La Riad se pre­gă­tește ce­va?

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Pri­nțul Ahmed bin Abdu­la­ziz, fra­te­le mai mic (70 de ani) al re­ge­lui Sal­man și un­chi­ul pri­nțu­lui moște­ni­tor Mo­ham­mad bin Sal­man, că­ru­ia îi cri­ti­că po­li­ti­ca, a re­venit în Ara­bia Sau­di­tă, re­le­vă New York Ti­mes și Mid­dle East Eye.

Re­veni­rea sa în ța­ră du­pă mai mul­te luni pe­tre­cu­te la Lon­dra a fost con­fir­ma­tă de trei apro­piați și, po­tri­vit ob­ser­va­to­ri­lor, are loc la o lu­nă du­pă moar­tea zia­ris­tu­lui sau­dit Ja­mal Khas­hog­gi în con­su­la­tul sau­dit din Istan­bul. Sub pre­si­u­nea in­ter­nați­o­na­lă, Riad a sfârșit prin a re­cu­noaște, du­pă mai mul­te zi­le de ne­gații, moar­tea zia­ris­tu­lui, un opo­zant al pri­nțu­lui moște­ni­tor și ca­re trăia în SUA și era edi­to­ria­list la Was­hin­gton Post, dar a avan­sat mai mul­te ver­si­uni con­tra­dic­to­rii ca­re au sus­ci­tat scep­ti­cism. Mai mu­lți res­pon­sa­bi­li l-au acu­zat di­rect pe pri­nțul moște­ni­tor, Mo­ham­mad bin Sal­man, zis MBS, de im­pli­ca­re în ace­as­tă moar­te, în timp ce Riad in­sis­tă pe ca­rac­te­rul „neau­to­ri­zat“al ope­rați­u­nii. Și de­ta­lii sor­di­de ale afa­ce­rii con­ti­nuă să apa­ră. New York Ti­mes ara­tă că pri­nțul Ahmed bin Abdu­la­ziz a re­venit la Riad cu ga­ra­nții de se­cu­ri­ta­te fur­ni­za­te de res­pon­sa­bi­li bri­ta­nici și ame­ri­cani și cu o mi­si­u­ne – să-l pu­nă la lo­cul lui pe MBS. Sau să gă­se­as­că pe ci­ne­va ca­pa­bil să o fa­că. Gre­go­ry Gau­se, spe­cia­list în Ara­bia Sau­di­tă la co­ti­dia­nul ame­ri­can a pre­ci­zat: „Se pe­tre­ce ce­va“(…) „Întoar­ce­rea sa es­te un semn im­por­tant al ma­ne­vre­lor în sânul fa­mi­li­ei re­ga­le“. Pri­nțul sep­tua­ge­nar, cri­tic de­cla­rat al lui MBS, și alți mem­bri ai fa­mi­li­ei au înțe­les că MBS a de­venit „to­xic“, su­sți­ne o sur­să sau­di­tă ci­ta­tă de Mid­dle East Eye (MEE).Or,pri­nțul vrea să joa­ce un rol în aces­te po­si­bi­le schim­bări,ce­ea ce înse­am­nă că va ju­ca el însuși un rol ma­jor în ori­ce nou aran­ja­ment sau că va aju­ta la ale­ge­rea unei alter­na­ti­ve la MBS. Sur­sa mai pre­ci­ze­a­ză că pri­nțul a re­venit la Riad du­pă dis­cuții cu res­pon­sa­bi­li ame­ri­cani și bri­ta­nici ca­re l-au asi­gu­rat că nu i se va întâmpla ni­mic rău și l-au încu­ra­jat să re­zol­ve si­tuația tro­nu­lui. În plus, es­te pro­te­jat și de sânge­le său re­gal. În noi­em­brie tre­cut, bin Sal­man a pro­ce­dat la o epu­ra­re ra­di­ca­lă prin­tre mem­brii di­si­de­nți din fa­mi­lia re­ga­lă, dar nu s-a atins to­tuși de fi­ii re­ge­lui Abdu­la­ziz,fon­da­to­rul sta­tu­lui sau­dit mo­dern, con­si­de­rați țin­te prea sus-pu­se pen­tru el.

