Ma­rii arși, tra­ta­ţi pri­o­ri­tar în străi­nă­ta­te

Romania Libera - - Sănătate -

Au­to­ri­tă­ţi­le iau mă­suri du­pă de­fi­ci­en­ţe­le ad­mi­nis­tra­ti­ve sur­veni­te la tran­sfe­rul într-un spi­tal din Bel­gia în ca­zul tână­ru­lui cu ar­suri pe 70% din su­pra­fa­ţa cor­pu­lui în ur­ma ex­plo­zi­ei unui bloc din Pia­tra Ne­amţ.

Mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a de­cla­rat că, da­că mai apa­re acum un caz de ma­re ars în Ro­mânia, atunci acel pa­ci­ent va tre­bui tran­sfe­rat la un spi­tal din străi­nă­ta­te, pen­tru că la noi sunt ocu­pa­te toa­te ce­le 11 pa­turi des­ti­na­te aces­tor pa­ci­en­ţi. “În acest mo­ment, avem 11, pen­tru că ce­le­lal­te pa­turi, toa­te pa­tu­ri­le sunt ocu­pa­te și da­că, Doam­ne fe­rește!, mai apa­re un pa­ci­ent, de­ci­zia es­te ușoa­ră: îl tri­mi­tem aco­lo un­de el poa­te fi tra­tat co­res­pun­ză­tor. Asta s-a întâmplat și alal­tăi­eri, pa­tu­ri­le erau ocu­pa­te, pa­ci­en­tul avea ne­voie de aju­tor și atunci am luat de­ci­zia să îl tri­mi­tem în străi­nă­ta­te”, a pre­ci­zat mi­nis­trul într-o con­fe­rin­ţă de pre­să. So­ri­na Pin­tea a mai spus că, în acest an, și alţi câţi­va pa­ci­en­ţi arși pe o su­pra­fa­ţă mai ma­re de 50% din corp au fost tran­sfe­ra­ţi pen­tru tra­ta­ment la spi­ta­le din străi­nă­ta­te. Între­ba­tă de pre­să da­că va fi tran­sfe­rat în străi­nă­ta­te un nou caz de ma­re ars ca­re ar pu­tea apă­rea acum, mi­nis­trul So­ri­na Pin­tea a răs­puns: “Cu si­gu­ran­ţă, dar am fă­cut-o anul aces­ta de câte­va ori. Une­le ca­zuri nu au fost pu­bli­ce, acum s-a întâmplat să fie pu­blic, dar am fă­cut-o anul aces­ta”. Pa­tru cen­tre pen­tru pa­ci­e­nții mari arși - do­uă la Bu­cu­rești, unul la Ti­mișoa­ra și unul la Târgu Mu­reș - ar ur­ma să fie con­stru­i­te în Ro­mânia du­pă anul 2020, deși ar fi tre­bu­it să fie con­stru­i­te încă din anul 2014, când a fost da­tă o ho­tă­râre de gu­vern în acest sens, dar „a fost mul­tă bi­ro­cra­ţie, mul­tă de­lă­sa­re și ani de zi­le în ca­re lu­mea nu s-a in­te­re­sat“, a ex­pli­cat So­ri­na Pin­tea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.