Tu­ris­mul ma­ri­tim și na­val în Ro­mânia, la sta­di­ul de „spe­ran­ţa moa­re ul­ti­ma“

Prin Por­tul Con­sta­nța și pe Ca­na­lul Du­nă­re-Ma­rea Ne­a­gră vin o mână de tu­riști, dar au­to­ri­tăți­le pro­mit ma­rea cu sa­rea.

Romania Libera - - Turism - Cris­tian Ha­gi

Pes­te 25 de mi­li­oa­ne de tu­riști au ales, anul tre­cut, să pe­tre­a­că o va­ca­nță pe na­ve de croa­zi­e­ră ma­ri­ti­me. Mai bi­ne de 10% din aceștia au ajuns în Bar­ce­lo­na, una din ce­le mai cău­ta­te des­ti­nații din lu­me. Din to­ta­lul de pes­te 25 de mi­li­oa­ne, ni­ci­u­nul nu a venit în Por­tul Con­sta­nța.

Au fost vre­muri, nu prea înde­păr­ta­te, când lu­cru­ri­le au stat alt­fel. În 2014, de exem­plu, 95 de na­ve ma­ri­ti­me de pa­sa­geri acos­tau în Por­tul Con­sta­nța. A fost cel mai bun an din is­to­rie la acest ca­pi­tol. De atunci, sta­tis­ti­ca a in­trat, an de an, pe o pan­tă des­cen­den­tă: 37 în 2017, 17 în 2016, 13 în 2017 și 0 în 2018. Exis­tă câte­va ex­pli­cații, iar în to­pul lis­tei stă in­sta­bi­li­ta­tea din zo­na Mă­rii Ne­gre. Deși Ro­mânia es­te o zo­nă si­gu­ră, es­te pri­vi­tă la pa­chet cu ce se întâmplă în re­gi­u­ne. O re­gi­u­ne ca­re a cu­nos­cut eveni­men­te îngri­jo­ră­toa­re pen­tru si­gu­ra­nța tu­riști­lor, de la ane­xa­rea Cri­meii (o des­ti­nație mult mai cău­ta­tă de că­tre na­ve­le de croa­zi­e­ră de­cât Con­sta­nța) până la re­vol­te­le de stra­dă din Tur­cia. Ca să ajun­gi în Por­tul Con­sta­nța tra­ver­se­zi strâmtoa­rea Bos­for. Na­ve­le ca­re veneau aici se opre­au și prin por­tu­ri­le din zo­nă. Sin­gu­ră, Con­sta­nța nu es­te atrac­ti­vă (nici chiar împreu­nă cu Bul­ga­ria), astfel încât ope­ra­to­rii na­ve­lor de croa­zi­e­ră au ales alte des­ti­nații. Anul aces­ta, de pil­dă, Stoc­kholm a înre­gis­trat un nu­măr re­cord de tu­riști so­siți în port: 619.000, so­siți la bor­dul a 268 de na­ve.

Doi es­te mai ma­re ca ze­ro

Lu­cru­ri­le se vor schim­ba, în anii vi­i­tori, au anu­nțat, cu op­ti­mism, re­pre­zen­ta­nții Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le Ad­mi­nis­trația Por­tu­ri­lor Ma­ri­ti­me Con­sta­nța. În pas de melc, da­că ne ui­tăm la ci­fre. „Înce­pem să pri­mim co­men­zi pen­tru na­ve de croa­zi­e­ră. Avem de­ja do­uă pen­tru anul 2019 și opt pen­tru anul 2020”, a de­cla­rat Nicolae Ti­vi­li­chi, di­rec­to­rul CNAPMC. Cum spu­neam, es­te op­ti­mist și spu­ne că doi es­te mai ma­re ca ze­ro. A mai spus că in­sti­tuția pe ca­re o con­du­ce va pre­lua preșe­di­nția unei or­ga­ni­zații a Mă­rii Ne­gre ca­re are ca scop atra­ge­rea na­ve­lor de croa­zi­e­ră. Inte­nția și stră­du­i­nțe­le au­to­ri­tăți­lor tre­bu­ie să fie du­bla­te, însă, de un lu­cru ese­nțial: sta­bi­li­ta­te re­gi­o­na­lă. „Spe­răm ca între­gul cli­mat din ju­rul Mă­rii Ne­gre să ne per­mi­tă să creștem la acest ca­pi­tol”, a pus Ti­vi­li­chi punc­tul pe i.

