SUA res­ta­bi­lesc sanc­ţi­u­ni­le con­tra Ira­nu­lui cu de­ro­gări

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

SUA au con­fir­mat in­tra­rea în vi­goa­re, luni, a ce­lor mai dra­co­ni­ce san­cți­uni eco­no­mi­ce con­tra Te­he­ra­nu­lui, vi­zând pe­tro­lul și băn­ci­le, o no­uă se­rie du­pă pri­mul val din au­gust, com­pro­mițând ac­ti­vi­tăți­le mul­ti­nați­o­na­le­lor eu­ro­pe­ne în Iran.

Es­te vor­ba des­pre san­cți­o­na­rea prin blo­ca­rea ac­ce­su­lui pe piața ame­ri­ca­nă, a tu­tu­ror ță­ri­lor, en­ti­tăți­lor sau între­prin­de­ri­lor străi­ne ca­re vor con­ti­nua să achi­ziți­o­ne­ze pe­trol ira­nian sau să efec­tue­ze schim­buri cu băn­ci­le ira­ni­e­ne. Opt țări vor be­ne­fi­cia to­tuși de de­ro­gări și vor fi au­to­ri­za­te tem­po­rar să cum­pe­re pe­trol ira­nian „dar nu­mai pen­tru că au dat do­va­dă de efor­turi im­por­tan­te pen­tru a adu­ce im­por­tu­ri­le lor de brut spre ze­ro“, du­pă cum a pre­ci­zat șeful di­plo­mați­ei ame­ri­ca­ne, Mi­ke Pom­peo. Lis­ta aces­tor țări va fi cu­nos­cu­tă abia luni,dar Was­hin­gto­nul a pre­ci­zat de­ja că nici un mem­bru al UE nu fa­ce par­te. Obser­va­to­rii se aște­ap­tă ca de­ro­gă­ri­le să pri­ve­as­că India,Tur­cia,Co­re­ea de Sud sau chiar Chi­na. Șa­se luni du­pă ce preșe­din­te­le Do­nald Trump a re­tras Sta­te­le Uni­te din acor­dul nu­cle­ar ira­nian încheiat în 2015, la 5 noi­em­brie au fost res­ta­bi­li­te noi san­cți­uni eco­no­mi­ce, du­pă ce­le în vi­goa­re din 7 au­gust. Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, Fra­nța, Ma­rea Bri­ta­nie, Ger­ma­nia, sem­na­ta­re împreu­nă cu Chi­na și Ru­sia a acor­du­lui me­nit să împi­e­di­ce Ira­nul să se do­te­ze cu ar­ma nu­cle­a­ră, au de­cla­rat că re­gre­tă de­ci­zia ame­ri­ca­nă. Toa­te san­cți­u­ni­le fu­se­se­ră ri­di­ca­te în ca­drul acor­du­lui nu­cle­ar. Ad­mi­nis­trația Trump, ca­re a pro­mis san­cți­u­ni­le „ce­le mai fer­me din is­to­rie“- alte mă­suri pu­ni­ti­ve vor ur­ma în vi­i­toa­re­le luni – a asi­gu­rat că pu­ne­rea lor în prac­ti­că va fi mult mai agre­si­vă de­cât în tre­cut. Se­cre­ta­rul Tre­zo­re­ri­ei, Ste­ven Mnu­chin,a fă­cut cu­nos­cut că 700 de per­soa­ne sau en­ti­tăți vor fi adău­ga­te lis­tei ne­gre ame­ri­ca­ne, cu 300 mai mul­te de­cât ce­le ca­re au fost re­tra­se du­pă 2015 și a pre­ci­zat că SUA do­resc să taie in­sti­tuți­i­le fi­nan­cia­re ira­ni­e­ne lo­vi­te de san­cți­uni, a că­ror lis­tă va fi pu­bli­ca­tă tot luni, de cir­cu­i­tul ban­car inter­nați­o­nal Swift, cu ex­ce­pția „tran­za­cți­i­lor uma­ni­ta­re“. Obi­ec­ti­vul es­te de a pri­va re­gi­mul de la Te­he­ran de ve­ni­tu­ri­le pe ca­re le uti­li­ze­a­ză pen­tru a se­mă­na moar­te și dis­tru­ge­re în lu­me, de­cla­ra Mi­ke Pom­peo,în timp ce SUA cau­tă să sto­pe­ze pro­gra­mul ba­lis­tic al Ira­nu­lui, ca și in­flue­nța sa în Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.