Re­ţea de ga­ze la sa­te, cu re­de­ven­ţe­le din Ma­rea Ne­a­gră

Rețe­aua de ga­ze din ju­dețul Con­sta­nța va fi ex­tin­să cu aju­to­rul re­de­vențe­lor din Ma­rea Ne­a­gră.

Romania Libera - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

Un amen­da­ment pro­pus de un de­pu­tat li­be­ral con­stă­nțe­an a fost vo­tat și de co­le­gii din opo­ziție, iar efec­te­le vor fi be­ne­fi­ce pen­tru lo­cu­i­to­rii din me­di­ul ru­ral din ju­dețul Con­sta­nța. Ast­fel, preșe­din­te­le fi­lia­lei Con­sta­nța a Par­ti­du­lui Nați­o­nal Li­be­ral, de­pu­ta­tul Bog­dan Huțu­că, a reușit să tre­a­că un amen­da­ment la Le­gea osho­re ca­re spu­ne că ba­nii plă­tiți de com­pa­ni­i­le ca­re ex­ploa­te­a­ză ga­ze­le na­tu­ra­le din Ma­rea Ne­a­gră vor fi vi­rați într-un cont spe­cial ca­re va fi­na­nța ex­tin­de­rea rețe­lei de ga­ze na­tu­ra­le și ra­cor­da­rea lor la sis­te­mul nați­o­nal de tran­sport de ga­ze.„M-am lup­tat pen­tru acest amen­da­ment cu gândul la mai mul­te lo­ca­li­tăți din ju­dețul Con­sta­nța, pre­cum Fântâne­le, Cor­bu, Co­ba­din, Inde­pen­de­nța și alte­le, de­o­re­ce și ce­tățe­nii de aici tre­bu­ie să be­ne­fi­ci­e­ze de ga­ze­le na­tu­ra­le ro­mânești și de con­diții de viață mai bu­ne. Ba­nii ce vor ve­ni din re­de­vențe și din im­po­zi­tul pe venit tre­bu­ie să su­sți­nă ex­tin­de­rea rețe­lei de ga­ze că­tre zo­ne în ca­re com­pa­ni­i­le pri­va­te nu au ni­ci­un in­te­res eco­no­mic să in­ves­te­as­că. Re­sur­se­le de hi­dro­car­buri re­pre­zin­tă o re­sur­să li­mi­ta­tă și ar fi dra­ma­tic da­că vom arun­ca acești bani în con­sum în loc să dez­vol­tăm Ro­mânia, pen­tru a le fa­ce ro­mâni­lor viața mai ușoa­ră”, ex­pli­că par­la­men­ta­rul li­be­ral. Huțu­că mai spu­ne că lo­cu­i­to­rii ju­dețu­lui Con­sta­nța plă­tesc ta­xe și im­po­zi­te la fel ca res­tul ce­tățe­ni­lor din între­a­ga ța­ră,fă­ră a se bu­cu­ra însă de be­ne­fi­ci­i­le pe ca­re le au cei din Cluj,Iași sau Bu­cu­rești, iar acest lu­cru nu es­te co­rect. „La Con­sta­nța avem de aproa­pe do­uă de­ce­nii o ad­mi­nis­trație pe­se­dis­tă ca­re ne spu­ne că se lup­tă pen­tru ju­deț, însă, când ne ui­tăm la cum ara­tă Con­sta­nța,ve­dem că nu a fă­cut ni­mic. Infras­truc­tu­ra ru­ti­e­ră es­te un de­zas­tru, spi­ta­le­le sunt ve­chi și ne­re­no­va­te, rețe­aua de ga­ze nu se ex­tin­de.To­tul e în pa­ra­gi­nă,zici că nici nu le pa­să”,a pre­ci­zat el.

La oraș, cu bu­te­lia

În ju­dețul Con­sta­nța, rețe­aua de ga­ze a înce­put să fie in­tro­du­să de-abia în ur­mă cu puțini ani.Zeci de mii de lo­cu­i­tori ai mu­ni­ci­pi­u­lui încă fo­lo­sesc bu­te­li­i­le pen­tru a pre­pa­ra mânca­re, pen­tru că rețe­aua de ga­ze nu a ajuns în toa­te zo­ne­le.Lu­cru­ri­le sunt mai di­fi­ci­le pen­tru cei ca­re lo­cu­i­esc la bloc, pen­tru că, de ce­le mai mul­te ori, nu se pot de­bra­nșa de la rețe­aua de încăl­zi­re cen­tra­li­za­tă și mu­lți pre­fe­ră să nu mai plă­te­as­că pen­tru un fo­car de gaz la bu­că­tă­rie. Ga­ze­le au fost in­tro­du­se și în alte orașe din ju­deț, cum ar fi Man­ga­lia, un­de in­ves­tiția în rețea a fost re­a­li­za­tă,cu suc­ces,de o fir­mă pri­va­tă, Me­gaCon­struct.

Pla­nuri mari la sa­te

În va­ra ace­as­ta, se­na­to­rul PSD Ni­co­lae Mo­ga și preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an, Ho­ria Țuțu­ia­nu, pre­zen­tau un proi­ect de ex­tin­de­re a rețe­le­lor de ali­men­ta­re cu ga­ze na­tu­ra­le în lo­ca­li­tăți­le de pe li­to­ra­lul ro­mânesc al Mă­rii Ne­gre. Era aproa­pe de fi­na­li­za­re o con­duc­tă ca­re să le­ge lo­ca­li­tăți­le Pe­ci­nea­ga de Te­chir­ghi­ol, tron­son ca­re fa­ce par­te din unul mai am­plu, ca­re ajun­ge până la Ne­gru Vo­dă, lo­ca­li­ta­te afla­tă la gra­niță cu Bul­ga­ria. Cu aju­to­rul aces­tor in­ves­tiții se va pu­tea fa­ce ali­men­ta­rea cu ga­ze a stați­u­ni­lor din su­dul li­to­ra­lu­lui, Sa­turn, Ve­nus, Cap Au­ro­ra,Ju­pi­ter,Nep­tun,Olimp și Cos­ti­nești, dar și a lo­ca­li­tăți­lor Te­chir­ghi­ol, Efo­rie Nord și Tuz­la. Pri­mul sat din ju­dețul Con­sta­nța ca­re va fi ali­men­tat cu ga­ze va fi Poia­na, ca­re apa­rți­ne de orașul Ovi­diu. Se va întâmpla în lu­na noi­em­brie a aces­tui an. „Ali­men­ta­rea cu ga­ze nu tre­bu­ie să fie pri­vi­tă ca un moft al cu­i­va, es­te o ne­ce­si­ta­te pen­tru toți lo­cu­i­to­rii ju­dețu­lui Con­sta­nța și pen­tru toa­te UAT din ju­deț. Exis­te­nța unei con­duc­te de gaz în co­mu­ne­le con­stă­nțe­ne es­te be­ne­fi­că pen­tru șco­li, gră­di­nițe, uni­tăți sa­ni­ta­re și, im­pli­cit, pen­tru con­su­ma­to­rii cas­nici. Știu că la ni­ve­lul ju­dețu­lui Con­sta­nța sunt foar­te mul­te lo­ca­li­tăți un­de ga­ze­le na­tu­ra­le nu au ajuns, dar fa­cem efor­turi pen­tru ca în ma­re par­te să fie ra­cor­da­te în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re“, a pre­ci­zat, atunci, șe­ful CJC, Ho­ria Țuțu­ia­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.