Răs­pun­sul lui Tu­do­rel Toa­der

Romania Libera - - Politică -

Înain­tea mo­ţi­u­nii, ministrul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a de­cla­rat, co­men­tând ti­tlul aces­teia, că, pro­ba­bil, sem­na­ta­rii sunt adep­ţii sis­te­mu­lui so­vi­e­tic, cu no­te de la 1 la 5. De ase­me­nea, în tim­pul șe­din­ţei de plen, ministrul a dis­tri­bu­it pe Fa­ce­book o fo­to­gra­fie cu fi­ul său Te­o­dor și cu par­te­ne­ra aces­tu­ia.

Toa­der a ple­dat pen­tru ”re­veni­rea la nor­ma­li­ta­te”. ”Re­veni­rea la nor­ma­li­ta­te înse­am­nă să nu ai un ce­tă­ţe­an ca­re să fie tri­mis în ju­de­ca­tă, să stea în pușcă­rie, apoi să fie achi­tat. Si­gur, îi dă CEDO 2.000-3.000 de eu­ro, dar vă rog pe voi să spu­ne­ţi da­că ba­nii achi­tă și su­fe­rin­ţa mo­ra­lă”, a spus Toa­der în Par­la­ment.

El a fost și iro­nic, spu­nând că cel ca­re eva­lue­a­ză pe ci­ne­va tre­bu­ie să fie cel pu­ţin egal în grad pro­fe­si­o­nal cu per­soa­na eva­lua­tă, re­fe­rin­du-se la de­pu­ta­tul USR Ste­lian Ion, ca­re a ci­tat moți­u­nea Opo­ziți­ei. Toa­der a spus că un om poa­te sta pe ne­drept închis câţi­va ani, dar sta­tul nu poa­te spu­ne că a fost o greșe­a­lă, pen­tru că es­te in­vo­cat tot tim­pul prin­ci­pi­ul in­de­pen­den­ţei jus­ti­ţi­ei. „Vre­au să vă re­a­min­tesc ur­mă­to­rul lu­cru și, da­că mer­ge­ţi pe mi­ni­ma em­pa­tie, îmi da­ţi drep­ta­te: gândi­ţi-vă la ăia de erau pe Știr­bei Vo­dă puși în lu­mi­na re­flec­toa­re­lor, au stat ani de zi­le în pușcă­rie, apoi li s-a spus că fap­ta nu exis­tă. Îi spui omu­lui că a stat o noap­te, o lu­nă, un an, șap­te ani în pușcă­rie de­ge­a­ba, dar noi spu­nem in­de­pen­den­ţa jus­ti­ţi­ei, nu pu­tem spu­ne că s-a greșit, să me­ar­gă la CEDO”, a de­cla­rat Toa­der în Par­la­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.