Cum dis­tru­ge bi­ro­cra­ţia eu­ro­pe­a­nă in­dus­tria Ro­mâni­ei

Romania Libera - - Actualitat­e - De­ni­sa Ma­rin

Gu­ver­nul a apro­bat bu­ge­tul rec­ti­fi­cat pe 2018 al Com­ple­xu­lui Ener­ge­tic Olte­nia, ca­re pre­ve­de o pi­er­de­re co­lo­sa­lă pen­tru acest an, de 975 de mi­li­oa­ne de lei, adi­că apro­xi­ma­tiv 210 mi­li­oa­ne de eu­ro. Bu­ge­tul apro­bat inițial în apri­lie in­di­ca un pro­fit es­ti­mat de 70 de mi­li­oa­ne de lei, adi­că 15 mi­li­oa­ne de eu­ro.

Re­zul­ta­tul pre­vi­zi­o­nat acum de mi­ne­rii din Olte­nia es­te cu atât mai tra­gic cu cât ar ve­ni du­pă un 2017 bun, chiar foar­te bun pen­tru CEO, gru­pul de ter­mo­cen­tra­le re­a­li­zând un be­ne­fi­ciu net de cir­ca 180 de mi­li­oa­ne de lei, adi­că 40 de mi­li­oa­ne de eu­ro. Mai mult, la ju­mă­ta­tea aces­tui an,CEO înre­gis­tra­se de­ja un pro­fit net de 100 de mi­li­oa­ne de lei, adi­că 22 de mi­li­oa­ne de eu­ro.

Po­tri­vit bu­ge­tu­lui rec­ti­fi­cat pe 2018, Com­ple­xul Olte­nia pre­co­ni­ze­a­ză veni­turi to­ta­le de 4,2 mi­liar­de lei și chel­tu­i­e­li to­ta­le de 5,2 mi­liar­de de lei. Cel mai mult apa­re la ca­pi­to­lul Alte chel­tu­i­e­li – 2,2 mi­liar­de lei, ur­mat de ca­pi­to­lul Bu­nuri și ser­vi­cii – 1,8 mi­liar­de lei – și Chel­tu­i­e­li cu per­so­na­lul – 0,94 mi­liar­de lei.

L-am între­bat pe di­rec­to­rul CEO, So­rin Bo­za, de un­de ace­as­tă pi­er­de­re prog­no­za­tă de 220 de mi­li­oa­ne de eu­ro în 2018. Aces­ta dă vi­na pe obli­gația de achi­ziție de cer­ti­fi­ca­te de emi­sie CO2, așa-nu­mi­te­le drep­turi de po­lua­re. „Când am fă­cut bu­ge­tul pe 2018,am luat în cal­cul proi­e­cția ofi­cia­lă de preț, de înce­put de an, a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne în ce­ea ce pri­vește cer­ti­fi­ca­te­le CO2.Adi­că 8,5 eu­ro pe cer­ti­fi­cat. Au ajuns în va­ră la 25 de eu­ro, iar acum os­ci­le­a­ză între 20 și 25 de eu­ro. Cum­pă­răm 13,5 mi­li­oa­ne de cer­ti­fi­ca­te pe an. Pu­teți fa­ce cal­cu­le­le cât ne cos­tă pe noi în plus față de ce pre­vi­zi­o­nam. Vor­bim de 200 de mi­li­oa­ne de eu­ro, adi­că pi­er­de­rea es­ti­ma­tă acum. Ce­le 2,2 mi­liar­de lei (500 de mi­li­oa­ne de eu­ro – n.r.) Alte chel­tu­i­e­li de ex­ploa­ta­re la asta se re­fe­ră”, pre­ci­ze­a­ză Bo­za. Cos­tu­ri­le cu po­lua­rea, 2,2 mi­liar­de lei, re­pre­zin­tă 37% din ci­fra de afa­ceri a so­ci­e­tății, ce­ea ce, po­tri­vit di­rec­to­ru­lui CEO, fa­ce ca „nici Pa­pa Be­ne­dict să nu ai­bă pu­te­re la așa ce­va”.

Nu es­te pe­ri­col de fa­li­ment la CEO, din pri­ci­na cos­tu­ri­lor cu po­lua­rea, „poa­te” nici de in­sol­vență, pen­tru că so­ci­e­ta­tea nu are da­to­rii la te­rți și stat, iar prețu­ri­le de vânza­re ale ener­gi­ei de pe bur­să sunt bu­ne. „Avem un cost de pro­du­cție,ex­cep­tând chel­tu­ia­la cu po­lua­rea, de 170 de lei/MWh, iar prețul de piață es­te 330-340 lei/ MWh.Am vândut de­ja,pen­tru anul ur­mă­tor, la acest preț”, mai ara­tă ofi­cia­lul.

