Proi­ec­te aban­do­na­te

Romania Libera - - Politică -

Ante­ri­or,în Par­la­ment fu­se­se­ră de­pu­se alte do­uă iniția­ti­ve ca­re ur­mă­ri­se­ră să re­gle­men­te­ze sta­tu­tul ju­ri­dic al Ca­sei Re­ga­le. Pri­ma pro­pu­ne­re da­ta din 2016,din man­da­tul Gu­ver­nu­lui Ci­o­loș,și fu­se­se asu­ma­tă de Va­si­le Dâncu (vi­ce­pre­mi­er) și de So­rin Chel­mu (se­cre­tar ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui).Li­viu Drag­nea avea să de­cla­re ul­te­ri­or că do­cu­men­tul ”s-a împi­e­di­cat în niş­te avi­ze” la Gu­vern,astfel că a ră­mas la sta­di­ul de proi­ect.Cel de-al doi­lea proi­ect,ini­ţiat chiar de Li­viu Drag­nea și Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu,a fost de­pus la Se­nat în noi­em­brie 2017,însă,din cau­za avi­zu­lui ne­ga­tiv dat de Gu­ver­nul Tu­do­se, a fost re­tras din cir­cu­i­tul le­gis­la­tiv.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.