Pia­ţa fur­ni­ză­rii de ener­gie elec­tri­că es­te li­be­ra­li­za­tă, dar drep­tu­ri­le con­su­ma­to­ri­lor încă su­fe­ră

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Pes­te 75% din­tre fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că încal­că obli­ga­ţia im­pu­să de ANRE de a tran­smi­te o ofer­tă de preţ la ce­re­rea con­su­ma­to­ru­lui. Ce spun însă des­pre acest lu­cru fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că din Ro­mânia?

Aso­cia­ţia Con­su­ma­to­ri­lor și Mi­ci­lor Pro­du­că­tori de Ener­gie (ACMPE) își re­la­te­a­ză pro­pria ex­pe­ri­en­ţă în încer­ca­rea de a-și ale­ge o com­pa­nie, pen­tru a sem­na un con­tract de fur­ni­za­re a ener­gi­ei pe pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă.

De la 1 ia­nua­rie 2018, pia­ţa ace­as­ta es­te to­tal li­be­ra­li­za­tă. În lu­mea de tip oc­ci­den­tal, apa­ri­ţia ONG-uri­lor pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor con­su­ma­to­ri­lor es­te un lu­cru fi­resc și, ori­cât stânje­nesc apa­rent me­di­ul de bu­si­ness, aces­te or­ga­ni­za­ţii au un rol re­gla­tor be­ne­fic.

De­mo­cra­ţi­i­le li­be­ra­le oc­ci­den­ta­le sunt pli­ne de astfel de ONG-uri pen­tru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor con­su­ma­to­ri­lor. Pe mă­su­ră ce con­cu­ren­ţa es­te mai ma­re și con­su­ma­to­rii sunt mai bi­ne or­ga­ni­za­ţi, crește ca­li­ta­tea pro­du­se­lor și ser­vi­ci­i­lor fur­ni­za­te. Es­te un fapt.

ACMPE a iden­ti­fi­cat pe si­te-ul ANRE 168 de fir­me ro­mânești ca­re de­ţin li­cen­ţă de fur­ni­za­re a elec­tri­ci­tă­ţii. Din cer­ce­ta­rea aso­cia­ţi­ei, a rei­eșit că 25% din­tre fur­ni­zori nu au o pa­gi­nă de web func­ţi­o­na­lă, ce­ea ce con­tra­vi­ne re­gle­men­tă­ri­lor ANRE.

Din cei 75% ca­re ave­au o pa­gi­nă de Inter­net, 3% nu au un nu­măr de te­le­fon, 12% nu au adre­să de e-mail, 80% nu au tel­ver­de, iar 57% nu au ofer­ta de preţ pu­bli­ca­tă. Prac­tic, doar 8%, adi­că 15 fir­me, au da­te­le com­ple­te pe si­te, con­form Ager­pres.

„Ce­le 15 fir­me ca­re par in­te­re­sa­te de fur­ni­za­rea ener­gi­ei elec­tri­ce că­tre con­su­ma­tori re­pre­zin­tă doar 8,93% din­tre ce­le 168 ca­re au li­cen­ţă de fur­ni­za­re va­la­bi­lă, acor­da­tă de ANRE”, con­sta­tă ACMPE.

Ion Lun­gu, preșe­din­te­le Aso­cia­ţi­ei Fur­ni­zo­ri­lor de Ener­gie Elec­tri­că din Ro­mânia (AFEER), spu­ne că are 36 de fir­me fur­ni­zoa­re mem­bre. „Nu toa­te fir­me­le, din­tre ce­le 168, sunt ac­ti­ve pe pia­ţă. Une­le fac tran­zac­ţii, alte­le nu. Și-au luat li­cen­ţă în ide­ea că le va fo­lo­si la un mo­ment dat”, a ex­pli­cat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” Lun­gu.

