Drag­nea, re­ac­ţie ner­voa­să în Par­la­ment

Romania Libera - - Actualitate - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a avut ieri o re­ac­ţie ner­voa­să în fa­ţa jur­na­liști­lor, du­pă ce un re­por­ter l-a între­bat des­pre le­gea ca­re spu­ne că per­soa­ne­le ca­re au pe­dep­se de până la 5 ani de închi­soa­re le pot exe­cu­ta la do­mi­ci­liu, le­ge ce l-ar pu­tea fa­vo­ri­za.

„ Cu ce dra­cu’ mă aju­tă pe mi­ne, dom­nișoa­ră? Să înţe­leg și eu, că m-am să­tu­rat.Și da­că voi fi con­dam­nat, cu ce mă aju­tă pe mi­ne?! Da­că mă între­ba­ţi asta înse­am­nă că ave­ţi ce­va în cap. Am înţe­les că mă acu­ză, dar în afa­ră de mi­ne mai sunt oa­meni în ţa­ra asta? (...) Ori­ce le­ge mă fa­vo­ri­ze­a­ză pe mi­ne. To­tuși, sunt și eu om și îmi ajun­ge să răs­pund la aces­te pros­tii“, a răs­puns Li­viu Drag­nea. Când i s-a spus că se află, to­tuși, într-o func­ţie pu­bli­că, Drag­nea a re­pli­cat: „Deci cei ca­re nu sunt în func­ţii pu­bli­ce pot fi dis­truși. Ce­re­ţi-le do­ve­zi!“.

Preșe­din­te­le PSD le-a spus jur­na­liști­lor să-i ce­a­ră preșe­din­te­lui Io­han­nis să dea un de­cret să fie împușcat. Drag­nea a afir­mat că i-a fost dis­tru­să via­ţa, fi­ind con­dam­nat pe ne­drept,fă­ră pro­be,și că de ani de zi­le DNA doar de asta se ocu­pă. „Vor­bi­ţi cu has­hta­gul, vor­bi­ţi cu Io­han­nis să dea un de­cret să mă-mpuște mâi­ne, și de mâi­ne să vor­bi­ţi des­pre ce se poa­te întâmpla în ţa­ra asta.Aţi ajuns oa­meni ti­neri să sus­ţi­ne­ţi se­cu­riștii, să sus- ţi­ne­ţi abu­zu­ri­le în Ro­mânia. Toa­te pros­ti­i­le le sus­ţi­ne­ţi,că toa­te mă avan­ta­je­a­ză pe mi­ne. Cu ce dra­cu’ să mă avan­ta­je­ze, că mi-au dis­trus via­ţa ani de zi­le, am fost con­dam­nat fă­ră ni­ci­un fel de pro­bă la re­fe­ren­dum, că s-a su­pă­rat Bă­ses­cu, și fă­ră pro­bă în al doi­lea do­sar. Asta es­te ma­rea co­rup­ţie. DNA doar de asta se ocu­pă“,a de­cla­rat Drag­nea.

De­ran­jat de jur­na­liști

Zia­riștii i-au atras aten­ţia asu­pra de­ci­zi­i­lor in­stan­ţei le­ga­te de con­dam­nă­ri­le sa­le, mo­ment în ca­re preșe­din­te­le PSD a spus că are drep­tul să le cri­ti­ce. „Da, doam­nă, și încă am drep­tul să cri­tic aces­te de­ci­zii. Dar des­pre de­ci­zi­i­le in­stan­ţei pe ca­re CEDO le-a fă­cut har­cea-par­cea vor­bi­ţi?“, a răs­puns Drag­nea. Între­bat de ce es­te agre­siv cu jur­na­liștii,aces­ta a spus că doar a vor­bit mai ta­re. „Am vor­bit mai ta­re, pu­iu’. Ca să po­ţi să au­zi. Să fii să­nă­tos!“, a răs­puns li­de­rul PSD.

Tot ieri, Li­viu Drag­nea s-a ară­tat iri­tat de re­por­te­rii ca­re îl aștep­tau pe ho­lul din Ca­me­ra De­pu­tați­lor, adre­sându-se unu­ia din­tre aceștia ast­fel: „Hai în baie, pu­i­u­le! Hai în baie, îți ies po­ze ca lu­mea“,po­tri­vit unui clip di­fu­zat de te­le­vi­zi­u­ni­le de știri.

Li­de­rul PMP, Eu­gen To­mac, su­sți­ne că ieși­ri­le ner­voa­se în spați­ul pu­blic ale lui Li­viu Drag­nea ara­tă că a ce­dat ner­vos și aces­ta ar fi înce­pu­tul sfârși­tu­lui pen­tru li­de­rul PSD.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.