Dis­pu­te în Par­la­ment

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat, re­cent, prin pro­ce­du­ră ta­ci­tă, proi­ec­tul de le­ge pri­vind înfi­in­ţa­rea Insti­tu­ţi­ei „Re­ge­le Mi­hai I“, pen­tru ca­re sta­tul ro­mân ar ur­ma să asi­gu­re anual o fi­nan­ţa­re de 860.000 de eu­ro.

Le­gea a fost adop­ta­tă prin pro­ce­du­ră ta­ci­tă, fă­ră vot, pen­tru că a fost de­pășit ter­me­nul con­sti­tu­ţi­o­nal pen­tru dez­ba­te­rea și vo­tul pe mar­gi­nea ac­tu­lui nor­ma­tiv. Proi­ec­tul de le­ge mer­ge astfel la Se­nat, în ca­li­ta­te de for de­ci­zi­o­nal.

Actul nor­ma­tiv pre­ve­de înfi­in­ţa­rea,or­ga­ni­za­rea și func­ţi­o­na­rea aces­tei struc­turi ca au­to­ri­ta­te ad­mi­nis­tra­ti­vă au­to­no­mă, cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, sub con­trol par­la­men­tar, fi­nan­ţa­tă de la bu­ge­tul de stat și din veni­turi pro­prii.Anual se alo­că aces­tei in­sti­tu­ţii,de la bu­ge­tul de stat, prin bu­ge­tul Se­na­tu­lui, o su­mă în lei echi­va­len­tă cu 860.000 de eu­ro. Su­ma se ac­tua­li­ze­a­ză din ofi­ciu,în fi­e­ca­re an, cu ra­ta me­die anua­lă a in­fla­ţi­ei, in­di­ca­tor de­fi­ni­tiv, cu­nos­cut la da­ta de 1 ia­nua­rie a fi­e­că­rui an în ca­re se fa­ce ac­tua­li­za­rea și co­mu­ni­cat de Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că. Ve­ni­tu­ri­le pro­prii se re­a­li­ze­a­ză din stu­dii și cer­ce­tări, ex­ploa­ta­rea bu­nu­ri­lor pe ca­re le are în pro­pri­e­ta­te, pres­tări de ser­vi­cii sau con­sul­ta­nță.

„Insti­tu­ţia pen­tru pro­mo­va­rea va­lo­ri­lor na­ţi­o­na­le «Re­ge­le MI­HAI I», de­nu­mi­tă în con­ti­nua­re Insti­tu­ţia,es­te or­ga­ni­za­tă și func­ţi­o­nea­ză ca au­to­ri­ta­te ad­mi­nis­tra­ti­vă au­to­no­mă, cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că, sub con­trol par­la­men­tar. Se­di­ul Insti­tu­ţi­ei es­te Pa­la­tul Eli­sa­be­ta, si­tuat în Șo­se­aua Pa­vel Di­mi­tri­e­vici Ki­se­le“, nr. 28, sec­tor 1, Bu­cu­rești”, pre­ve­de proi­ec­tul de le­ge. Pre­da­rea-pre­lua­rea imo­bi­lu­lui se re­a­li­ze­a­ză pe ba­ză de pro­to­col încheiat în ter­men de 30 de zi­le de la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii.

Cum fun­cți­o­nea­ză in­sti­tuția

Ac­ti­vi­ta­tea insti­tu­ţi­ei con­stă în cre­a­rea și dez­vol­ta­rea de pro­gra­me și proi­ec­te în ve­de­rea pro­mo­vă­rii tra­di­ţi­i­lor, obi­cei­u­ri­lor și sim­bo­lu­ri­lor na­ţi­o­na­le,a per­soa­ne­lor și re­a­li­ză­ri­lor de va­loa­re din do­me­ni­ul ști­in­ţi­fic, cul­tu­ral, edu­ca­ţi­o­nal, spor­tiv și eco­no­mic; pro­mo­vă­rii unor eveni­men­te cu sem­ni­fi­ca­ţie is­to­ri­că; pro­mo­vă­rii, cu avi­zul Mi­nis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Ex­ter­ne, a ima­gi­nii Ro­mâni­ei, in­ves­ti­ţi­i­lor și tu­ris­mu­lui, ar­tei, ști­in­ţei, edu­ca­ţi­ei și a mo­nu­men­te­lor is­to­ri­ce fa­ţă de per­so­na­li­tă­ţi, inves­ti­tori și in­sti­tu­ţii din străi­nă­ta­te.

Con­du­ce­rea aces­tei in­sti­tu­ţii es­te asi­gu­ra­tă de un di­rec­tor, nu­mit și re­vo­cat din func­ţie de Par­la­ment, în șe­din­ţă co­mu­nă a ce­lor do­uă Ca­me­re, la pro­pu­ne­rea Cus­to­de­lui Co­roa­nei Ro­mâni­ei, cu vo­tul ma­jo­ri­tă­ţii se­na­to­ri­lor și de­pu­ta­ţi­lor pre­zen­ţi. Nu­mă­rul ma­xim de pos­turi pen­tru apa­ra­tul pro­priu de lu­cru es­te de 20, ex­clu­siv func­ţia de di­rec­tor, sti­pu­le­a­ză tex­tul le­gis­la­tiv.

