Sta­tul ro­mân ar pu­tea fi con­dam­nat să plă­te­as­că pa­tru mi­li­oa­ne de do­lari

Romania Libera - - Actualitat­e - Mi­hai Diac

Mai mul­te or­ga­ni­zații ci­vi­ce au de­pus o in­ter­venție în pro­ce­sul prin ca­re com­pa­nia Ga­bri­el Re­so­ur­ces ce­re des­pă­gu­biri de pa­tru mi­liar­de de do­lari de la sta­tul ro­mân.

Inter­venția a fost de­pu­să la da­ta de 2 noi­em­brie, în nu­me­le lo­cu­i­to­ri­lor din Roșia Mon­ta­nă și al or­ga­ni­zați­i­lor ca­re se opun aces­tui proi­ect mi­ni­er. Inter­venția va fi lua­tă în cal­cul în pro­ce­sul de ar­bi­traj des­chis la Cen­trul Inter­nați­o­nal pen­tru So­luți­o­na­rea Dis­pu­te­lor le­ga­te de Inves­tiții (Inter­na­ti­o­nal Cen­ter for the Set­tle­ment of Invest­ment Dis­pu­tes, ICSID), din ca­drul Băn­cii Mon­dia­le. So­li­ci­ta­rea de­pu­să la 2 noi­em­brie es­te de tip „ami­cus cu­riae“– ter­men ca­re de­fi­nește si­tuația unei per­soa­ne ca­re nu es­te par­te în do­sar, dar ofe­ră in­for­mații le­ga­te de caz.

Do­cu­men­tul de­pus re­le­vă pre­ju­di­ci­i­le su­fe­ri­te de ce­tățe­nii ro­mâni ca­re s-au opus proi­ec­tu­lui de con­stru­i­re, în Tran­sil­va­nia, a ce­lei mai mari ex­ploa­tări au­ri­fe­re în ca­ri­e­ră des­chi­să din Eu­ro­pa. De ase­me­nea, sunt pre­zen­ta­te efec­te­le de­vas­ta­toa­re pe ca­re le-ar fi avut apli­ca­rea proi­ec­tu­lui com­pa­ni­ei ca­na­dia­no-bri­ta­ni­ce Ga­bri­el Re­so­ur­ces.

Pen­tru că nu a reușit să des­chi­dă ex­ploa­ta­rea mi­ni­e­ră, com­pa­nia Ga­bri­el Re­so­ur­ces ce­re acum su­ma de pa­tru mi­liar­de USD, pe ba­za ISDS – me­ca­nis­mul de so­luți­o­na­re a dis­pu­te­lor din­tre in­ves­ti­tor și stat, pre­vă­zut în tra­ta­te­le de inves­tiții sem­na­te de Ro­mânia cu Ca­na­da și Ma­rea Bri­ta­nie.

Ad­ver­sa­rii proi­ec­tu­lui mi­ni­er afir­mă însă că fir­ma străi­nă a încăl­cat le­gis­lația din Ro­mânia și din UE și că, din acest mo­tiv, nu ar tre­bui să fie pro­te­ja­tă de drep­tul in­ves­tiți­i­lor in­ter­na­ţi­o­na­le. Astfel, încer­ca­rea fir­mei străi­ne de a re­lo­ca po­pu­lația de la Roșia Mon­ta­nă a încăl­cat drep­tu­ri­le omu­lui. Pe de altă par­te, da­că ar fi fost re­a­li­za­tă, ex­ploa­ta­rea mi­ni­e­ră ar fi ni­ve­lat pa­tru mu­nți, ar fi dis­trus ves­ti­gii ar­he­o­lo­gi­ce și ar fi fo­lo­sit mii de to­ne de cia­nu­ră.

„Când Tri­bu­na­lul va dez­ba­te acest do­sar, va tre­bui să cântă­re­as­că și per­spec­ti­ve­le uni­ce și vi­ta­le ale ce­lor ca­re se află în cen­trul aces­tei dis­pu­te: lo­cal­ni­cii din Roșia Mon­ta­nă.So­li­ci­ta­rea noas­tră ami­cus cu­riae afir­mă fă­ră echi­voc că Ga­bri­el Re­so­ur­ces n-a avut ni­ci­o­da­tă drep­tul de ex­ploa­ta­re mi­ni­e­ră în Roșia Mon­ta­nă și astfel nu a avut ni­ci­o­da­tă aștep­tări le­gi­ti­me de a înce­pe ex­ploa­ta­rea. Com­pa­nia nu ar tre­bui să se fo­lo­se­as­că de ar­bi­tra­jul de inves­tiții pen­tru a se sus­tra­ge apli­că­rii le­gi­ti­me a le­gis­lați­ei nați­o­na­le“,con­si­de­ră avo­ca­ta Eri­ka Len­non.

La rândul lui, con­si­li­e­rul ju­ri­dic Cris­ti­nel Bu­za­tu con­si­de­ră că „do­sa­rul Roșia Mon­ta­nă es­te un exem­plu de ma­nual în le­gă­tu­ră cu com­pli­ci­ta­tea din­tre stat și cor­po­rație: es­te un caz de co­rup­ţie, lă­co­mie și to­ta­lă ne­pă­sa­re față de me­diu. În ace­lași timp es­te și o po­ves­te des­pre re­zis­te­nță și pu­te­rea oa­me­ni­lor și spe­răm că es­te o le­cție în sen­sul că ni­cio cor­po­rație și ni­ci­un po­li­ti­cian nu pot acți­o­na în de­tri­men­tul oa­me­ni­lor și al na­tu­rii“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.