Bur­se­le ele­vi­lor, ero­da­te de in­fla­ţie

Romania Libera - - Din Ţară - Cris­tian Ha­gi

Aso­ciația Ele­vi­lor din Con­sta­nța (AEC) con­dam­nă lip­sa de in­te­res din par­tea pri­ma­ru­lui mu­ni­ci­pi­u­lui Con­sta­nța față de ele­vii aflați în si­tuații de risc și față de spri­ji­ni­rea per­for­ma­nței.

Con­si­li­e­rii lo­ca­li din mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța au vo­tat, mi­er­curi, un proi­ect pen­tru apro­ba­rea bur­se­lor afe­ren­te se­mes­tru­lui I. Cuan­tu­mu­ri­le apro­ba­te pen­tru bur­se­le șco­la­re au ră­mas ace­le­ași ca în ur­mă cu un an, și anu­me: 50 lei – bur­sa de me­rit, 200 lei – bur­sa de stu­diu, 200 lei – bur­sa de aju­tor so­cial, 300 lei – bur­sa de per­for­ma­nță.AEC atra­ge ate­nția asu­pra fap­tu­lui că, deși bur­se­le au ră­mas la ace­le­ași cuan­tu­muri din punct de ve­de­re no­mi­nal, din cau­za ra­tei in­flați­ei ca­re, con­form si­te-ului BNR, es­te de 5,03% față de lu­na sep­tem­brie a anu­lui tre­cut, va­loa­rea re­a­lă a bur­se­lor a scă­zut, ele ne­mai­fi­ind în con­cor­da­nță cu ne­voi­le re­a­le ale ele­vi­lor. Astfel, va­lo­ri­le re­a­le ale bur­se­lor scad la: 47,5 lei – bur­sa de me­rit, 190 lei – bur­se­le de aju­tor so­cial și de stu­diu și 285 – bur­sa de per­for­ma­nță. Ele­vii con­si­de­ră că pa­si­vi­ta­tea sau re­aua-voi­nță a edi­lu­lui Con­sta­nței pro­du­ce pa­gu­be ele­vi­lor.

Pro­mi­si­u­ne încăl­ca­tă

Mai mult de­cât atât,ei me­nți­o­nea­ză pro­mi­si­u­nea pri­ma­ru­lui cu pri­vi­re la bur­se ce a fost fă­cu­tă în dez­ba­te­rea pu­bli­că a bu­ge­tu­lui pe anul 2018,și anu­me că bur­se­le șco­la­re vor crește se­mes­trial, lu­cru ca­re, evi­dent, nu s-a înfăp­tu­it,ele ră­mânând la ace­le­ași cuan­tu­muri de un an întreg.

Astfel,AEC so­li­ci­tă crește­rea cuan­tu­mu­ri­lor bur­se­lor șco­la­re la ur­mă­toa­re­le va­lori,ra­por­ta­te la sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie: 95 lei – bur­sa de me­rit (5% din s.m.e.– sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie),285 lei – bur­sa de stu­diu (15% din s.m.e.),380 – bur­se­le de per­for­ma­nță și de aju­tor so­cial (20% din s.m.e.).Con­form unor es­ti­mări re­a­li­za­te de noi,ra­por­tat la nu­mă­rul be­ne­fi­cia­ri­lor și crește­rea cuan­tu­mu­ri­lor, ar fi ne­ce­sa­ră crește­rea bu­ge­tu­lui pen­tru bur­se cu ma­xi­mum 10 mi­li­oa­ne de lei.

„Ne între­băm, sin­cer, ce înse­am­nă 524.700 de lei din bu­ge­tul pri­mă­ri­ei pen­tru a spri­jini ele­vii ca­re pro­vin din fa­mi­lii un­de veni­tul me­diu pe cap de fa­mi­lie es­te sub sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie,dar ca­re reușesc să obți­nă o me­die ge­ne­ra­lă pes­te no­ta 7? Ce înse­am­nă aprox.3,8 mil.lei pen­tru a spri­jini ele­vii ca­re obțin, anual,me­dii pes­te 8.50? Ce înse­am­nă 92.160 lei pen­tru a su­sți­ne ele­vii ca­re obțin pre­mii la olim­pia­de­le nați­o­na­le,ele­vi ca­re fac cin­ste Con­sta­nței,așa cum afir­mă me­reu dom­nul pri­mar? Dar,cel mai im­por­tant,ce înse­am­nă 4,6 mil.lei pen­tru ele­vi ca­re fie sunt or­fani de unul sau am­bii pă­ri­nți, fie au veni­tul me­diu lu­nar,pe cap de fa­mi­lie,sub 50% din sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie? Toa­te aces­tea ar re­pre­zen­ta su­me­le pe ca­re pri­mă­ria ar tre­bui să le su­pli­neas­că pen­tru a adu­ce bur­se­le la cuan­tu­mu­ri­le me­nți­o­na­te de noi,însu­mând aprox.9 mi­li­oa­ne de lei, iar, în con­tex­tul în ca­re edi­lul se lău­da cu un ex­ce­dent bu­ge­tar de 279 mi­li­oa­ne de lei,con­si­de­răm că sunt su­me in­fi­me pen­tru bu­ge­tul pri­mă­ri­ei.”

Aso­ciația Ele­vi­lor din Con­sta­nța (AEC) es­te sin­gu­ra or­ga­ni­zație de re­pre­zen­ta­re a ele­vi­lor din ju­dețul Con­sta­nța,fi­ind pri­ma aso­ciație re­pre­zen­ta­ti­vă in­de­pen­den­tă a ele­vi­lor,cu per­so­na­li­ta­te ju­ri­di­că,apă­ru­tă în Ro­mânia,fi­ind înfi­i­nța­tă în anul 2013 din ne­voia de a exis­ta o or­ga­ni­zație in­de­pen­den­tă, con­du­să de ele­vi,ca­re să re­pre­zin­te drep­tu­ri­le și in­te­re­se­le ele­vi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.