Croa­zi­e­re pe ca­na­lul lui Ce­aușes­cu

Ro­mânia ar pu­tea atra­ge mai ușor tu­riști pe Du­nă­re și pe Ca­na­lul Du­nă­reMa­rea Ne­a­gră. Pe ace­as­tă au­tos­tra­dă flu­via­lă ajung și acum vi­zi­ta­tori din Ger­ma­nia în Del­ta Du­nă­rii. Au­to­ri­tăți­le pre­gă­tesc însă un proi­ect de re­lua­re a croa­zi­e­re­lor pe ca­na­lul con­stru­it în tim­pul lui Ce­aușes­cu. Di­rec­to­rul ge­ne­ral al Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le Ad­mi­nis­trația Ca­na­le­lor Na­vi­ga­bi­le, Da­ni­el Ge­or­ges­cu, a anu­nțat că pre­gă­tește ex­cur­sii între por­tu­ri­le Agi­gea și Mur­fa­tlar. Aces­tea vor fi efec­tua­te cu o na­vă de pa­sa­geri și vor avea o com­po­nen­tă de agre­ment nau­tic, cu îmbar­ca­re din Por­tul Con­stan­ţa Sud, din aval de Eclu­za Agi­gea cu tran­zit pe ca­nal până în Por­tul Mur­fa­tlar, de un­de pa­sa­ge­rii vor fi îmbar­ca­ţi în au­to­ca­re pen­tru un cir­cu­it de tu­rism is­to­ri­co-ecu­me­nic cu po­pa­suri la Mo­nu­men­tul Tro­pa­eum Traiani și mânăs­ti­ri­le din sud-ves­tul ju­de­ţu­lui Con­stan­ţa, Pește­ra Sfântu­lui Andrei și Der­vent. „Noi vom re­a­li­za acest proi­ect de cir­cu­it tu­ris­tic de o zi în par­te­ne­riat cu Con­si­li­ul Ju­de­ţe­an Con­stan­ţa și ne do­rim ca par­te­ner și Aso­cia­ţia Na­ţi­o­na­lă a Agen­ţi­i­lor de Tu­rism și pen­tru a avea sor­ţi de iz­bândă, în in­ten­ţia de a va­lo­ri­fi­ca po­ten­ţia­lul tu­ris­tic al Ca­na­lu­lui Du­nă­re-Ma­rea Ne­a­gră încer­căm să ob­ţi­nem apro­ba­rea pen­tru a acor­da gra­tu­i­ta­te la tran­zi­ta­rea Eclu­zei Agi­gea”, a de­cla­rat Da­ni­el Ge­or­ges­cu. Pe drum vor pu­tea ve­dea și „Îna­ri­pa­ta”, inau­gu­ra­tă în 1988 de ar­tis­tul Pa­vel Bu­cur, afla­tă pe ma­lul drept al ca­na­lu­lui, pe lo­cul fos­tu­lui sat Stra­ja. Cu o înă­lți­me de 48 de me­tri, es­te re­cu­nos­cu­tă drept cel de-al doi­lea ma­re mo­nu­ment de for pu­blic din lu­me, du­pă Sta­tu­ia Li­ber­tății de la New York.

Apre­ciat de tu­riști

Da­că Por­tul Con­sta­nța nu es­te prea vi­zi­tat de străini, a ajuns un punct de atra­cție pen­tru ro­mâni. Pen­tru pri­ma da­tă, în acest an, regia de tran­sport în co­mun din Con­sta­nța, pri­mă­ria și con­du­ce­rea por­tu­lui au gândit un proi­ect co­mun prin ca­re au­to­bu­ze­le tu­ris­ti­ce, su­pra­e­ta­ja­te, au in­trat și în port, pe lângă ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve tu­ris­ti­ce de aici. Și sunt des­tu­le, de la si­lo­zu­ri­le con­stru­i­te de Anghel Sa­lig­ny la pri­ma bur­să de ce­re­a­le din Eu­ro­pa. Da­to­ri­tă ce­re­rii mari, cur­se­le vor fi re­lua­te și anul vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.