­ni­ta­tea“și „res­pec­tul“

Ca de obi­cei pen­tru un ac­ti­vist al ho­mo­se­xua­li­tății, Tim Cook a aso­ciat ho­mo­se­xua­li­ta­tea cu „dem­ni­ta­tea” și „res­pec­tul” pe ca­re ori­ce om e da­tor să le ara­te altor oa­meni.

Șe­ful Apple a lă­sat, de ase­me­nea, de înțe­les că bă­tă­lia pro­gre­siști­lor împo­tri­va so­ci­e­tății tra­diți­o­na­le nu se va opri la drep­tu­ri­le ho­mo­se­xua­li­lor.

„Cred că fi­e­ca­re ge­ne­rație are obli­gația de a crește și de a ex­tin­de de­fi­niția drep­tu­ri­lor omu­lui. Eu vre­au să spri­jin co­mu­ni­ta­tea gay și co­mu­ni­ta­tea tran­sgen­der, dar vre­au să ajut și fe­mei­le,și pe afro-ame­ri­cani, și pe his­pa­nici,și pe emi­gra­nți,vre­au să ajut mi­no­ri­tăți­le re­li­gi­oa­se, de­oa­re­ce, în ese­nță, to­tul se re­du­ce la un sin­gur lu­cru: să tra­te­zi omul cu dem­ni­ta­te și res­pect. Da­că într-o zi ci­ne­va ar pu­tea sta­bi­li că toa­tă lu­mea tre­bu­ie tra­ta­tă cu dem­ni­ta­te și res­pect, Dum­ne­zeu­le,nu ar fi mi­nu­nat?”,a încheiat șe­ful Apple,în ex­taz.

Go­li­rea de co­nți­nut și con­fis­ca­rea unor cu­vin­te ex­clu­siv po­zi­ti­ve,cum ar fi „cur­cu­beu”, „res­pect”, „dem­ni­ta­te”, „iu­bi­re”, „to­le­ra­nță“, con­sti­tu­ie una din­tre stra­te­gi­i­le ac­ti­viști­lor ho­mo­se­xua­li de a înșe­la so­ci­e­ta­tea ma­jo­ri­ta­ră să ac­cep­te nor­ma­li­za­rea com­por­ta­men­tu­lui ho­mo­se­xual. Ac­ti­viștii ho­mo­se­xua­li ajung să fo­lo­se­as­că aces­te cu­vin­te ad nau­se­am: la o zi du­pă inter­viu, Tim Cook a co­me­mo­rat, pe Twit­ter, vic­ti­me­le ma­sa­cru­lui din si­na­go­ga din Pit­tsburg, scri­ind: „Să ne amin­tim cu­vin­te­le lui Mar­tin Lut­her King: «Întu­ne­ri­cul nu poa­te înde­păr­ta întu­ne­ri­cul; nu­mai lu­mi­na poa­te fa­ce asta; ura nu poa­te înde­păr­ta ura; doar iu­bi­rea poa­te fa­ce asta»“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.