Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va, lec­ţie de fot­bal la mal da­nu­bian

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Opti­mi­le de fi­na­lă ale Cu­pei Ro­mâni­ei la fot­bal au pro­gra­mat un meci ine­dit, între o echi­pă din Li­ga a III-a, Tur­ris-Oltul Tur­nu Mă­gu­re­le, și Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va. Par­ti­da a avut loc pe no­ul sta­di­on al echi­pei te­le­or­mă­ne­ne, ca­re es­te do­tat cu in­sta­la­ţie de noc­tur­nă și are o ca­pa­ci­ta­te de 1.700 de lo­curi.

Jo­cul a înce­put cu o echi­pă lo­ca­lă foar­te am­biți­oa­să, cu ju­că­tori de­zin­hi­bați ca­re au ști­ut că, din ace­as­tă dis­pu­tă,nu au ab­so­lut ni­mic de pi­er­dut. Fun­dașul cen­tral Săl­cia­nu a avut câte­va alu­ne­cări su­per­be, cu­ra­te, prin ca­re i-a oprit pe Ban­cu sau Bai­cu. Apă­ră­to­rul stânga Mi­trea, de ase­me­nea, a ju­cat foar­te bi­ne, ne­lă­sându-se in­flue­nțat de fai­ma ol­te­ni­lor. De la gaz­de au lip­sit ju­că­tori cu me­ci­uri în pri­ma li­gă pre­cum Bal­giu sau Ma­rian Con­stan­ti­nes­cu,ul­ti­mul fi­ind ac­ci­den­tat și, pro­ba­bil, pro­te­jat pen­tru der­by-ul cu Uni­rea Bas­cov,de sâmbă­tă.

Gol pen­tru Ali­nuș

Des­chi­de­rea de scor a apă­rut, con­trar aștep­tă­ri­lor, în mi­nu­tul 33, la o gra­vă greșe­a­lă a fun­dași­lor cen­tra­li crai­o­veni, Thia­go Almei­da și Don­kor au ga­fat, iar Ale­xan­dru Fo­tes­cu a sprin­tat,l-a dri­blat pe por­ta­rul Po­pes­cu și a mar­cat un gol is­to­ric pen­tru Tur­nu Mă­gu­re­le în poar­ta pă­ră­si­tă. Ime­diat du­pă gol, Fo­tes­cu, de­li­be­rat, și-a dez­bră­cat tri­co­ul de joc pen­tru a ară­ta ță­rii între­gi un me­saj zgu­du­i­tor. Go­lul i-a fost de­di­cat lui Alin Bă­lașa, un co­pil de nu­mai 5 ani ca­re a de­ce­dat de cu­rând, din cau­za unei bo­li in­cu­ra­bi­le.Fo­tes­cu a fost co­e­chi­pi­er cu ta­tăl co­pi­lu­lui, fos­tul fot­ba­list Da­ni­el Bă­lașa. La in­ter­vi­u­ri­le de du­pă meci, cu ochii în la­cri­mi, Fo­tes­cu re­cu­noștea că a avut toa­tă săp­tă­mâna pre­si­mți­rea că va mar­ca, mo­tiv pen­tru ca­re și-a și con­fe­cți­o­nat tri­co­ul spe­cial. Fo­tes­cu a pri­mit, așa cum me­nți­o­nea­ză re­gu­la­men­tul, car­to­nașul gal­ben pen­tru com­por­ta­re nes­por­ti­vă. Su­ges­tia noas­tră es­te ca, sim­bo­lic, ofi­cia­lii echi­pei Tur­ris-Oltul Tur­nu Mă­gu­re­le să so­li­ci­te, prin­tr-un ra­port spe­cial, la Fe­de­rația Ro­mână de Fot­bal, anu­la­rea car­to­nașu­lui gal­ben pe ca­re l-a pri­mit Fo­tes­cu.

