Avram Ian­cu: Suc­ce­sul meu e me­ri­tul lui Dum­ne­zeu, ca­re a cre­at po­po­rul ro­mân cu ADN pu­ter­nic

Bi­bli­o­te­ca­rul din Pe­troșani a stră­bă­tut înot dis­ta­nța din­tre Su­li­na și Istan­bul, fă­ră cos­tum de pro­te­cție.

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Ce­ea ce pă­rea o cur­să aproa­pe im­po­si­bi­lă a de­venit re­a­li­ta­te. A îno­tat de la Su­li­na la Istan­bul, fă­ră cos­tum de pro­te­cție. Are și un nu­me pre­des­ti­nat pen­tru fap­te mari: Avram Ian­cu. În viața de zi cu zi es­te bi­bli­o­te­car la Bi­bli­o­te­ca Mu­ni­ci­pa­lă Pe­troșani, din când în când de­vi­ne su­pe­re­rou. A fost pri­mul ro­mân ca­re a tra­ver­sat înot Ca­na­lul Mâne­cii, pes­te 16 ore a du­rat încer­ca­rea, dar a îno­tat și pe tot par­cur­sul Du­nă­rii, de la iz­voa­re­le din Ger­ma­nia până la văr­sa­rea în Ma­rea Ne­a­gră,timp de aproa­pe 90 de zi­le.

„Ro­mânia are va­lori“

De ce? E pri­ma între­ba­re ca­re-ți vi­ne în min­te când îl ve­zi,un tip nu foar­te înalt,dar so­lid și cu pri­vi­rea pe cât de sin­ce­ră, pe atât de dârză. Din pa­tri­o­tism, în pri­mul rând, pen­tru că Ro­mânia împli­nește 100 de ani și pen­tru că a fost im­pre­si­o­nat de ges­tul lui Con­stan­tin Brânco­ve­a­nu și al fi­i­lor săi, de a-și da viața pen­tru a nu se le­pă­da de cre­di­nța lor. „În acest an unic în ca­re săr­bă­to­rim împli­ni­rea a 100 de ani de la Ma­rea Uni­re a tu­tu­ror ro­mâni­lor, aces­ta a fost fe­lul meu de a săr­bă­tori Cen­te­na­rul.To­to­da­tă am do­rit să tran­smit fap­tul că în lu­me exis­tă va­lori ca­re tran­scend chiar și moar­tea.Iar Ro­mânia are va­lori! Pen­tru că fi­i­nța ei es­te mi­le­na­ră!“, spu­ne el. E mo­dest și afir­mă că suc­ce­sul nu îi apa­rți­ne lui. „Suc­ce­sul meu e me­ri­tul lui Dum­ne­zeu, ca­re a cre­at po­po­rul ro­mân cu ADN pu­ter­nic.“, a su­bli­niat. Evi­dent, a avut lângă el oa­meni ca­re l-au aju­tat. O echi­pă de su­port te­res­tru, dar și câte un caia­cist ca­re l-a însoțit,pe apă,în fi­e­ca­re zi.„A fost o cur­să cu mul­te di­fi­cul­tăți, pe toa­te pla­nu­ri­le. Da­că ar fi să le înșir n-aș mai ter­mi­na. Dar, ori­cât de mul­te ar fi fost, aces­tea pă­lesc în com­pa­rație cu sa­cri­fi­ci­ul lui Brânco­ve­a­nu și al fi­i­lor săi.“spu­ne Avram Ian­cu.

Me­du­ze și del­fini

Din ce­le 60 de zi­le, a îno­tat în 50.A par­curs în to­tal 680 de ki­lo­me­tri. Ce­le mai gre­le ob­sta­co­le cu ca­re s-a con­frun­tat au fost me­du­ze­le, mai ales în zo­na ro­mâneas­că, un­de apa es­te mai tul­bu­re și nu le pu­tea ve­dea, dar și apa din ce în ce mai re­ce, ca­re ajun­se­se până la 15 gra­de, în Tur­cia. Foar­te re­ce, pen­tru un îno­tă­tor ca­re nu poar­tă cos­tum de pro­te­cție.S-a îngrășat in­te­nți­o­nat cu pes­te 10 ki­lo­gra­me înain­te de a ple­ca în cur­să,pen­tru că știa că le va pi­er­de până la fi­nal.Au fost cli­pe gre­le, dar ni­ci­o­da­tă nu i-a tre­cut prin min­te să re­nu­nțe. Au fost însă și cli­pe fru­moa­se. A îno­tat, în Ro­mânia,ală­turi de o fa­mi­lie de del­fini, a vă­zut din larg Ca­zi­no­ul, chiar da­că l-a du­rut sufletul că es­te în ru­i­nă.I-a plă­cut li­to­ra­lul bul­gă­resc, un­de pla­ja es­te de mul­te ori stră­ju­i­tă de mun­te, re­cu­nos­când că, deși es­te pa­tri­ot,ve­ci­nii de la sud au un li­to­ral fru­mos. I-a mai plă­cut in­tra­rea în Tur­cia, chiar de zi­ua nați­o­na­lă a ță­rii, un­de a îno­tat pe toa­tă lun­gi­mea Bos­fo­ru­lui, prin­tre na­ve­le ca­re stră­bă­te­au strâmtoa­rea, însoțit de ofi­cia­li­tăți­le tur­ce, ca­re i-au ofe­rit tot spri­ji­nul.

Că­rți­le îți schim­bă viața

Avram Ian­cu se va întoar­ce la me­se­ria sa, de bi­bli­o­te­car. L-am între­bat ce car­te ar re­co­man­da ti­ne­ri­lor. N-a ezi­tat să-mi ofe­re un ti­tlu: „Pi­lo­tul de pe Du­nă­re“, de Ju­les Ver­nes. Un ro­man de aven­turi în ca­re apar eroi ai mai mul­tor po­poa­re din Bal­cani, al că­rui erou lup­tă pen­tru li­ber­ta­tea po­po­ru­lui său.„Ori­ce car­te es­te bi­ne­veni­tă.Mie o car­te mi-a schim­bat viața“,spu­ne el.Es­te vor­ba des­pre „Îno­tul pe înțe­le­sul tu­tu­ror“.

Me­sa­jul pen­tru ro­mâni

Iar la fi­nal de cur­să,Avram a de­cis ca pe lângă mu­lțu­mi­ri­le par­te­ne­ri­lor și spon­so­ri­lor să fa­că pu­blic un me­saj pen­tru toți ro­mânii: „Vă mu­lțu­mesc, vo­uă, com­pa­tri­oți, pen­tru ur­mă­ri­rea de­pla­să­rii me­le și pen­tru ener­gia ce mi-ați dat-o prin me­sa­je­le de încu­ra­ja­re!“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.