„Pe ul­ti­mul ra­port al ANRE, din iu­lie, din nu­mă­rul to­tal de fur­ni­zori la ca­re fa­ce re­fe­ri­re ACMPE, 168, în pia­ţă sunt ac­ti­ve vreo 30, ca­re fi­gu­re­a­ză că au ac­ti­vi­ta­te nu­mai pe pia­ţa en-gros,nu și la con­su­ma­to­rii fi­na­li, și 64 au ac­ti­vi­ta­te la con­su­ma­to­rii fi­na­li”, a de­ta­liat ex­per­tul.

Pe de altă par­te, „mai sunt câţi­va fur­ni­zori ca­re au li­cen­ţe de­di­ca­te. Admi­nis­tre­a­ză niște par­curi in­dus­tria­le, cum es­te cel de la AFI Co­tro­ceni, și au luat li­cen­ţe ca să poa­tă să fur­ni­ze­ze elec­tri­ci­ta­te la fir­me­le de aco­lo. Nu au ac­ti­vi­ta­te la con­su­ma­to­rii cas­nici”, ex­pli­că preșe­din­te­le AFEER. Da, dar ace­as­ta nu îi scu­tește de la res­pec­ta­rea nor­me­lor ANRE.

Con­cu­ren­ţă de pia­ţă, dar nu la stan­dar­de oc­ci­den­ta­le

„Si­tua­ţia ace­as­ta poa­te fi nu­mi­tă con­cu­ren­ţă de pia­ţă?” – se între­a­bă și re­to­ric, și iro­nic ACMPE. Ri­di­co­lul si­tua­ţi­ei, ex­pli­că aso­cia­ţia,es­te că,având obli­ga­ţia de a pre­zen­ta pu­blic o ofer­tă de preţ stan­dard pen­tru ce­le trei ti­puri de con­su­ma­tori, din cei 15 fur­ni­zori con­cu­ren­ţia­li ca­re au ofer­te­le ac­tua­li­za­te, mai mult de ju­mă­ta­te ofe­ră pre­ţuri ce de­pășesc pra­gul de preţ pen­tru ser­vi­ci­ul uni­ver­sal sta­bi­lit de ANRE pen­tru fur­ni­zo­rii de ul­ti­mă in­stan­ţă obli­ga­ţi sau op­ţi­o­na­li.

„În acest fel, fur­ni­zo­rii con­cu­ren­ţia­li tran­smit că­tre con­su­ma­tori me­sa­jul: nu vrem sau nu pu­tem să lu­crăm cu con­su­ma­to­rii cas­nici sau con­su­ma­to­rii non­cas­nici mici!”, con­si­de­ră re­pre­zen­tan­ţii ACPME. „Acest lu­cru ex­pli­că ex­trem de sim­plu me­ca­nis­mul prin ca­re 82,70% din­tre lo­cu­ri­le de con­sum exis­ten­te în Ro­mânia sunt ali­men­ta­te în con­ti­nua­re prin in­ter­me­di­ul con­trac­te­lor de fur­ni­za­re încheia­te cu cei pa­tru fur­ni­zori de ul­ti­mă in­stan­ţă”, spu­ne aso­cia­ţia.

„Nu toa­te fir­me­le sunt in­te­re­sa­te să fur­ni­ze­ze la con­su­ma­to­rii fi­na­li, mai ales la con­su­ma­to­rii cas­nici, aces­te da­te”, afir­mă spe­cia­lis­tul ches­ti­o­nat de RL, ex­pli­când că „la o ce­re­re scri­să, tre­bu­ie să răs­pun­zi cu o ofer­tă scri­să. Es­te o op­ţi­u­ne a lor (n.r. - să nu răs­pun­dă),ca­re nu es­te în to­ta­li­ta­te în re­gu­lă,pen­tru că es­te o ce­rin­ţă a ANRE”.

Lip­să de tran­spa­ren­ţă

„Îngri­jo­ră­tor es­te fap­tul că 75,59% din­tre fur­ni­zo­rii de ener­gie din Ro­mânia re­fu­ză să dea curs obli­ga­ţi­ei pre­vă­zu­te de art. 18 din Ordi­nul A.N.R.E. nr. 64/2014, pen­tru apro­ba­rea Re­gu­la­men­tu­lui de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce la cli­en­ţii fi­na­li”, ara­tă ACMPE.

