În Tran­sil­va­nia se vor pro­du­ce trac­toa­re pen­tru Unga­ria

Un trac­tor agri­col de con­ce­pție in­te­gral ro­mâneas­că, de­nu­mit TAGRO, va fi pro­dus în ju­dețul Mu­reș și ur­me­a­ză a fi ex­por­tat în Unga­ria.

Romania Libera - - Actualitate - Mi­hai Diac

La ze­ce ani de la fa­li­men­tul ve­chii uzi­ne de la Brașov, Ro­mânia reia acti­vi­ta­tea de pro­du­ce­re a trac­toa­re­lor agri­co­le. No­ul model de uti­laj, de­nu­mit TAGRO, es­te un trac­tor de con­ce­pție in­te­gral ro­mâneas­că. Uzi­na pro­du­că­toa­re es­te cea de la Re­ghin (ju­dețul Mu­reș), ca­re li­vra, până acum, trac­toa­re ar­ti­cu­la­te fo­res­ti­e­re (TAF) și trac­toa­re agri­co­le sub li­ce­nță Be­la­rus.

Trac­to­rul TAGRO a fost pre­zen­tat ieri la Bu­cu­rești și poa­te fi ad­mi­rat în ca­drul Sa­lo­nu­lui INDAGRA. Es­te des­ti­nat mai ales fer­me­lor mici și mij­lo­cii. Prin­ci­pa­la des­ti­nație de ex­port va fi Unga­ria, iar alte pi­ețe ex­ter­ne ar pu­tea fi ce­le din Bul­ga­ria și din Ucrai­na. Spre de­o­se­bi­re de ma­jo­ri­ta­tea mo­de­le­lor de trac­toa­re agri­co­le pro­veni­te din Be­la­rus sau din Chi­na și ca­re sunt ex­ploa­ta­te, în pre­zent, în Ro­mânia, TAGRO are toa­te do­tă­ri­le ne­ce­sa­re unui trac­tor mo­dern (in­clu­siv aer con­diți­o­nat).

Trac­toa­re­le TAGRO vor avea du­blă tra­cți­u­ne și vor fi do­ta­te cu mo­toa­re Di­e­sel de 3.387 cen­ti­me­tri cu­bi, cu pu­teri de 86, 95 și 102 CP. Mo­toa­re­le, fa­bri­ca­te în Ita­lia, au nor­ma de po­lua­re Sta­giu IV fi­nal, ce­ea ce le va per­mi­te, con­form de­cla­rați­i­lor pro­du­că­to­ru­lui ro­mân, să fie și înma­tri­cu­la­te pen­tru a cir­cu­la, la ne­voie, pe dru­mu­ri­le pu­bli­ce. Cu­tia de vi­te­ze are 12 trep­te de mers înain­te și 12 de mers îna­poi.

Înain­te de lan­sa­re, trac­to­rul a fost tes­tat în Ro­mânia și în Ita­lia, iar până la sfârși­tul anu­lui se va fi­na­li­za pro­ce­sul de omo­lo­ga­re la Re­gis­trul Au­to Ro­mân.

Prețul de por­ni­re pen­tru un ast­fel de trac­tor agri­col va fi de 34.500 de eu­ro. Acest preț nu in­clu­de și ac­ce­so­ri­i­le, ca­re însă pot fi co­man­da­te chiar la uzi­na din Re­ghin. În ace­as­tă iar­nă trac­to­rul va fi tes­tat și cu la­mă de bul­do­zer pen­tru des­ză­pe­zi­re.

Pro­du­cția în se­rie va înce­pe în apri­lie 2019, iar con­du­ce­rea IRUM Re­ghin es­ti­me­a­ză că în pri­mul an vor fi pro­du­se și vându­te 200 de trac­toa­re, ur­mând ca în 2020 să fie de­pășit pra­gul de 300 de trac­toa­re TAGRO.

Andrei Olte­an, di­rec­to­rul de dez­vol­ta­re de la IRUM Re­ghin, ne-a pre­ci­zat că, în per­spec­ti­vă, nu­mă­rul de va­rian­te ale pro­du­su­lui TAGRO va fi ex­tins, in­clu­siv cu trac­toa­re de 50 CP, des­ti­na­te mi­ci­lor gos­po­dă­rii.

Po­tri­vit spe­cia­liști­lor ro­mâni, piața mon­dia­lă de trac­toa­re fo­res­ti­e­re – pe ca­re de­ja eram pre­ze­nți – es­te de cir­ca 7.000 de bu­căți pe an, în timp ce piața de trac­toa­re agri­co­le es­te de cir­ca do­uă mi­li­oa­ne de bu­căți pe an, ce­ea ce înse­am­nă că in­dus­tria ro­mâneas­că are per­spec­ti­ve extrem de fa­vo­ra­bi­le.

FO­TO MI­HAI DIAC

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.