Insti­tu­ţia pre­zin­tă în ple­nul Par­la­men­tu­lui ra­por­tul anual și con­tul de exe­cu­ţie bu­ge­ta­ră. Ra­por­tul tre­bu­ie să cu­prin­dă in­for­ma­ţii cu pri­vi­re la ac­ti­vi­ta­tea insti­tu­ţi­ei. Ra­por­tul anual și con­tul de exe­cu­ţie bu­ge­ta­ră se de­pun la Bi­ro­u­ri­le per­ma­nen­te reu­ni­te până la da­ta de 15 apri­lie a fi­e­că­rui an, pen­tru anul ante­ri­or.

35 de par­la­men­tari PSDALDE au de­pus pe 10 mai, în Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor,o pro­pu­ne­re le­gis­la­ti­vă pri­vind înfi­in­ţa­rea insti­tu­ţi­ei pen­tru pro­mo­va­rea va­lo­ri­lor na­ţi­o­na­le „Re­ge­le MI­HAI I”.

Ante­ri­or apro­bă­rii ta­ci­te, ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a dez­bă­tut pe ar­ti­co­le proi­ec­tul de le­ge, dar par­la­men­ta­rii nu au reușit să gă­se­as­că un nu­mi­tor co­mun. Gru­pu­ri­le par­la­men­ta­re PMP și USR au ex­pri­mat cri­tici față de iniția­ti­va PSD-ALDE.

De­pu­ta­tul PSD Ale­xan­dru Bă­lă­nes­cu a ple­dat pen­tru adop­ta­rea le­gii, spu­nând că proi­ec­tul es­te unul „ca­re ie­se din ca­noa­ne, nu es­te o le­ge so­cia­lă, nici una eco­no­mi­că, es­te un proi­ect ca­re are în ve­de­re va­lo­ri­le na­ţi­u­nii, ale po­po­ru­lui ro­mân”, nu es­te un proi­ect „cu con­ţi­nut po­li­tic”,ci unul ca­re aju­tă la pro­păși­rea nea­mu­lui ro­mânesc.

De­pu­ta­tul PMP Emil Pașcan a spus că for­ma­ţi­u­nea sa nu are cum să vo­te­ze un ase­me­nea proi­ect „re­vol­tă­tor”.„E un proi­ect in­te­re­sant din punct de ve­de­re sim­bo­lic, emo­ţi­o­nal. Nu înţe­le­gem, cu tot res­pec­tul pen­tru me­mo­ria Re­ge­lui Mi­hai, din pă­ca­te, azi avem par­te doar de epi­goni ai Ca­sei Re­ga­le ca­re se sfâșie între ei. Nu înţe­le­gem de un­de s-a in­ven­tat ace­as­tă su­mă de 860.000 de eu­ro pe an alo­ca­tă aces­tei in­sti­tu­ţii cre­a­te din pix, la fel cum am cre­at acel In­sti­tut de Stu­diu al Cul­tu­rii Le­van­tu­lui, de ca­re nu am mai au­zit ni­mic de la înfi­in­ţa­rea sa. Se cu­vi­ne să păs­trăm o anu­mi­tă de­cen­ţă în ra­port cu ne­voi­le aces­tei ţări, noi avem șco­li cu WC în cur­te,vai de ma­ma lor, se pră­bușește ca­sa lui Brâncuși și noi in­ven­tăm o no­uă in­sti­tu­ţie în Pa­la­tul Eli­sa­be­ta. Mi se pa­re sfi­dă­tor, re­vol­tă­tor, PMP nu are cum să vo­te­ze acest proi­ect. Pen­tru ce, pen­tru exis­ten­ţa unor epi­goni ca­re nu mai de­mon­stre­a­ză ni­mic prin fap­te­le lor?”, a de­cla­rat Pașcan.

Li­be­ra­lul Da­ni­el Ghe­or­ghe a pro­pus re­veni­rea Ro­mâni­ei la mo­nar­hie. „Co­roa­na Ro­mâni­ei nu tre­bu­ie să fie nici a drep­tei, nici a stângii, nici a pu­te­rii, nici a opo­zi­ţi­ei. Toa­te re­a­li­ză­ri­le mari ale aces­tei na­ţi­uni au fost reuși­te sub mo­nar­hie. Eu per­so­nal mi­li­tez pen­tru res­tau­ra­ţie mo­nar­hi­că”, a spus de­pu­ta­tul în plen.

De­pu­ta­tul USR Cris­tian Sei­dler a de­cla­rat că, în loc să se înfi­in­ţe­ze insti­tu­ţia, ar fi mai opor­tu­nă alo­ca­rea a 6% din PIB pen­tru edu­ca­ţie. „Co­mu­niștii au avut ide­ea mă­re­a­ţă de a mo­di­fi­ca isto­ria și și-au men­ţi­nut idei­le chiar și du­pă 1989. Ce fa­cem noi prin ace­as­tă le­ge es­te o con­ti­nu­i­ta­te, să po­li­ti­ze­zi Co­roa­na Ro­mână. Da­că vre­ţi să res­pec­ta­ţi me­mo­ria Re­ge­lui Mi­hai, alo­ca­ţi 6% din PIB pen­tru edu­ca­ţie”, a spus de­pu­ta­tul, la dez­ba­te­ri­le din plen.

De­pu­ta­tul PSD Nicolae Ba­cal­bașa a in­ter­venit și a spus că „nu a exis­tat fi­gu­ră mai odi­oa­să în isto­ria Ro­mâni­ei ca Re­ge­le Ca­rol al II-lea”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.