Con­form aces­tu­ia, „la ce­re­rea scri­să a unui cli­ent fi­nal, fur­ni­zo­rul es­te obli­gat să co­mu­ni­ce în scris, în ter­men de ma­xi­mum 15 zi­le lu­cră­toa­re de la da­ta pri­mi­rii ce­re­rii, o ofer­tă pri­vind con­di­ţi­i­le de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce pe pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă, ca­re con­ţi­ne: pre­ţul de fur­ni­za­re, con­di­ţi­i­le și ter­me­ne­le de pla­tă și da­ta-li­mi­tă de închei­e­re a con­trac­tu­lui de fur­ni­za­re”.

Exact cum și spu­ne re­pre­zen­tan­tul fur­ni­zo­ri­lor că ar tre­bui să stea lu­cru­ri­le. ANRE nu re­ac­ţi­o­nea­ză la aces­te ano­ma­lii, sus­ţi­ne ACMPE. Con­clu­zia: li­be­ra­li­za­rea pi­e­ţei de ener­gie elec­tri­că e de­par­te de a fi atin­să din cau­za lip­sei de im­pli­ca­re și su­pra­ve­ghe­re din par­tea ANRE, a ca­ren­ţe­lor ma­jo­re în cre­a­rea unei le­gis­la­ţii co­e­ren­te și a evi­tă­rii apli­că­rii jus­te și echi­dis­tan­te a re­gle­men­tă­ri­lor în vi­goa­re, ex­pli­că aso­cia­ţia con­su­ma­to­ri­lor.

„Noi, AFEER, am avut o ac­ţi­u­ne înce­pu­tă cu vreo trei-pa­tru ani în ur­mă și ca­re zic eu că a prins foar­te bi­ne la vre­mea res­pec­ti­vă: «Un con­su­ma­tor in­for­mat es­te un con­su­ma­tor pro­te­jat». Am cău­tat să mo­ti­văm lu­mea (n.r. - mem­brii AFEER) să in­for­me­ze con­su­ma­to­rii. Prin­ci­pa­lul lu­cru im­por­tant aici nu es­te nea­pă­rat nu­mă­rul de ofer­te pe ca­re îl pri­mești, ci să fie foar­te clar și să înţe­le­gi bi­ne ce­ea ce pri­mești și să ale­gi ce­ea ce ţi se po­tri­vește”,a spus pen­tru RL Ion Lun­gu.

Te­o­re­tic, ac­tan­ţii din rândul fur­ni­zo­ri­lor înţe­leg foar­te bi­ne cum se pre­zin­tă lu­cru­ri­le. „Fi­e­ca­re con­su­ma­tor are un pro­fil de con­sum di­fe­rit și tre­bu­ie să ale­a­gă ce i se po­tri­vește”, ex­pli­că Lun­gu.

„Si­gur, în ace­lași timp, tre­bu­ie să re­cu­noaștem că nu to­ţi fur­ni­zo­rii sunt in­te­re­sa­ţi de con­su­ma­tori, în spe­cial de con­su­ma­to­rii cas­nici. De alt­fel, es­te nor­mal: da­că to­ţi fur­ni­zo­rii ar fi obli­ga­ţi să tri­mi­tă ofer­te la con­su­ma­tori, ar se­mă­na cum­va cu un ser­vi­ciu uni­ver­sal. Nu to­ţi fur­ni­zo­rii sunt ca­li­fi­ca­ţi pen­tru ser­vi­ci­ul uni­ver­sal”, spu­ne re­pre­zen­tan­tul AFEER.

„Îmi pla­ce că s-a fă­cut ace­as­tă in­ves­ti­ga­ţie, pen­tru că es­te un in­stru­ment de pia­ţă.Ne es­te de ma­re aju­tor și pen­tru ANRE”, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră” preșe­din­te­le AFEER, Ion Lun­gu.

FOTO: SHUTTERSTO­CK

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.