Do­mi­nația asu­pra re­ga­tu­lui de că­tre pri­nțul moște­ni­tor în vârstă de 33 de ani, se află sub lu­mi­na proi­ec­toa­re­lor du­pă moar­tea lui Khas­hog­gi, dând loc la spe­cu­lații pri­vind even­tua­la sa înlo­cu­i­re. Po­tri­vit Reu­ters, MBS es­te sus­pus unor pu­ter­ni­ce pre­si­uni in­ter­ne. Mid­dle East Eye con­si­de­ră că în timp ce era la Lon­dra, pri­nțul Ahmed a întâlnit alți mem­bri ai fa­mi­li­ei re­ga­le sau­di­te ca­re trăi­esc în pre­zent în afa­ra re­ga­tu­lui wa­hab­bit. Si­gur, în fa­mi­lia re­ga­lă sau­di­tă nu es­te prea mul­tă li­niște.

Esca­dro­nul Ti­gru­lui

Mid­dle East Eye a dez­vă­lu­it in­for­mații ex­clu­si­ve pri­vind „Esca­dro­nul Ti­gru­lui“, o echi­pă de asa­sini su­per­vi­zați de pri­nțul moște­ni­tor sau­dit și di­re­cți­o­nați con­tra cri­ti­ci­lor Ria­du­lui, atât din Ara­bia Sau­di­tă dar și din străi­nă­ta­te, po­tri­vit unei sur­se sau­di­te ca­re cu­noaște per­fect ser­vi­ci­i­le se­cre­te ale ță­rii sa­le. Ja­mal Khas­hog­gi a fost vic­ti­ma aces­tor asa­sini și po­tri­vit si­te-ului, nu a fost pri­mul. Fir­qat el-Nemr, sau „Esca­dro­nul Ti­gru­lui“, es­te bi­ne­cu­nos­cut de ser­vi­ci­i­le se­cre­te ame­ri­ca­ne. A fost cre­at acum mai bi­ne de un an și gru­pe­a­ză 50 de age­nți de in­for­mații și mi­li­ta­rii cei mai bi­ne pre­gă­tiți din re­gat. Mi­si­u­nea es­ca­dro­nu­lui es­te de asa­si­na­re în se­cret a di­si­de­nți­lor sau­diți, în ța­ră sau în străi­nă­ta­te, într-un mod ce tre­bu­ie să tre­a­că ne­ob­ser­vat de me­dia, de co­mu­ni­ta­tea in­ter­nați­o­na­lă și de po­li­ti­ci­eni. „Li­de­rii sau­diți sunt con­vi­nși că ares­ta­rea cri­ti­ci­lor re­gi­mu­lui ar crește pre­si­u­nea ca­re apa­să asu­pra lor și au înce­put să-i li­chi­de­ze fă­ră să fa­că zgo­mot“. Me­to­de­le lor sunt di­ver­se. Une­ori își mur­dă­resc mâi­ni­le, cum a fost ca­zul lui Khas­hog­gi – ștran­gu­lat și dez­mem­brat – dar în ge­ne­ral uni­ta­tea pla­ni­fi­că asa­si­na­te­le un­de vic­ti­ma se află la dis­ta­nță și fac să pa­ră ac­ci­den­te de mași­nă sau le in­cen­dia­ză ca­se­le. Unei vic­ti­me i-au in­jec­tat un vi­rus mor­tal când a mers la spi­tal pen­tru ana­li­ze de ru­ti­nă.

Riad l-a de­mis săp­tă­mâna tre­cu­tă pe ge­ne­ral-ma­jor Ahmed al-Assiri, ad­junct al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te, în ur­ma pu­ter­ni­ce­lor pre­si­uni in­ter­nați­o­na­le asu­pra Ara­bi­ei Sau­di­te pen­tru a acți­o­na du­pă uci­de­rea lui Khas­hog­gi la con­su­la­tul din Istan­bul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.