Ia­nis Ha­gi a exe­cu­tat pe­nal­ty-uri cu am­be­le pi­ci­oa­re

Romania Libera - - Sport -

Par­ti­da din Cu­pa Ro­mâni­ei la fot­bal, din­tre Po­li Iași și Vi­i­to­rul Con­sta­nța, câști­ga­tă de do­bro­geni cu sco­rul de 7-6 la lo­vi­tu­ri­le de de­par­ta­ja­re,a avut par­te de un mo­ment spe­cial. Ia­nis Ha­gi, că­pi­ta­nul ce­lor de la Vi­i­to­rul, a des­chis sco­rul în mi­nu­tul 15, cu un pe­nal­ty pe ca­re l-a exe­cu­tat cu pi­ci­o­rul drept.Vi­i­to­rul a con­dus cu 2-0, dar ieșe­nii, deși în in­fe­ri­o­ri­ta­te nu­me­ri­că, au ega­lat în re­pri­za se­cun­dă și au tri­mis me­ci­ul în pre­lun­giri. La lo­vi­tu­ri­le de de­par­ta­ja­re, do­bro­ge­nii au mar­cat toa­te ce­le cinci ten­ta­ti­ve, în timp ce de la ieșeni a ra­tat Don­ga­la. Ia­nis Ha­gi a fost din nou dis­pus între exe­cu­ta­nți, nu­mai că acum a bă­tut cu stângul, tran­sfor­mând. Într-un alt meci din Cu­pa Ro­mâni­ei, Her­man­nstadt, fi­na­lis­ta ediți­ei an­te­ri­oa­re,și-a fruc­ti­fi­cat avan­ta­jul te­re­nu­lui pro­priu învin­gând cu 3-0 FC Vo­lun­tari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.