Odras­la ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran, in­frac­ţi­uni în for­mă con­ti­nua­tă

Romania Libera - - Special - Eu­gen Pă­trașcu

Pro­cu­ro­rii pot re­des­chi­de ori­când an­che­te­le pe­na­le împo­tri­va fi­u­lui ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran, Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran – fal­sul avo­cat ce a înșe­lat mai mu­lți cli­e­nți fo­lo­sind înscri­suri și ștam­pi­le con­tra­fă­cu­te. O se­rie de do­cu­men­te noi, ce nu s-au aflat ni­ci­o­da­tă în ate­nția or­ga­ne­lor de cer­ce­ta­re ju­di­cia­ră, do­ve­desc pe de­plin fap­tul că Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran, pro­te­jat de ta­tăl său ju­de­că­tor la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești, a să­vârșit în for­mă con­ti­nua­tă un lung șir de in­fra­cți­uni.

Fă­ră a avea ca­li­ta­tea de mem­bru al Uni­u­nii Nați­o­na­le a Ba­ro­u­ri­lor din Ro­mânia, Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran l-a con­vins pe un om de afa­ceri din Ma­rea Bri­ta­nie că es­te avo­cat și i-a fac­tu­rat aces­tu­ia o se­rie de ser­vi­cii spe­ci­fi­ce. S-a ajuns până într-aco­lo încât omul de afa­ceri i-a ofe­rit fal­su­lui avo­cat Tu­do­ran man­dat să îl re­pre­zin­te în fața ori­că­rei in­sti­tuții din Ro­mânia. Es­te vor­ba de bri­ta­ni­cul Ve­ni­ze­los Ky­ria­cos Ni­ki­tas, ca­re deți­ne în Ro­mânia so­ci­e­ta­tea KNV Dez­vol­ta­re SRL. La da­ta de 29.05.2008 Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran a ates­tat în fals, su­sți­nând că es­te avo­cat mem­bru al UNBR, mai mul­te înscri­suri ale SC KNV Dez­vol­ta­re SRL. Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran a in­vo­cat, ca un ve­ri­ta­bil avo­cat, exact pre­ve­de­ri­le Le­gii 51/1998: „atest iden­ti­ta­tea pă­rți­lor și co­nți­nu­tul pre­zen­tu­lui act“. Odras­la ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran de la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești a fo­lo­sit pen­tru acest lu­cru o ștam­pi­lă pe ca­re și-a tre­cut până și co­dul nu­me­ric per­so­nal, do­rind astfel să fie cât mai con­vin­gă­tor.

Tot la da­ta de 29.05.2008, fal­sul avo­cat a mai va­li­dat și ho­tă­rârea aso­cia­tu­lui unic Ve­ni­ze­los Ky­ria­cos Ni­ki­tas. Fă­ră nici o te­a­mă de ur­mă­ri­le pe­na­le (doar ta­tăl său era și es­te ju­de­că­tor al Se­cți­ei I Pe­na­lă a Cu­rții de Apel Bu­cu­rești), Ion-Tu­do­ran a apli­cat ștam­pi­la de fals avo­cat pe res­pec­ti­vul do­cu­ment. Atât de con­vin­gă­tor a fost fal­sul avo­cat, încât l-a de­ter­mi­nat pe ce­tățe­a­nul bri­ta­nic Ve­ni­ze­los Ky­ria­cos Ni­ki­tas să îi ofe­re o împu­ter­ni­ci­re pen­tru a-l re­pre­zen­ta în fața ori­că­rei au­to­ri­tăți ro­mânești.Plă­tit,evi­dent,pen­tru toa­te aces­te fal­se ser­vi­cii, Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran a con­ti­nuat să îi emi­tă omu­lui de afa­ceri di­ver­se înscri­suri con­tra­fă­cu­te. La da­ta de 23 iu­nie 2008 i-a mai va­li­dat o ho­tă­râre de aso­ciat unic al SC KNV Dez­vol­ta­re SRL. I-a ofe­rit chiar și ser­vi­ci­ul de ates­ta­re a do­cu­men­te­lor, fo­lo­sind o altă ștam­pi­lă fal­să pre­pa­ra­tă spe­cial.

Și-a fal­si­fi­cat și ac­te­le pro­pri­ei fir­me

Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran și-a fo­lo­sit ștam­pi­le­le fal­se de avo­cat mem­bru al UNBR până și pe ac­te­le fir­mei Le­xor Pri­me Con­sul­ting SRL pe ca­re o deți­nea împreu­nă cu fra­te­le său mai mic,Tu­dor Ion-Tu­do­ran. A emis închei­eri de ates­ta­re ștam­pi­la­te în fals pe ca­re le-a fo­lo­sit apoi la ju­de­că­to­rii de la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui Bu­cu­rești,dar și în fața au­to­ri­tăți­lor fis­ca­le. La fel cum s-a întâmplat și cu ce­le emi­se pen­tru bri­ta­ni­cul Ky­ria­cos Ni­ki­tas, toa­te aces­te înscri­suri pro­du­când efec­te­le le­ga­le.

Au­to­ri­tăți­le, in­vi­ta­te să se au­to­se­si­ze­ze

Cul­mea es­te că, în tre­cut, fi­ul ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran a mai fost re­cla­mat pen­tru sa­vârși­rea in­fra­cți­u­ni­lor de fals în înscri­suri pri­va­te și fals în înscri­suri pu­bli­ce, dar asu­pra sa nici nu a fost mă­car pu­să în mișca­re cer­ce­ta­rea pe­na­lă. Du­pă ce ta­tăl – ju­de­că­to­rul Bog­dan Ion-Tu­do­ran, și-a ate­nți­o­nat în scris co­le­gii de la Ju­de­că­to­ria Bu­cu­rești că îl ju­de­că toc­mai pe fi­ul său, aceștia au con­fir­mat ra­pid so­luți­i­le pro­cu­ro­ri­lor de neînce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le împo­tri­va odras­lei. Do­cu­men­te­le pre­zen­ta­te de „Ro­mânia li­be­ră“fac însă po­si­bi­lă re­des­chi­de­rea do­sa­re­lor cla­sa­te, au­to­ri­tăți­le fi­ind so­li­ci­ta­te să se au­to­se­si­ze­ze. Pen­tru că un lu­cru es­te cert: da­că ori­ce altă per­soa­nă ar fi fo­lo­sit în fals ca­li­ta­tea de avo­cat și ar fi uti­li­zat și ștam­pi­le la fel de fal­se, cu si­gu­ra­nță ar fi be­ne­fi­ciat ime­diat de „tra­ta­men­tul“reți­ne­rii, per­che­ziți­ei și tri­mi­te­rii în ju­de­ca­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.