DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Fi­e­ca­re mem­bru al Gu­ver­nu­lui și-a asu­mat acest man­dat, și-a asu­mat că va ve­ni un mo­ment în ca­re se va fa­ce o ana­li­ză și că în func­ţie de acea ana­li­ză va con­ti­nua sau va ple­ca, mi se pa­re foar­te co­rect. Nu am emoții. De ce aș avea emo­ţii pri­vind re­ma­ni­e­rea? Eu nu am cu­noștin­ţă des­pre ni­cio dis­cu­ţie în fo­rul sta­tu­tar al par­ti­du­lui sau la Gu­vern, un­de, așa cum a anun­ţat pre­mi­e­rul Ro­mâni­ei, a fi­na­li­zat ac­ti­vi­ta­tea de eva­lua­re. În acest mo­ment sunt spe­cu­la­ţii și sce­na­rii me­dia­ti­ce.“

CARMEN DAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.