Fo­tes­cu a fost aproa­pe de a mar­ca și go­lul de 2-0, du­pă o altă pa­să greși­tă a lui Don­kor, dar a șu­tat pes­te tran­sver­sa­lă.

Crai­o­va s-a ca­li­fi­cat me­ri­tat

Echi­pa ol­te­a­nă, deți­nă­toa­re en ti­tre a tro­feu­lui, a apă­sat pe­da­la de ac­ce­le­rație du­pă pau­ză. Antre­no­rul De­vis Man­gia a ope­rat do­uă schim­bări în mi­nu­tul 46, in­tro­du­cându-i pe Ma­teiu și Kol­jic. Jo­cul s-a schim­bat ra­di­cal, iar Don­kor a ega­lat din fața po­rții goa­le, în mi­nu­tul 49. A mar­cat re­pe­de apoi și Ban­cu, în mi­nu­tul 51, iar Bur­la­cu a ri­di­cat sco­rul la 3-1. Go­lul lui Ci­câldău, de pe fi­nal, a con­sfi­nțit sco­rul fi­nal.

Di­fe­re­nța de va­loa­re și de eșa­lon nu a pu­tut fi es­tom­pa­tă de en­tu­zias­mul tur­ne­ni­lor, ca­re, să nu ui­tăm, sunt co­le­gi cu echi­pa-sa­te­lit a Ști­i­nței, în se­ria de Li­ga a III-a.

Su­por­te­rii ol­teni, pa­ta de cu­loa­re la Tur­nu Mă­gu­re­le

Deși me­ci­ul s-a dis­pu­tat în zi lu­cră­toa­re,pes­te 300 de su­por­teri ai Crai­o­vei,la ca­re s-au ra­liat pe par­cur­sul me­ci­u­lui și des­tui lo­cal­nici, au asis­tat la par­ti­dă, de la sta­di­on. La înce­put de meci s-a ți­nut un mo­ment de re­cu­le­ge­re în me­mo­ria lui Ilie Ba­laci, răs­timp în ca­re un spec­ta­tor a fo­lo­sit cu­vin­te in­ju­ri­oa­se, to­tal­men­te ne­po­tri­vi­te. El se pa­re că a fost reți­nut de fo­rțe­le de or­di­ne. Apoi, ga­le­ria crai­o­ve­a­nă a scan­dat nu­me­le lui Ilie Ba­laci,fi­ind aplau­da­tă la sce­nă des­chi­să de între­gul sta­di­on.

La fi­nal de joc, ga­le­ria ju­veți­lor și-a res­pec­tat tra­diția. Du­pă ce s-au ară­tat mi­nu­te­le de pre­lun­gi­re, ei au in­to­nat im­nul Ști­i­nței, iar la fi­na­lul re­fre­nu­lui sta­di­o­nul din nou a aplau­dat con­du­i­ta fa­ni­lor ca­re con­ju­gă la per­fec­tul sim­plu.

Tur­ris-Oltul Tur­nu Mă­gu­re­le se întoar­ce în ano­ni­ma­tul Li­gii a III-a, antre­no­rul Erik Lni­kar, ca­re a fost și la res­tar­tul Crai­o­vei, reți­nând echi­pa în can­to­na­ment. Lin­kar și ai lui au meci greu sâmbă­tă, la Bas­cov, în ju­dețul Argeș, împo­tri­va ce­lor de la Uni­rea. Tur­ris-Oltul Tur­nu Mă­gu­re­le es­te pe lo­cul se­cund al se­ri­ei, cu 21 de punc­te, la do­uă dis­ta­nță de Fla­că­ra Ho­re­zu. Pe po­ziția a treia es­te chiar echi­pa din Bas­cov, cu 19 punc­te, te­le­or­mă­ne­nii având drept obi­ec­tiv pro­mo­va­rea în li­ga se­cun­dă.

De par­tea ce­a­lal­tă,Uni­ver­si­ta­tea Crai­o­va ple­a­că spre Iași, un­de vi­neri, 2 noi­em­brie, are meci în cam­pi­o­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.