„Voi pro­pu­ne mă­ri­rea su­me­lor acor­da­te Bi­se­ri­cii“

Edi­lul orașu­lui spu­ne că, de anul vi­i­tor, alo­cați­i­le fi­nan­cia­re de la bu­get pen­tru lă­cașu­ri­le de cult vor fi ma­jo­ra­te.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Mai mul­te bi­se­rici din Con­sta­nța au fost spri­ji­ni­te cu bani de la bu­ge­tul lo­cal, iar, de anul vi­i­tor, su­me­le se vor ma­jo­ra. În cea mai re­cen­tă șe­di­nță de Con­si­liu Lo­cal, con­si­li­e­rii au vo­tat,în ma­jo­ri­ta­te, alo­ca­rea a câte 50.000 de lei pen­tru pa­tru pa­ro­hii, și anu­me „Sfin­ţii 4 Mar­tiri de la Ni­cu­li­ţel“, „Sfântul Ie­rarh Nec­ta­rie Tau­ma­tur­gul“, „Naște­rea Sfântu­lui Ioan Bo­te­ză­to­rul“și ca­pe­la „Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui“,vor pri­mi câte 50.000 lei.De ase­me­nea, s-a vo­tat și alo­ca­rea unei su­me de 100.000 de lei pen­tru bi­se­ri­ca „Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui I“.Ace­as­ta es­te ca­ta­lo­ga­tă drept mo­nu­ment is­to­ric și aici au loc lu­crări am­ple de re­a­bi­li­ta­re, ca­re sunt cos­ti­si­toa­re,mo­tiv pen­tru ca­re su­ma pro­pu­să și vo­ta­tă es­te mai ma­re. În to­tal, 300.000 de lei din bu­ge­tul pu­blic ajung la ce­le cinci pa­ro­hii. 22 din­tre con­si­li­eri au vo­tat pen­tru, pa­tru s-au opus.

Ce spu­ne opo­ziția

Unul din­tre cei ca­re nu a fost de acord cu alo­ca­rea su­me­lor es­te con­si­li­e­rul PNL Ro­meo Re­ze­a­nu, ca­re a spus că acești 300.000 de lei ar pu­tea fi fo­lo­siți pen­tru do­ta­rea a 20 de să­li de cla­să.A afir­mat chiar că unii pă­ri­nți au chel­tu­it câte 500 de lei pen­tru acest lu­cru, ca­re, în mod nor­mal, tre­bu­ie fă­cut de ad­mi­nis­trația lo­ca­lă. „Sunt mem­bru în Con­si­li­ul de Admi­nis­trație de la Școa­la «Con­stan­tin Bră­tes­cu».Am con­sta­tat că pă­ri­nții au dat 500 lei pen­tru înfi­i­nța­rea cla­sei 0, Step by step. Da­că fa­cem un cal­cul, cu câți bani ați acor­dat bi­se­ri­ci­lor, am fi re­no­vat și do­tat cla­se­le aces­tei șco­li. La re­fe­ren­dum aţi vă­zut că bi­se­ri­ci­le nu mai sunt o pri­o­ri­ta­te.Fap­tul că nu mai sunt bani de la eno­riași ar tre­bui să îi pu­nă pe gânduri pe cei de la Arhi­e­pis­co­pie pen­tru că dom­nul Tă­nă­ses­cu (pur­tă­to­rul de cu­vânt al Arhi­e­pis­co­pi­ei) spu­nea că es­te ne­voie de un nu­măr din ce în ce mai ma­re de bi­se­rici, pen­tru că, ve­zi Doam­ne, nu mai încap ac­tua­lii eno­riași în bi­se­rici. Or, con­sta­tăm că nici pen­tru ce­le ca­re sunt nu mai sunt eno­riași ca­re să dea bani. Ar tre­bui să ieșim din pa­ra­dig­ma asta, să ne re­se­tăm noi, min­tal. Cred că asta vor ce­tă­ţe­nii aces­tui oraș.Nu aș vrea să fo­lo­sesc cu­vin­te gre­le, pre­cum «ipo­cri­zie» sau «fă­ţăr­ni­cie», dar să re­de­venim niște oa­meni li­beri,cu gândi­re li­be­ră și pri­o­ri­tari să fie co­pi­ii!“,a spus Re­ze­a­nu.Și con­si­li­e­rul lo­cal Ra­lu­ca Tran­da­fir, mem­bru în co­mi­sia de învăță­mânt, a su­bli­niat că es­te im­por­tant ca mu­ni­ci­pa­li­ta­tea să spri­ji­ne fi­nan­ciar bi­se­ri­ca mo­nu­ment is­to­ric, dar a su­bli­niat că „edu­ca­ţia și șco­li­le din mu­ni­ci­piu au ne­voi foar­te mari“.

Pri­mul plu­se­a­ză

Pri­ma­rul De­ce­bal Fă­gă­dău a re­pli­cat că, pen­tru el, edu­cația es­te o pri­o­ri­ta­te. „Un sfert din toți ba­nii con­stă­nțe­ni­lor merg că­tre bur­se. Vi se pa­re lip­să de pre­o­cu­pa­re pen­tru edu­cație? Vă pot pre­zen­ta gra­fi­cul alo­că­rii pen­tru edu­cație. A cres­cut de la an la an!“, a spus edi­lul.Mai mult, în opi­nia sa nu se poa­te pu­ne pro­ble­ma în acest mod: de ce pen­tru unii dăm și pen­tru alții nu. De ace­ea, pri­ma­rul a anu­nțat nu nu­mai că va con­ti­nua aces­te alo­cări fi­nan­cia­re, ci, dim­po­tri­vă, le va și ma­jo­ra „Întot­de­au­na ave­am ace­as­tă re­to­ri­că: de ce să dăm pen­tru cul­te, când pu­tem să fa­cem altce­va cu ba­nii. Voi su­sți­ne cul­te­le și voi pro­pu­ne mă­ri­rea su­me­lor acor­da­te pen­tru aces­tea“, a ex­pli­cat aces­ta. Ele­vii din Con­sta­nța, pe de altă par­te, sunt ne­mu­lțu­miți de va­loa­rea bur­se­lor și spun că in­flația din ul­ti­mul an le-a ero­dat va­loa­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.