Un oraș pe­ri­cu­los: o tâlhă­rie la trei zi­le

Romania Libera - - Din Ţară - Cris­tian Ha­gi

De la înce­pu­tul anu­lui, în orașul Con­sta­nța au avut loc cir­ca 100 de tâlhă­rii. Hoți­lor nu le mai pa­să că e zi sau noap­te.

Odoam­nă mer­ge li­niști­tă pe stra­dă, zi­ua. Brusc, din spa­te se apro­pie un băr­bat ca­re îi smul­ge cer­ceii din ure­che. Pa­gu­ba ma­te­ria­lă pă­lește în fața ce­lei fi­zi­ce și psi­hi­ce. Băr­ba­tul fu­ge, iar fe­meia, cu ure­chea sfâșia­tă, ră­mâne înțe­pe­ni­tă lo­cu­lui, înspăi­mânta­tă de moar­te. Ima­gi­nea de mai sus nu es­te des­prin­să din fil­me, ci es­te un epi­sod des­tul de co­mun, din pă­ca­te, din orașul Con­sta­nța.

Re­ci­di­vist eli­be­rat con­diți­o­nat

Unul din­tre cei ca­re acți­o­na în acest mod es­te un băr­bat în vârstă de 47 de ani, ca­re toc­mai a fost eli­be­rat con­diți­o­nat din Pe­ni­ten­cia­rul Poar­ta Albă. Fu­se­se con­dam­nat la 10 ani de închi­soa­re du­pă ce co­mi­se­se mai mul­te fap­te pe­na­le. Nu a stat de­cât cinci ani și a fost eli­be­rat.Ime­diat,a re­venit la ve­chi­le obi­cei­uri. Po­lițiștii din ca­drul Po­liți­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța spun că, în zi­le­le de 20, 26 și 27 oc­tom­brie, per­soa­na în cau­ză ar fi co­mis fap­te­le asu­pra unor fe­mei din Con­sta­nța, cu vârste între 66 și 85 de ani, că­ro­ra le-ar fi sus­tras prin vi­o­le­nță cer­ceii din ure­chi. Fap­te­le au fost co­mi­se pe Ale­ea Brândușe­lor, Bd. Ale­xan­dru Lă­pușnea­nu și Ale­ea Pan­se­lei, în zo­ne cu ve­ge­tație bo­ga­tă și căi de ac­ces îngus­te și întor­to­che­a­te, ca­re ofe­re­au po­si­bi­li­ta­tea de a scă­pa ra­pid. „Res­pec­ti­vul băr­bat ple­ca din orașul Ovi­diu,cu mij­loa­ce de tran­sport în co­mun, ajun­gea în zo­na au­to­gă­rii din piața To­mis III,de un­de por­nea pe stră­zi­le din apro­pi­e­re în cău­ta­rea unor vic­ti­me.Ale­gea per­soa­ne în vârstă, de sex fe­mi­nin, că­ro­ra la smul­gea cer­ceii din ure­chi, apro­pi­in­du-se din spa­te”, au ex­pli­cat po­lițiștii mo­dul de ope­ra­re. Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă pen­tru do­cu­men­ta­rea între­gii ac­ti­vi­tăți in­fra­cți­o­na­le a per­soa­nei în cau­ză.

Se fu­ră te­le­foa­ne, poșe­te, la­nțuri

În Con­sta­nța nu se fu­ră nu­mai cer­cei, ci și te­le­foa­ne de la cei ca­re vor­besc pe stra­dă, poșe­te și la­nțuri. De la înce­pu­tul anu­lui până acum, cir­ca 100 de per­soa­ne au fost tâlhă­ri­te în mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța. Asta înse­am­nă cir­ca un caz de tâlhă­rie la trei zi­le. Par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui es­te că aces­te ca­zuri sunt în scă­de­re cu 28% față de pe­ri­oa­da si­mi­la­ră a anu­lui tre­cut. Nu vor­bim de un fe­no­men, ci de ca­zuri punc­tua­le, spun po­lițiștii. Aceștia spun că, în lu­na oc­tom­brie, po­lițiștii din ca­drul Bi­ro­u­lui Inves­ti­gații Cri­mi­na­le al Po­liți­ei mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța au des­truc­tu­rat 3 gru­puri de in­di­vi­zi ca­re au co­mis fap­te cu vi­o­le­nță, adi­că tâlhă­rie ca­li­fi­ca­tă și tâlhă­rie, asu­pra unor per­soa­ne prin smul­ge­rea de bu­nuri. În to­tal, în lu­na oc­tom­brie au fost iden­ti­fi­ca­te 11 per­soa­ne, cu vârste între 16 și 35 de ani, ca­re de­ja sunt ares­ta­te pre­ven­tiv pen­tru 30 de zi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.