Ce șan­se mai sunt

To­tuși, Olte­nia nu poa­te re­zis­ta prea mult cu aces­te cos­turi de po­lua­re, având în ve­de­re la ce va­lori a ajuns CO2 și fă­ră a avea sem­na­le că trand-ul de preț are șan­se să se in­ver­se­ze. Bo­za iden­ti­fi­că do­uă so­luții: una se re­fe­ră la un po­te­nțial ac­cept al UE ca Gu­ver­nul Ro­mâni­ei să poa­tă in­sti­tui sche­me di­rec­te de spri­jin. Un me­mo­ran­dum de­pus de CEO la Gu­vern, în sep­tem­brie, a fost apro­bat de Exe­cu­tiv. Es­te însă doar pri­mul pas, cel mai sim­plu, din re­zol­va­rea pro­ble­mei. Acum, me­mo­ran­du­mul tre­bu­ie ac­cep­tat și de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, iar un ata­re re­zul­tat ar pu­tea ve­ni în ur­ma unei ana­li­ze de un an, fă­ră a mai dis­cu­ta că răs­pun­sul ar pu­tea fi ne­ga­tiv.

O a do­ua so­luție ar fi ca Gu­ver­nul,prin­tr-o de­ci­zie po­li­ti­că, să ho­tă­ras­că că tre­bu­ie să spri­ji­ne căr­bu­ne­le, prin­tr-o mă­su­ră si­mi­la­ră ce­lei ca­re a in­sti­tu­it me­ca­nis­mul

Cum­pă­răm 13,5 mi­li­oa­ne de cer­ti­fi­ca­te pe an. Pu­teți fa­ce cal­cu­le­le cât ne cos­tă pe noi în plus față de ce pre­vi­zi­o­nam. Vor­bim de 200 de mi­li­oa­ne de eu­ro, adi­că pi­er­de­rea es­ti­ma­tă acum. Ce­le 2,2 mi­liar­de lei (500 de mi­li­oa­ne de eu­ro – n.r.) Alte chel­tu­i­e­li de ex­ploa­ta­re la asta se re­fe­ră.“

SO­RIN BO­ZA, DI­REC­TO­RUL CEO de spri­jin pen­tru in­dus­tria re­ge­ne­ra­bi­lă prin „cer­ti­fi­ca­te­le ver­zi” in­tro­du­se în fac­tu­ra la cu­rent pen­tru toți con­su­ma­to­rii. O mă­su­ră si­mi­la­ră ar pu­tea fi asu­ma­tă de Exe­cu­tiv pen­tru pro­du­că­to­rii de căr­bu­ne, spu­ne Bo­za (ca­re es­te to­tuși scep­tic că se va im­ple­men­ta),dat fi­ind că Stra­te­gia Ener­ge­ti­că a Ro­mâni­ei de­cla­ră că lig­ni­tul și hu­i­la sunt stra­te­gi­ce, de neînlo­cu­it, cel puțin până în 2035. Prac­tic, ca toți con­su­ma­to­rii de ener­gie din Ro­mânia să plă­te­as­că ce­va în plus la fac­tu­ră pen­tru ca CEO să re­zis­te.

Cen­tra­le­le CEO pro­duc ener­gie elec­tri­că pe lig­nit și, pen­tru a pu­tea func­ţi­o­na, com­pa­nia, po­tri­vit nor­me­lor eu­ro­pe­ne în do­me­niu, tre­bu­ie să cum­pe­re aces­te cer­ti­fi­ca­te de emi­sie CO2.

Cer­ti­fi­ca­te­le s-au tot scum­pit în acest an pen­tru că pre­ţul mai ma­re al ga­ze­lor na­tu­ra­le din ul­ti­ma vre­me a fă­cut mai pu­ţin ren­ta­bi­lă pro­duc­ţia de elec­tri­ci­ta­te în cen­tra­le­le pe gaz din Eu­ro­pa, iar în aces­te con­di­ţii ener­gia pro­du­să în cen­tra­le­le pe căr­bu­ne de­vi­ne mai avan­ta­joa­să. Or, aces­te cen­tra­le, pen­tru a li­vra ener­gie, tre­bu­ie să cum­pe­re aces­te cer­ti­fi­ca­te, ce­ea ce a dus la o ce­re­re mai ma­re ca­re a ur­cat pre­ţu­ri­le. Nu es­te obli­ga­to­riu ca ace­as­tă si­tuație să se me­nți­nă și în 2019, dar es­te o cer­ti­tu­di­ne că nor­me­le de me­diu pen­tru ter­mo pe căr­bu­ne sunt din ce în ce mai dras­ti­ce în Eu­ro­pa.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.